Recht Oprecht


2023-07-14 Dagvaarding Rechtbank


 Deze zaak wordt behandeld door advocaat A.G.W. van Kessel van het advocatenkantoor Van Kessel Advocatuur, kantoorhoudende te Leeuwarden (8938 AG) aan de Orionweg 47E alsmede door advocaat P.W.H. Stassen, verbonden aan advocatenkantoor Stassen & Kemps advocaten te (5611 CV) Eindhoven aan de Nachtegaallaan 6;

 

 

Heden, de ……………………. juli tweeduizend drie en twintig, ten verzoeke van

 

1. De heer ………………………………………., wonende te …………..;

2. Mevrouw ……………………………………., wonende te …………..;

3. De heer ………………………………………, wonende te …………...;

4. Mevrouw ……………………………………, wonende te  …………...;

5. De heer ………………………………………, wonende te ……………;

6. Mevrouw ……………………………………, wonende te ……………;

7. De heer ………………………………………, wonende te ……………;

 

 

Allen in deze zaak woonplaats kiezende aan de kantooradressen van de advocatenkantoren bovenaan deze dagvaarding vermeld, waarbij de bovenvermelde advocaten voor hen in deze procedure zullen optreden.

 

 

GESOMMEERD:

 

OM BINNEN VEERTIEN DAGEN NA DE BETEKENING VAN DIT EXPLOOT OVER TE GAAN TOT SCHRIFTELIJKE EN ONVOORWAARDELIJKE ERKENNING VAN DE TOEWIJSBAARHEID VAN DE PRIMAIR GEVORDERDE VERKLARING VOOR RECHT DOOR HIERTOE EEN SCHRIFTELIJKE ONDERTEKENDE VERKLARING AF TE GEVEN AAN DE ADVOCATEN VAN EISERS DOOR MIDDEL VAN TOEZENDING AAN POSTBUS 7004 5605 JA EINDHOVEN, NEDERLAND.

 

ZULKS MET DE UITDRUKKELIJKE MEDEDELING DAT WANNEER DEZE SOMMATIE NIET IN ACHT WORDT GENOMEN, ONDERHAVIG EXPLOOT ALS EXPLOOT VAN DAGVAARDING BIJ DE RECHTBANK ZAL WORDEN AANGEBRACHT, EN IS VOORNOEMDE SCHULDENAAR, INDIEN HIJ NIET OF NIET TIJDIG AAN BOVENGENOEMDE SOMMATIE GEVOLG GEEFT,

 

 

 

GEDAGVAARD:

 

(overheidsfunctionarissen)

 

1. De heer EVERHARDUS ITE HOFSTRA, wonende te …………….. (………), gemeente ……………….., aan de ……………………… .., aldaar aan dit adres mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

 

 

 

 

 

2. De heer JAAP TAMINO VAN DISSEL, wonende te (…….. …) ………………… aan de ………………………………. …., aldaar aan dit adres mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

 

 

 

 

 

3. Mevrouw MARIA PETRONELLA GERARDA KOOPMANS, wonende te (……… …) …………………, gemeente ……, aan de …………………., aldaar aan dit adres mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

 

 

 

 

 

4. De heer MARK RUTTE, geboren …………………. 1967 te Den Haag, blijkens verificatie bij de gemeenschappelijke basisadministratie wonende in de gemeente ’s-Gravenhage op een adres waarvan de gerekwireerde voornoemd aan de gemeente heeft verzocht om dit adres geheim te houden voor derden, om welke reden ik dat geheime adres in dit exploot niet vermeld, aldaar aan het geheime adres mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

 

 

 

 

 

5. Mevrouw SIGRID AGNES MARIA KAAG, geboren …………….1961 te Rijswijk (ZH), blijkens verificatie bij de gemeenschappelijke basisadministratie wonende in de gemeente ’s-Gravenhage op een adres waarvan de gerekwireerde voornoemd aan de gemeente heeft verzocht om dit adres geheim te houden voor derden, om welke reden ik dat geheime adres in dit exploot niet vermeld, aldaar aan het geheime adres mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

 

 

 

 

 

6. De heer HUGO MATTHEÜS DE JONGE, wonende te (…….. ….) ………………… aan de ………………….. ….., aldaar aan dit adres mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

 

 

 

 

 

7. De heer ERNST JOHAN KUIPERS, geboren …………………. 1959 te Meppel, blijkens verificatie bij de gemeenschappelijke basisadministratie, wonende in de gemeente __________ op een adres waarvan de gerekwireerde voornoemd aan de gemeente heeft verzocht om dit adres geheim te houden voor derden, om welke reden ik dat geheime adres in dit exploot niet vermeld, aldaar aan het geheime adres mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

 

 

 

 

 

8. De heer DIEDERIK ANTONIUS MARIA PAULUS JOHANNES GOMMERS, wonende te (…….. …) ……………… aan het ……………….., aldaar mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

 

 

 

 

 

9. De heer WOPKE BASTIAAN HOEKSTRA, geboren ………………. 1975 te Bennekom, gemeente Ede,  blijkens verificatie bij de gemeenschappelijke basisadministratie, wonende in de gemeente __________ op een adres waarvan de gerekwireerde voornoemd aan de gemeente heeft verzocht om dit adres geheim te houden voor derden, om welke reden ik dat geheime adres in dit exploot niet vermeld, aldaar aan het geheime adres mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

 

 

 

 

 

10.  CORNELIA VAN NIEUWENHUIZEN, geboren te Ridderkerk op ………. 1963, blijkens verificatie bij de gemeenschappelijke basisadministratie wonende in de gemeente __________ op een adres waarvan de gerekwireerde voornoemd aan de gemeente heeft verzocht om dit adres geheim te houden voor derden, om welke reden ik dat geheime adres in dit exploot niet vermeld, aldaar aan het geheime adres mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

 

 

 

 

 

(farmaceutische industrie)

 

11. De heer ALBERT BOURLA, geboren op ……………. 1961 te Thessaloniki, Griekenland en wonende te Verenigde Staten van Amerika aan de …………………….., NY 10001, ingevolge artikel 55 Rv. ……:

 

 

 

 

 

 

(massamedia)

 

12. Mevrouw GISELLE JACQUELINE MARIE-THÉRÈSE VAN CANN, wonende aan de ………………….. (………… ..) ……………….., aldaar aan dit adres mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

 

 

 

 

 

13. De heer PAUL JANSEN, geboren ………………….. 1967 te Zutphen, zonder bekende woon- of verblijfplaats:

 

 

 

 

 

 

(niet-gouvernementele organisatie (NGO, WEF))

 

14. De heer FEIKE SIJBESMA, geboren ……………….. 1959, wonende aan de ……………………. te (……………) ………………., aldaar aan dit adres mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan:

 

 

 

 

 

15.  De heer  WILLIAM HENRY BILL GATES III, geboren te Seattle, Verenigde Staten op …………….. 1955, wonende te ……………………………….., Washington, Verenigde Staten van Amerika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(semi-overheid)
 

16. Mevrouw AGNES CATHARINA VAN DER VOORT-KANT, geboren op ………………… 1967 te Hessisch-Oldendorf, Duitsland, zonder bekende woon- of verblijfplaats:

 

 

 

 

 

 

(overheid)

 

17. De STAAT DER NEDERLANDEN, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelende te 's-Gravenhage ("de Staat"), op de voet van artikel 48 Rv. het exploot doende aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, gevestigd te (2511 CB) 's-Gravenhage aan het Korte Voorhout 8 en hiervan afschrift latende aan:

 

 

 

 

 

 

 

om op woensdag __________ 2023 om 10.00 uur, niet in persoon, doch verte­gen­woor­digd door een advocaat, te ver­schij­nen ter terechtzitting van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, op voormeld tijdstip aldaar recht­spre­kende in deze zaak, welke rechts­zitting gehouden zal worden in het gerechtsgebouw aan het Zaailand 102 te (8911 BN)  Leeuwarden.

 

MET AANZEG­GING DAT:

a. indien een gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek tegen die gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt;

b. indien ten minste één van de gedaagden in het geding verschijnt en het griffierecht tijdig heeft voldaan, tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd;

c. bij verschijning in het geding van ieder van de gedaagden een griffierecht zal worden geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning;

d. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: www.kbvg.nl/griffierechtentabel

e. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven heeft overgelegd:

1e een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel

2e een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 35, tweede lid, van die wet;

f. van gedaagden die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluidende conclusies nemen of gelijkluidend verweer voeren, op basis van artikel 15 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken slechts eenmaal een gezamenlijk griffierecht wordt geheven;

 

TENEINDE:

Alsdan op onderstaande gronden en namens eisers, hierna gezamenlijk te noemen  M...... c.s.”, te horen eis doen en concluderen als volgt:

Inhoud

Definities en leeswijzer

Definities

Leeswijzer

Producties / USB-stick

Inleiding

Kern van deze zaak

Belang en doel van deze zaak

Vorderingen

Gedaagde partijen

Overheidsfunctionarissen

Hofstra

Van Dissel

Koopmans

Rutte

Kaag

De Jonge

Kuipers

Gommers

Hoekstra

Van Nieuwenhuizen

Farmaceutische industrie

Bourla

Massamedia

Van Cann

Jansen

Niet-gouvernementele organisatie (NGO, WEF)

Sijbesma

Gates

Semi overheid

Kant

Lareb verstrekt geen gegevens aan de hand van batchnummers

Kant voert een doofpotconstructie uit ten behoeve van het Covid-19 project

Kant’s doofpot

Overheid

Voorbeelden van excessen

WEF partner Gates investeert in de Nederlandse WEF partner Heineken

De Staat en haar ambtenaren schenden het voor een rechtsstaat fundamentele

voorschrift uit artikel 162 Wetboek van Strafvordering

De Staat bedreigt via de nationale televisie niet-gevaccineerde burgers van Nederland met

de dood.

Eisers, schade

Onrechtmatig handelen door gedaagden

Inbreuk op een recht

Handelen is strijd met een wettelijke plicht

Handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer

betaamt.

Vestiging van de aansprakelijkheid, conditio sine qua non

Groepsaansprakelijkheid

Bewijsaanbod

Bevoegdheid van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden

Petitum

 

 

Definities en leeswijzer

Definities

 1. In de tekst van deze dagvaarding worden een aantal begrippen gedefinieerd. Om verwarring te voorkomen worden een aantal centrale begrippen reeds hier uiteengezet en toegelicht.

 

 1. Covid-19: Waar in deze dagvaarding wordt gesproken over Covid-19 wordt daarmee steeds gedoeld op de door de WHO voorgewende levensbedreigende longziekte veroorzaakt door het vermeende Sars-Cov-2 virus. Het gebruik van het begrip Covid-19 in deze dagvaarding betekent geenszins dat eisers erkennen dat er sprake was van een levensbedreigende longziekte veroorzaakt door een gevaarlijk pathogeen. Het gebruik van het begrip Covid-19 betekent evenmin dat eisers het bestaan van het Sars-Cov-2 virus erkennen. Integendeel, eisers zijn van oordeel dat Covid-19 een project is, ingezet door NGO’s en gefinancierd door de World Bank welk project door onder andere gedaagden wordt uitgevoerd.

 

 1. Pandemie: Waar in deze dagvaarding wordt gesproken over een pandemie, wordt daarmee steeds gedoeld op de door de WHO voorgewende Covid-19 pandemie. Het gebruik van het begrip pandemie in deze dagvaarding betekent dus geenszins dat eisers erkennen dat er sprake was van een gezondheidsrisico veroorzaakt door een gevaarlijk pathogeen. Integendeel, eisers zijn van oordeel dat ieder bewijs daarvoor ontbreekt.

 

 1. Covid-19 vaccin / Covid-19 injectie: Waar in deze dagvaarding wordt gesproken over een Covid-19 vaccin of een Covid-19 injectie wordt daarmee steeds gedoeld op de injectievloeistof waarvan gedaagden beweren dat er sprake is van een geneesmiddel dat veilig en effectief zou zijn in het kader van de bescherming van de voorgewende Covid-19 ziekte. Het gebruik van het begrip Covid-19 vaccin of Covid-19 injectie in deze dagvaarding betekent geenszins dat eisers erkennen dat er sprake is van een geneesmiddel. Integendeel, eisers zijn van oordeel dat er geen bewijs bestaat voor de geneeskrachtige werking van het Covid-19 vaccin waardoor er geen sprake is van een geneesmiddel.  

Leeswijzer

 1. Voor wat betreft de in deze dagvaarding ten aanzien van de gedaagden gepresenteerde feiten heeft te gelden dat M...... c.s. stellen en ook aanbieden om zo nodig nader te bewijzen dat alle gedaagden ten tijde van het plegen van hun onrechtmatige gedragingen wisten van alle feiten en omstandigheden die M...... c.s. in deze dagvaarding naar voren brengen.

 

 1. Teneinde niet in herhaling te vervallen, zullen ten aanzien van de individuele gedaagden vooral die feiten en omstandigheden separaat naar voren worden gebracht die hen in het bijzonder aangaan. De volgorde waarmee de onrechtmatige gedragingen van gedaagden in deze dagvaarding worden beschreven, is bewust gekozen met als doel om een stortvloed van informatie te voorkomen. Eisers dringen er om deze redenen op aan om deze dagvaarding in de gepresenteerde volgorde en in zijn geheel te lezen om zodoende een volledig beeld te krijgen van de stellingen die eisers aan het onrechtmatig handelen ten aanzien van ieder van de gedaagden ten grondslag leggen.

 

Producties / USB-stick

 1. Voor wat betreft de overgelegde producties geldt dat een aantal daarvan bestaan uit videomateriaal. In verband hiermee gaat deze dagvaarding vergezeld van een USB-stick waarin de volledige dagvaarding inclusief alle producties en het op productienummer gerangschikte videomateriaal is opgenomen.

 

 1. Indien bij het overleggen van de papieren producties slechts een aantal pagina’s van een document wordt overgelegd en op de USB-stick het volledige document wordt overgelegd, dan heeft te gelden dat M...... c.s. hiermee het volledige op de USB-stick geplaatste document als productie en bewijsmateriaal aan uw rechtbank voorleggen.

 

 1. Van alle video’s is een voor Windows mediaplayer geschikte download op de USB-stick geplaatst. In de aanduiding hiervan is steeds verwezen naar het corresponderende productienummer. Voor wat betreft het door M...... c.s. overleggen van videomateriaal wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat M...... c.s. het volledige op de USB-stick geplaatste videomateriaal als productie en bewijsmateriaal aan uw rechtbank voorleggen.

 

Inleiding

 

Kern van deze zaak

 1. Het wereldwijd officieel gebezigde narratief met betrekking tot Covid-19 luidt dat er sprake is van een Covid-19 pandemie veroorzaakt door een nieuw coronavirus genaamd Sars-Cov-2. Op 28 februari 2020 werd dit wereldwijde officiële narratief door het OMT als onderdeel van het RIVM in Nederland geïntroduceerd. Naar aanleiding van deze introductie van dit narratief rapporteerde het RIVM in haar brief aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2020 onder meer het volgende:

‘… Het virus heeft inmiddels de naam SARS-CoV-2 gekregen, de ziekte wordt Covid-19 genoemd…’ 

 1. De brief van het RIVM aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2020 wordt overgelegd als PRODUCTIE 1. In een open brief op de website van de WHO van 12 maart 2020 laat de WHO aan de wereld weten dat er sprake is van een zogenaamde Covid-19 pandemie en dat zij samenwerkt met het World Economic Forum (WEF) om de private sector hierin een rol te laten spelen. Als PRODUCTIE 2 leggen M...... c.s. een kopie over van de open brief op de website van de WHO d.d. 12 maart 2020. Volgens het officiële narratief zou deze pandemie louter kunnen worden bestreden indien iedereen zich hiertegen met Covid-19 injecties laat vaccineren. Indien niet iedereen is gevaccineerd, zou dat in het bijzonder de meest kwetsbaren in gevaar brengen[1]. Vaccineren zou de enige uitweg uit de pandemie zijn en wie zich liet vaccineren deed dat daarom niet alleen voor zichzelf, maar vooral voor een ander. De boodschap is steeds geweest dat de Covid-19 injecties uitgebreid getest, veilig en effectief waren.

 

 1. Dit narratief vormt volgens gedaagden de basis van hun handelen. Het op dit narratief gebaseerde Covid-19 beleid is door gedaagden klakkeloos aanvaard, omarmd en uitgevoerd. Dit alles zonder dat hierover een grondig maatschappelijk-, wetenschappelijk-, economisch en ethisch debat werd gevoerd. Gedaagden houden vol dat hun op dit narratief gebaseerde acties in het belang van de mensheid en in het bijzonder de volksgezondheid zijn.

 

 1. M...... c.s. hebben Covid-19 injecties laten zetten omdat gedaagden hen daarvoor alle aanleiding hebben gegeven. M...... c.s. vertrouwden op gedaagden vanwege hun maatschappelijke posities, kennis en verantwoordelijkheden. Bij gebreke van een grondig publiek debat over de juistheid van het narratief was er voor M...... c.s. geen aanleiding om eraan te twijfelen dat de Covid-19 injecties uitvoerig getest, veilig en effectief waren en het laten zetten daarvan een weldaad zou zijn voor henzelf en de medemens.  

 

 1. De Covid-19 injecties hebben bij M...... c.s. tot ernstige letselschade geleid.

 

 1. M...... c.s. zijn nadat de gezondheidsschade bij hen en vele anderen in hun omgeving was opgetreden zich vragen gaan stellen aangaande het narratief over  de Covid-19 injecties. Dit vormde de aanleiding voor M...... c.s. voor hun zoektocht naar de werkelijke gang van zaken rondom de beweerdelijke pandemie.

 

 1. In de loop der tijd is er een overweldigende hoeveelheid informatie beschikbaar gekomen die aannemelijk maakt dat het door gedaagden gebezigde narratief onmogelijk waar kan zijn. Uit die informatie volgt ook dat gedaagden geweten moeten hebben dat dit narratief niet waar was. M...... c.s. zijn daardoor de gedragingen van gedaagden in een heel ander perspectief gaan bezien en concluderen dat gedaagden jegens hen onrechtmatig hebben gehandeld. M...... c.s. zullen in deze procedure hun stellingen dienaangaande met bewijzen onderbouwen. 

 

 1. M...... c.s. willen dat uw rechtbank de toewijsbaarheid van hun vorderingen onderzoekt en daarop beslist op de grondslag van hetgeen zij aan hun vorderingen in deze procedure ten grondslag leggen.

 

Belang en doel van deze zaak

 

 1. M...... c.s. voeren deze procedure op grond van hun juridisch belang bij het verkrijgen van de door hen gevorderde schadevergoeding en de hierna te formuleren verklaring voor recht.

 

 1. De motivatie van M...... c.s. om deze procedure te voeren is mede ingegeven vanuit het maatschappelijk belang bij het proces van waarheidsvinding dat noodzakelijk is om op de vorderingen van M...... c.s. in rechte te kunnen beslissen. Met het oog op dit maatschappelijk belang beogen M...... c.s. niet alleen hun eigen belang te dienen, maar ook en niet in de laatste plaats het belang van de medemens.

 

 1. Het hiervoor genoemde maatschappelijke belang kan niet worden overschat. De stellingen van M...... c.s. en gedaagden zijn onverenigbaar en staan lijnrecht tegenover elkaar. Een zelfde tegenstelling tekent zich af in de samenleving en is de oorzaak van grote maatschappelijke spanningen.

 

 1. M...... c.s. willen met tussenkomst van de rechterlijke macht de waarheid over Covid-19 aan het licht brengen.

 

 1. M...... c.s. wijzen in het kader van de waarheidsvinding op twee belangrijke feiten waar de rechterlijke macht niet aan voorbij mag gaan. Het gaat hierbij allereerst om het feit dat alle gedaagden deel uitmaken van een groter geheel dat vooral wordt omsloten en geleid door NGO’s. Deze private entiteiten zijn talrijk en hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij zich profileren als weldoeners. De acties van dit groter geheel worden in grote mate door gedaagde sub 15, hierna te noemen: “Bill Gates” geleid. Daarvoor is in het jaar 2000 een samenwerkingsverband onder de naam Gavi, The Vaccine Alliance (hierna te noemen: ‘GAVI’) opgezet. Op de website van GAVI[2] is haar invloed en verbondenheid met alle aspecten omtrent vaccinatie treffend uitgebeeld door middel van de navolgende afbeelding.

Governance

 1. Als tweede belangrijke feit voor het proces van waarheidsvinding wijzen M...... c.s. erop dat de partijen die in bovengenoemde afbeelding worden getoond het vanwege hun wereldwijde invloed in hun macht hebben om het narratief omtrent Covid-19 en de Covid-19 injecties te bepalen en dat ook hebben bepaald.  

 

 1. Alleen de waarheid kan de hiervoor geconstateerde tegenstellingen opheffen en maatschappelijke spanningen wegnemen.

 

Vorderingen

 

 1. M...... c.s. vorderen een verklaring voor recht dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van door gedaagden als groep en individueel gepleegde onrechtmatige daden zoals omschreven in deze dagvaarding.

 

 1. M...... c.s. vorderen van gedaagden schadevergoeding van hun als gevolg van de Covid-19 injecties geleden letsel- en vermogensschade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de Wet.

 

Gedaagde partijen

Overheidsfunctionarissen

Hofstra

 

 1. Gedaagde sub 1, hierna te noemen: ‘Hofstra’ is op persoonlijke titel als deskundige verbonden aan het Outbreak Management Team (hierna te noemen: ‘OMT’) van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (hierna te noemen: ‘RIVM’) en in die hoedanigheid ook beroepsmatig verbonden als arts aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Fryslân[3] (hierna te noemen: GGD). Bij de bestrijding van infectieziekten in Nederland heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM (hierna te noemen: ‘CIB’) een adviserende en coördinerende rol. Hofstra is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor infectieziektebestrijding (NVIB) en is adviseur bij het netwerkcentrum waarbij de werkzaamheden van Hofstra bestaan uit het schrijven van scenario’s voor oefeningen op het gebied van infectieziekten alsmede het begeleiden van die oefeningen vanuit een zogenaamde response-cel. Als PRODUCTIE 3 leggen M...... c.s. de belangenverklaring over die Hofstra aan het OMT heeft afgegeven en waaruit de voormelde posities blijken.

 

 1. Door het lidmaatschap van het OMT beschikte Hofstra over alle informatie terzake Covid-19 en het virus Sars-Cov-2 die voor het OMT nodig was om tot het best mogelijke advies te komen voor wat betreft de bestrijding van de pandemie[4]. Deze adviezen zijn steeds opgevolgd en hebben erin geresulteerd dat het narratief waarbij vaccinatie de enige uitweg uit de pandemie zou zijn bij M...... c.s. als onbestreden en waar is aangenomen.

 

 1. De adviezen van Hofstra waren steeds in lijn met het uiteindelijke advies van het OMT. Het OMT beschikte niet over gegevens waaruit bij zorgvuldige bestudering de wetenschappelijke conclusie kon worden getrokken dat er sprake was van een bedreiging voor de volksgezondheid die noopte tot overheidsingrijpen, laat staan tot het massaal zetten van Covid-19 injecties. Er was ten tijde van het geven van deze adviezen geen sprake van oversterfte. Als PRODUCTIE 4 wordt hierbij door eisers overgelegd een datastaat afkomstig van het CBS waaruit geen oversterfte blijkt.

 

 1. Hofstra wist dat de capaciteit van de zorg niet in het gedrang was. Voor zover die capaciteit al beperkt leek, was dit als gevolg van overheidsbeleid met betrekking tot de zorg waaronder het hanteren van een ongeschikte PCR test en het jarenlang afschalen van de zorgcapaciteit. Als PRODUCTIE 5 wordt overgelegd informatie met betrekking tot de van overheidswege vanaf 1972 ingezette afbraak van de Nederlandse zorgcapaciteit. Hierbij wordt opgemerkt dat voor wat betreft de omvang van de zorgcapaciteit over de periode na 2018 van overheidswege geen gegevens meer beschikbaar worden gesteld. Gedaagde sub 8 in zijn hoedanigheid van voorzitter vereniging intensive care heeft in een interview in 2021 verklaard dat het aantal IC bedden was teruggebracht tot in totaal 950 bedden. Als PRODUCTIE 6 wordt hierbij door eisers overgelegd een artikel uit de Telegraaf d.d. 21 oktober 2021 waaruit deze verklaring van Gommers blijkt. Bij aantreden van gedaagde sub 6 in 2017 beschikte Nederland nog over 2056 IC bedden.   

 

 1. Hofstra is een belangrijke participant in het hierna nog te omschrijven Covid-19 project. Hofstra heeft zijn posities bij het OMT, de NVIB en het Netwerkcentrum dienstbaar gemaakt aan de uitvoering van dit Covid-19 project. Dit onder andere door scenario’s voor in verband met het Covid-19 project gehouden pandemie-oefeningen te schrijven en als voorzitter van de NVIB een misleidende pro Covid-19 inenting campagne in samenwerking met de GGD’s ten behoeve van het Covid-19 project te leiden. Dit alles terwijl Hofstra als lid van het OMT wist dat de Covid-19 injecties niet ertoe dienden om de gezondheid van de Nederlandse bevolking, waaronder M...... c.s. te dienen, maar om de uitvoering van het Covid-19 project mogelijk te maken. Deze stellingen zullen verder in deze dagvaarding uitgebreid worden gemotiveerd.

 

 1. Hofstra heeft er alles aan gedaan om ten behoeve van het Covid-19 project de massale Covid-19 injectiecampagne te laten slagen. In een open brief op de website van het NVIB van 17 april 2021 schrijft Hofstra hierover het volgende:

 

‘…Vanaf het begin van de pandemie zijn we bij de GGD’en continu bezig met het uitvoeren en opschalen van bron- en contactonderzoek, testen, vaccineren en het adviseren van gemeenten, instellingen en alle inwoners van Nederland. Bij de GGD’en zijn in zeer korte tijd duizenden mensen aangenomen en ingewerkt om alle taken zo goed mogelijk uit te voeren. En iedereen werkt knetterhard om mensen te vertellen dat ze positief getest zijn en bron- en contactonderzoek te doen, of om teleurgestelde bellers uit te leggen dat ze helaas nog niet aan de beurt zijn voor een vaccinatie. Dit zijn soms geen gemakkelijke gesprekken...’

Als PRODUCTIE 7 leggen M...... c.s. een kopie over van de open brief van Hofstra d.d. 17 april 2021.

 

 

 1. Verderop in deze dagvaarding zal blijken dat Hofstra met deze open brief het Nederlandse publiek, waaronder M...... c.s. opzettelijk heeft misleid. In april 2021 wist Hofstra dat de Covid-19 injecties, althans bepaalde batches daarvan, levensgevaarlijk waren. Ook wist Hofstra op dat moment dat de Covid-19 injecties geen enkele bescherming tegen het vermeende virus boden.

 

 1. Hofstra had zich tegen de adviezen van het OMT moeten uitspreken en zich ook als arts moeten verzetten tegen de acties van de GGD waarbij burgers, waaronder jongeren vanaf 12 jaar, met een zogenaamde ‘prikbus’ bij scholen werden aangezet om zonder ouderlijke toestemming een Covid-19 injectie te nemen. Doordat dit alles door Hofstra is geadviseerd, althans hij zich daartegen niet heeft uitgesproken, zijn M...... c.s. het narratief blijven volgen en hebben zij de Covid-19 injecties laten zetten.

 

 1. Hofstra valt aan te rekenen dat hij als arts, OMT-lid, voorzitter van de NVIB en adviseur bij het Netwerkcentrum zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen en daardoor maatschappelijk onzorgvuldig jegens M...... c.s. heeft gehandeld met de door M...... c.s. geleden schade tot gevolg. M...... c.s. hadden de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten wanneer Hofstra zijn taak met de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid zou hebben vervuld. Het advies van het OMT zou dan anders hebben geluid, althans zou Hofstra tegen dit advies publiekelijk zijn ingegaan waardoor M...... c.s. afdoende zouden zijn gewaarschuwd en de Covid-19 injecties niet zouden hebben laten zetten.

 

Van Dissel

 1. Gedaagde sub 2, hierna te noemen: ‘Van Dissel’ is sedert 15 augustus 2013 directeur van het CIB. Zoals hiervoor al aangegeven is het CIB een onderdeel van het RIVM. Van Dissel is in die hoedanigheid voorzitter van het OMT. Blijkens de website van het CIB is het CIB aanspreekpunt voor de World Health Organisation (hierna te noemen: ‘WHO’) en de Centers of Disease Control van de Verenigde Staten van Amerika (hierna te noemen: ‘CDC’). Het CDC is in de VS gelijk aan het Nederlandse RIVM. In die zin is Van Dissel, evenals de andere gedaagden, verbonden aan het grotere geheel zoals omschreven in deze dagvaarding. Van Dissel heeft de evident onrechtmatige adviezen van het OMT steeds publiekelijk bewust en daarmee opzettelijk verdedigd in de wetenschap dat deze adviezen fout en schadelijk waren en door het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zouden worden opgevolgd.

 

 1. Gelet op de deskundigheid van Van Dissel en de functie die hij bekleedt, wekte Van Dissel bij M...... c.s. het grote vertrouwen in het narratief waarbij vaccinatie de enige uitweg uit de pandemie zou zijn en Covid-19 vaccins veilig en effectief zouden zijn.

 

 1. Aan de vooravond van de vaccinatiefase was het Van Dissel die als directeur van het RIVM zich heeft sterk gemaakt voor de grootschalige uitrol van de vaccinaties. In verband hiermee heeft Van Dissel bewust meegewerkt aan de misleiding van de Nederlandse bevolking door middel van de leugen dat door vaccinaties groepsimmuniteit zou ontstaan[5]. Ook heeft Van Dissel de rol van het RIVM als manager van het grootschalige vaccinatieprogramma mogelijk gemaakt. Van Dissel sprak daarbij de wens uit dat alle kwetsbaren zo spoedig mogelijk zouden worden gevaccineerd. Als PRODUCTIE 8 wordt overgelegd een online artikel van RTL nieuws d.d. 9 december 2020 waaruit zulks blijkt.

 

 1. Van Dissel valt aan te rekenen dat hij als voorzitter van het OMT zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen en hij daardoor maatschappelijk onzorgvuldig jegens M...... c.s. heeft gehandeld met de door M...... c.s. geleden schade tot gevolg. M...... c.s. hadden de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten wanneer Van Dissel zijn taak met de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid zou hebben vervuld. Het advies van het OMT zou dan anders hebben geluid, althans zou Van Dissel tegen dit advies publiekelijk zijn ingegaan waardoor M...... c.s. afdoende zouden zijn gewaarschuwd en de Covid-19 injecties niet zouden hebben laten zetten.

 

Koopmans

 

 1. Gedaagde sub 3, hierna te noemen: ‘Koopmans’ is van beroep hoogleraar virologie aan het Erasmus MC te Rotterdam. Daarnaast is Koopmans bij het Erasmus MC sinds 2006 hoofd van de zogenaamde viroscience afdeling (afdeling viruswetenschap) van het Erasmus MC. Koopmans is een vast uitgenodigde expert van het OMT. Koopmans is vanaf 2014 als member verbonden aan het WHO. Koopmans heeft de adviezen van het OMT steeds publiekelijk gesteund. In de periode dat Koopmans voormelde adviezen steunde, was zij door de WHO aangesteld als onderzoeker en belast met het onderzoek dat in Wuhan plaatshad en zich richtte op de herkomst van het Sars-Cov-2 virus. De WHO beëindigde deze aanstelling nadat journalisten uit de Verenigde Staten erachter waren gekomen dat Koopmans zitting had in de CDC in Guangdong, China en in die functie had geadviseerd over de opbouw van laboratoriumcapaciteit voor de detectie van opkomende infectieziekten en in China er diverse samenwerkingen op het gebied van onderzoek naar de opkomst van virussen op nahield. Dit alles was door Koopmans publiekelijk verzwegen. Als PRODUCTIE 9 leggen eisers een journalistiek artikel over geschreven door Luis Miguel en geplaatst op de website van The New American op 12 december 2021. 

 

 1. Koopmans volgde op de voet de trials die door Moderna en Pfizer werden uitgevoerd voor hun Covid-19 vaccins. Eisers verwijzen in dit verband naar het interview dat Koopmans op 10 april 2020 gaf aan de heer Bohlmeijer, correspondent Goede Gesprekken[6]. Koopmans als prominent lid van de WHO en van het OMT beschikt over alle eerstelijns informatie met betrekking tot de voormelde trials. Hierdoor wist Koopmans dat Moderna haar Covid-19 vaccin trials al in 2017 was gestart en Pfizer al vier dagen nadat de Chinese overheid de genetische code van het voorgewende Sars-Cov-2 virus op 8 januari 2020 aan de wereld had vrijgegeven haar Covid-19 trials was gestart. Op de bewijsmiddelen voor deze stelling zullen eisers in deze dagvaarding nog nader ingaan.  Koopmans wist dus dat Covid-19 een project was en geen ziekte. Desniettemin volgde Koopmans ter uitvoering van dit Covid-19 project het officiële narratief van haar belangrijke opdrachtgever, de WHO. 

 

 1. Voor wat betreft de informatiepositie van Koopmans is in het bijzonder van belang dat Koopmans beschikte over de toen nog geheim gehouden Pfizer veiligheidsrapporten, waaronder het Pfizerrapport FDA-CBER-2021-5683-0000054. Uit laatstgenoemd rapport volgt onder andere dat al vóór 28 februari 2021 ruim 42000 cases bij Pfizer werden gemeld waarvan 1.223 overlijdens en 11.361 gevallen van ernstig en blijvend letsel. Koopmans heeft deze uiterst verontrustende informatie voor het publiek verzwegen. Dit rapport komt later in deze dagvaarding nog aan de orde en zal als productie 40 worden overgelegd.

 

 1. Het des-informeren van het publiek door belangrijke informatie te verzwijgen en onjuiste informatie te verspreiden, is een manipulatie techniek die door gedaagden veelvuldig is gebruikt. Kwalijk en bizar is dat juist gedaagden, waaronder Koopmans in het bijzonder vanuit de Nederlandse tak van Gavi, te weten de Vaccinatie alliantie in het laatste kwartaal van 2019, een ‘Denktank Desinformatie’ hebben opgericht. De participanten in die Denktank Desinformatie betreffen uitsluitend personen die groot voorstander zijn van massale vaccinatie van mensen. Door Koopmans is in haar rol van participant in de Denktank Desinformatie een ‘denkkader’ uitgewerkt en toegepast dat ten doel heeft om het publieke debat te sturen. De richting waarin werd gestuurd was uitsluitend pro massavaccinatie. Het denkkader om die sturing vorm te geven maakte gebruik van de maatschappelijke polarisatie omtrent het al dan niet nemen van Covid-19 injecties. Naar aanleiding van een derde bijeenkomst van de Vaccinatie alliantie en de Denktank Desinformatie werd een verslag opgemaakt. In dit verslag zijn onder andere de volgende citaten opgenomen:

 

‘…De denktank kan meerdere rollen innemen, juist vanwege het diverse profiel van de leden. Om bewust met de middengroep in gesprek te gaan moet de juiste toon worden gevonden. Het gaat dan niet alleen om feiten, maar juist ook om de (gevoels-) dynamiek van de groep. Door het rekruteren van de juiste influencers, waarmee je vertrouwen kunt winnen, krijgt deze groep het gevoel te worden gehoord en begrepen…’

‘… 4.       Goed om in te zetten op diverse mensen die positie nemen en leiderschap tonen, dit kunnen experts zijn vanuit hun professionele achtergrond, maar je kunt ook een authentieke persoon inzetten (bv bekende voetballer) om eenmalig een boodschap te laten verkondigen ‘ik neem het vaccin’…’

 

 1. Als PRODUCTIE 10 leggen M...... c.s. het verslag van de derde bijeenkomst van de Vaccinatie alliantie en de Denktank Desinformatie over.

 

 1. Koopmans verzweeg haar rol in de Denktank Desinformatie en verzweeg dat door haar en de door Denktank Desinformatie gerekruteerde influencers het publieke debat pro massavaccinatie werd gestuurd. Daarbij is stuitend te noemen dat Koopmans in haar positie als lid van het OMT beschikte over voormeld Pfizer rapport FDA-CBER-2021-5683-0000054 en juist de daaruit beschikbare informatie en te trekken conclusies voor het publiek, waaronder M...... c.s., verzweeg. Hierdoor staat naar de mening van M...... c.s. vast dat Koopmans desinformatie verspreidde en de Denktank Desinformatie in werkelijkheid juist tot doel had om ervoor te zorgen dat het publiek met gebruikmaking van hiertoe gerekruteerde influencers valselijk werd geïnformeerd. Dit alles teneinde massavaccinatie met Covid-19 injecties - waarvan Koopmans wist dat deze schadelijk waren – voor het slagen van het Covid-19 project mogelijk te maken.

 

 1. Koopmans valt aan te rekenen dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als wetenschapper en OMT en WHO-lid niet heeft genomen en zij daardoor maatschappelijk onzorgvuldig jegens M...... c.s. heeft gehandeld met de door M...... c.s. geleden schade tot gevolg. M...... c.s. hadden de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten wanneer Koopmans haar taak met de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid zou hebben vervuld. Het advies van het OMT zou dan anders hebben geluid, althans zou Koopmans tegen dit advies publiekelijk zijn ingegaan waardoor M...... c.s. afdoende zouden zijn gewaarschuwd en de Covid-19 injecties niet zouden hebben laten zetten.

 

Rutte

 

 1. Gedaagde sub 4, hierna te noemen: ‘Rutte’ is premier van Nederland en een prominent lid van het World Economic Forum (hierna te noemen: ‘WEF’). Als PRODUCTIE 11 overleggen eisers hierbij de gegevens van Rutte en zijn voormalig werkgever Unilever zoals gepubliceerd op de website van het WEF en een aantal foto’s waarin de verhoudingen tussen Rutte en de president van het WEF, de heer Klaus Schwab[7], worden weergegeven.

 

 1. Schwab is de meerdere van Rutte. Dit blijkt onder andere uit diverse brieven van Schwab aan Rutte. Als belangrijk voorbeeld van zo’n brief leggen M...... c.s. als PRODUCTIE 12 een brief van Schwab aan Rutte d.d. 21 oktober 2020 over. Uit deze brief blijkt dat vanuit het WEF ideeën en plannen worden gesmeed om de zogenaamde post Covid-19 wereld te hervormen. Schwab draagt Rutte in deze brief op om ervoor te zorgen dat Nederland deze hervormingen in Europa leidt. Deze hervormingen zijn hiervoor al aangeduid als het Covid-19 project. De Covid-19 injecties zijn hierbij cruciaal.  Rutte heeft deze opdracht aanvaard en voert deze namens het WEF uit, hetgeen verklaart waarom Rutte aan de Nederlandse bevolking, waaronder M...... c.s.,  Covid-19 injecties adviseert.  

 

 1. Rutte heeft stelselmatig in samenwerking met gedaagden, in het bijzonder gedaagde sub 6, in vele publieke toespraken het narratief naar buiten gebracht en heeft daarbij zijn ambt als premier misbruikt. Rutte maakte zich schuldig aan de ‘je doet het voor een ander doctrine’ waarmee mensen die de volstrekt normale keuze maakten om hun leven voort te zetten op een voor een griepseizoen gebruikelijke wijze werden weggezet als onverantwoordelijk en schadelijk voor de maatschappij. De genomen Covid-19 maatregelen die onder leiding van Rutte werden genomen hadden niets van doen met de volksgezondheid, maar met de uitvoering van het Covid-19 project. Het door Rutte voorstellen van Nederland als een ‘zieke patiënt’ en de Covid-19 maatregelen – met als centraal thema de Covid-19 vaccinatie - als een ‘medicijn’, vormden ingrediënten die Rutte misbruikte om de Nederlandse bevolking, waaronder M...... c.s. zo te misleiden dat zij de Covid-19 maatregelen zouden accepteren. M...... c.s. noemen hierbij de volgende voorbeelden.

 

 1. Tijdens de persconferentie van 23 februari 2021 heeft Rutte onder andere het volgende verklaard.

‘… Het blijft ongelofelijk spannend wat we vandaag doen, ook al lijken het misschien kleine stappen. Dat moeten we ons heel goed realiseren. Juist daarom zijn die basisregels[8] zo belangrijk. En juist daarom is het zo belangrijk dat we vol doorgaan op de weg waar Hugo de Jonge u nu over zal bijpraten. De weg die via testen en vaccineren hopelijk leidt naar een zomer met veel minder beperkingen…’

 

 1. In aansluiting hierop bracht De Jonge over de weg waar volgens Rutte op moest worden gehoopt het volgende naar voren:

‘ … Met de start van het vaccineren is het einde van de crisis begonnen, maar het einde zelf dat duurt nog even. Die weg uit de crisis gaat over drie sporen. Tot er voldoende mensen zijn gevaccineerd, blijven maatregelen en intensief testen nodig. Dat we met de cijfers die langzaam oplopen toch weer meer mogelijk maken is, Mark zei het al, ongelooflijk spannend…

Het vaccineren. Dat gaat steeds sneller. De miljoenste prik is gezet. De twee miljoenste verwachten we half maart te zetten en eind maart de grens van april, zitten we op drie miljoen – als het meezit met de leveringen uiteraard want de snelheid waarmee de vaccins binnenkomen, bepaalt de snelheid waarmee we kunnen vaccineren. 

Ook zijn er hoopvolle eerste signalen over hoe de vaccins beschermen tegen overdracht van het virus’

 1. Als PRODUCTIE 13 leggen eisers informatie over met betrekking tot de door Rutte en De Jonge op 23 februari 2021 gegeven persconferentie.

 

 1. Tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge van 11 mei 2021 wordt door hen uitgelegd hoe ‘stap 2 van het openingsplan voor de samenleving‘ eruit ziet. Rutte verklaart hierover onder andere het volgende.

 

‘… U weet we zijn op weg naar een hopelijk mooie zomer dankzij de vaccinaties. Daar zal Hugo de Jonge zo meer over zeggen en ook over onze verwachtingen voor de zomervakantie en het bijbehorende reisadvies…’

 

 1. In aansluiting hierop bracht De Jonge over de verwachtingen voor de zomervakantie het volgende naar voren.

 

‘… Een mooie zomer kán het zomaar worden. De vaccinatiecampagne is goed op stoom. Deze week wordt de zeven miljoenste prik gezet en in de tweede helft van mei [2021[9]] kunnen alle mensen die zestig jaar of ouder zijn én alle mensen met een hoog medisch risico – zoals mensen met leukemie of mensen met het syndroom van Down – in elk geval hun eerste vaccinatie hebben gehad. En dat is een belangrijke mijlpaal waar we naar toe hebben gewerkt …

En daarnaast is het gelukt om een eerste vaccin aan te bieden aan iedereen die in de zorg met kwetsbare mensen werkt… ‘

Als PRODUCTIE 14 leggen eisers informatie over met betrekking tot de door Rutte en De Jonge op 11 mei 2021 gegeven persconferentie, tevens als voorbeeld een gelijke persconferentie met opstelling in het Verenigd Koninkrijk.

 

 1. Rutte wist dat het narratief omtrent de zogenaamde Covid-19 pandemie niet waar was en dat de Covid-19 injecties – in het bijzonder bepaalde batches – ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. De door Rutte voorgespiegelde hoop was in werkelijkheid niets anders dan een manier om het Nederlandse volk te misleiden om zodoende het Covid-19 project te kunnen laten slagen. De misleiding van Rutte was ongekend gemeen, te meer nu ten tijde van zijn hiervoor geciteerde uitspraken hem al bekend was dat in de hiervoor bij Koopmans aangehaalde Pfizer trial (Pfizerrapport FDA-CBER-2021-5683-0000054) toen al ruim 1200 mensen dood waren gemeld en volgens meldingen ruim 11.000 mensen na het nemen van de Covid-19 injecties te kampen hadden gekregen met ernstig blijvend lichamelijk letsel.

 

 1. Op 10 oktober 2022 vond in het Europees parlement een verhoor plaats waarbij mevrouw Janine Small, een directeur van Pfizer, ten overstaan van de hoorcommissie formeel toegaf dat Pfizer nooit het Covid-19 vaccin heeft getest op het tegengaan van transmissie. Rutte is hiermee bekend. Rutte wist ook hierdoor dat de door hem uitgedragen ‘je doet het voor een ander doctrine’ een leugen is en louter is bedoeld om door middel van psychologische misleiding mensen te bewegen om Covid-19 injecties te laten zetten. Als PRODUCTIE 15 leggen eisers hierbij een deel van het verhoor van Pfizer en het korte interview van Ongehoord Nederland d.d. 12 oktober 2022 over waarin Rutte wordt geconfronteerd met de verklaring van mevrouw Small, deze afdoet als onzin en aangeeft nog steeds achter de Covid-19 vaccinaties te staan en een ieder het advies geeft om zich hiermee  ‘gewoon’ te laten vaccineren.

 

 1. Rutte valt aan te rekenen dat hij zijn politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid als premier van Nederland niet heeft genomen en dat hij daardoor maatschappelijk onzorgvuldig jegens M...... c.s. heeft gehandeld met de door M...... c.s. geleden schade tot gevolg.

 

 1. Rutte heeft zijn onrechtmatige gedragingen gepleegd met het oogmerk om de belangen van Schwab en het WEF bij het Covid-19 project te steunen. Artikel 97a Wetboek van Strafrecht bepaalt hierover:

 

Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt met het oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling te bewegen, om een zodanig persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een zodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verlenen, of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie’

 

 1. Zoals in de leeswijzer aangegeven worden alle verweten gedragingen aan alle gedaagden toegeschreven. Zo geldt hetgeen hiervoor met betrekking tot artikel 97a Wetboek van Strafrecht is opgemerkt evenzeer voor Hofstra, Van Dissel en Koopmans.

 

 1. M...... c.s. hadden de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten wanneer Rutte zijn taak met de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid zou hebben vervuld. Het beleid van de Nederlandse regering zou dan anders zijn geweest, althans zou Rutte publiekelijk tegen het narratief zijn ingegaan waardoor M...... c.s. afdoende zouden zijn gewaarschuwd en de Covid-19 injecties niet zouden hebben laten zetten.

 

Kaag

 

 1. Gedaagde sub 5, hierna te noemen: ‘Kaag’ bekleedt het ambt van Minister van Financiën en is een prominent lid van het WEF. Voorafgaand aan de toetreding tot dit ambt was Kaag voornamelijk werkzaam voor de Verenigde Naties (hierna te noemen: ‘VN’) die via de aan haar gelieerde WHO een belangrijke rol speelt in het hiervoor geduide grotere geheel. Tijdens haar Ministerschap is Kaag voor het WEF gaan werken en maakt zij daar deel uit van een zogenaamde denktank. In deze denktank worden plannen uitgedacht voor het doorvoeren van een totale herschikking van onder andere de Nederlandse maatschappij. Deze herschikking wordt door het WEF aangeduid als ‘Covid-19: The Great Reset’. Teneinde de Great Reset te kunnen doorvoeren is het van groot belang dat in landen de door de VN in de agenda 21 (uit 1992) en de agenda 2030 (uit 2015) opgenomen ‘Sustainable Development Goals’ (hierna te noemen: SDG’s) maatgevend worden voor het  herschikken van de samenlevingen in alle landen die lid zijn van de VN. Het deelnemen door Kaag als Nederlands Minister in een denktank van een NGO, meer in het bijzonder het WEF is in strijd met de staatsrechtelijke positie van Kaag omdat de Great Reset niet in het belang van de Nederlandse bevolking en dus ook niet van M...... c.s. is. Daarnaast zijn de plannen en de impact van de Great Reset op het gehele Nederlandse volk nooit aan het Nederlandse parlement voorgelegd. Het bedenken en uitvoeren van het Covid-19 project en de Great Reset kwalificeert als een onrechtmatige daad van Kaag jegens M...... c.s.

 

 1. Kaag profileert zichzelf als Minister die in het kader van de Great Reset de SDG’s moet coördineren op nationaal niveau en in het kader daarvan lid is van een stroom van denkers bij het WEF. Als PRODUCTIE 16 leggen eisers over een opname van een interview met Kaag waarin Kaag zichzelf als zodanig presenteert. Deze opname toont ook hetgeen The Great Reset zal inhouden.

 

 1. De Great Reset gaat ervan uit dat niets nog goed is en alles opnieuw – zonder instemming of consultatie van de bevolking –, anders en daarmee volgens het WEF beter zal moeten. Dit zelfde gedachtegoed wordt door de VN middels haar Agenda 21 en Agenda 2030 aan de wereld opgelegd. De VN gebruikt hierbij de slogan ‘Build Back Better’. Wereldwijd hebben vele politici in vergelijkbare posities als die van Kaag dit gedachtegoed uitgedragen en de slogan ‘Build Back Better’ in de mond genomen. Kaag committeert zich als Minister van Buitenlandse zaken aan deze Build Back Better opdracht van het WEF en de VN. Ten bewijze hiervan leggen M...... c.s. als PRODUCTIE 17 een brief over van Kaag d.d. 27 mei 2021 aan de WHO (als onderdeel van de VN en gelieerd aan het WEF) waarin zij blijk geeft van haar brede steun aan de Build Back Better opdracht.    

 

 

 

 1. Het gedachtegoed van Kaag en haar denktank en de vele onderwerpen en systemen die volgens dat gedachtegoed van Kaag in de huidige maatschappij moeten worden geïmplementeerd, zijn door het WEF gevisualiseerd in een afbeelding. Dit gedachtegoed wordt door het WEF verspreid middels haar website en het gratis te downloaden[10] boek Covid-19: The Great Reset van Klaus Schwab van 13 juli 2020. Schwab heeft de Great Reset begin juni 2020 middels een videoboodschap vanuit het WEF aangeprezen. Voormelde afbeelding met daarop de visualisatie van het gedachtegoed waarvoor Kaag staat, een afbeelding en download van het boek Covid-19: The Great Reset van Klaus Schwab alsmede voormelde videoboodschap worden door eisers overgelegd als PRODUCTIE 18.

 

 1. Een in de plannen opgenomen kernvoorwaarde voor de uitvoer van de Great Reset betreft de vaccinaties met Covid-19 injecties voor de gehele bevolking om zodoende een in het officiële narratief van de WHO en het WEF voorgewende ‘existentiële toekomstige gezondheidscrisis’ tegen te gaan. In de plannen van het WEF en de WHO wordt de bevolking, met name de generatie van de Millennials en toekomstige generaties, aangespoord om de internationale gemeenschap onverwijld aan te roepen om te zorgen voor vaccinatie voor iedereen. De boodschap daarbij is dat niemand veilig zal zijn totdat iedereen is gevaccineerd. Als PRODUCTIE 19 leggen eisers twee videoboodschappen over van Klaus Schwab van 26 januari 2021 respectievelijk juli 2022 waarin Schwab het gedachtegoed - waarvoor Kaag zich sterk maakt -  verwoordt en aangeeft dat niemand veilig zal zijn totdat iedereen is gevaccineerd.

 

 1. Kaag maakt zich als Minister en lid van het WEF sterk voor deze plannen en daarmee ook sterk voor Covid-19 injecties. Dit alles terwijl Kaag weet dat tijdens de meermaals in deze dagvaarding gememoreerde Pfizer trials veel mensen overleden en er bij duizenden mensen zwaar blijvend lichamelijk letsel ontstond.   

 

 1. Het Covid-19 project is cruciaal om de door Kaag en de overige gedaagden voorgestane Great Reset te kunnen realiseren. Teneinde zeker te stellen dat het WEF de Nederlandse regering in het kader van het Covid-19 project kan aansturen en controleren heeft onder andere het Ministerie van Kaag via de Permanente Vertegenwoordiging (PV) ervoor gezorgd dat tussen het WEF en haar Ministerie rechtstreeks informatie wordt uitgewisseld. Dit alles zonder dat het Nederlandse parlement daarover wordt geïnformeerd. Hierdoor is volstrekt duidelijk dat Kaag evenals de overige gedaagden niet de belangen van de Nederlandse bevolking dient en dus ook niet die van M...... c.s. Wat bij Rutte is gesteld over artikel 97a Wetboek van Strafrecht geldt ook voor Kaag.

 

 1. Als PRODUCTIE 20 leggen eisers informatie over met betrekking tot de Vertegenwoordiging van Nederland in Genève en het antwoord van Kaag op kamervragen waarin zij haar dubbelfunctie erkent.   

 

 1. Door haar achtergrond, functies en connecties weet Kaag net zoals alle andere gedaagden dat er sprake is van een vals narratief. Kaag heeft in het bijzonder haar ambt als Minister misbruikt door zonder parlementaire instemming en controle actief deel te nemen aan de uitvoering van de Great Reset en het Covid-19 project middels onder andere de particuliere NGO, het WEF.

 

 1. Kaag valt aan te rekenen dat zij haar politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid als politica en Minister niet heeft genomen en dat zij daardoor maatschappelijk onzorgvuldig jegens M...... c.s. heeft gehandeld met de door M...... c.s. geleden schade tot gevolg. Het beleid van de Nederlandse regering zou zonder de onrechtmatige gedragingen van Kaag niet tot stand zijn gekomen. Kaag had geen medewerking mogen verlenen aan de plannen van het WEF en de WHO en als Nederlands Minister publiekelijk moeten ingaan tegen het narratief, hetgeen zij heeft nagelaten.

 

 1. M...... c.s. hadden de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten wanneer Kaag haar taak met de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid zou hebben vervuld.

 

De Jonge

 

 1. Gedaagde sub 6, hierna te noemen: ‘De Jonge’ bekleedde in de periode van maart 2020 tot en met december 2021 het ambt van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is prominent lid van het WEF. Als PRODUCTIE 21 overleggen eisers een afdruk van een pagina van de website van het WEF waaruit blijkt van het lidmaatschap van De Jonge bij het WEF. 

 

 1. De Jonge was als Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het RIVM. Onder leiding van De Jonge heeft het RIVM de Covid-19 strategie van het WHO geïmplementeerd en uitgevoerd. Deze strategie berust op militaire psychologische gedragsbeïnvloedingstactieken. Deze tactieken zijn vooral gebaseerd op het opwekken van grote angst, in dit geval voor een voorgewend dodelijk virus. Dit met het doel om de bevolking te misleiden. Bij het Covid-19 project diende deze misleiding ervoor om zoveel mogelijk mensen aan te zetten om Covid-19 injecties te laten zetten. Hiermee beantwoordde De Jonge aan de kennelijk aan hem door het WHO en het WEF opgedragen taak om zoveel mogelijk mensen te misleiden om de Covid-19 injecties te laten zetten. Als PRODUCTIE 22 leggen eisers over informatie afkomstig van de website van de Rijksoverheid waarin ter uitvoering van de Covid-19 strategie de hiervoor genoemde militaire psychologische gedragsbeïnvloedingstactieken door De Jonge tot overheidsbeleid werden gemaakt.

 

 1. De WHO riep op 11 maart 2020 de Covid-19 pandemie uit. De Jonge gaf direct na het uitroepen van de pandemie uitvoering aan zijn door NGO’s opgedragen taak om de voormelde gedragsbeïnvloedingstechnieken in te zetten tegen de Nederlandse bevolking, waaronder M...... c.s..  De Jonge werd in reactie daarop door vele bezorgde Nederlandse burgers aangesproken op de wijze waarop hij mensen aanzette om Covid-19 injecties te laten zetten. Als voorbeeld van dit laatste verwijzen M...... c.s. naar een smeekbede van de heer Frank Ruesink[11] op 16 april 2020 waarvan een video-opname werd gemaakt welke door eisers als PRODUCTIE 23 wordt overgelegd.  In deze video is te zien hoe de heer Ruesink De Jonge erop wijst dat Covid-19 injecties slechts één van de vele opties vormen om de voorgewende pandemie tegen te gaan en daarbij bidt en De Jonge smeekt om ook naar die alternatieven te kijken. In reactie daarop trekt De Jonge een bedenkelijk gezicht en geeft aan dat hij de instructies van de WHO als leidend beschouwt. Deze reactie van De Jonge kan alleen maar verklaard worden door de kwade opzet waarmee De Jonge en de overige gedaagden het Covid-19 project uitvoeren. Ten bewijze van die kwade opzet verwijzen eisers naar twee door Wob-verzoeken aan het licht gekomen emailberichten van respectievelijk 15 mei 2020 en 25 mei 2020. Eisers leggen deze berichten over als PRODUCTIE 24. In het emailbericht van 15 mei 2020 wordt door het Ministerie van De Jonge verklaard:

 

‘… Qua draagvlak: als het gaat om gedragsverandering gaapt er nogal eens een gat tussen de (intentionele) bereidheid tot verandering en het feitelijke gedrag. Vgl. ook indicaties over app-gebruik in het buitenland. Wellicht dat het gat hier minder groot is als de worst wordt voorgehouden dat er in de toekomst minder vrijheidsbeperkingen zullen zijn?’

 

 1. In de email van 25 mei 2020 wordt door het Ministerie van De Jonge verklaard:

 

‘…Eerste punt in de mvt zetten wij natuurlijk ook uiteen waarom deze wet juist in de Wpg komt maar de eerste drie argumenten om een wet te maken komen uit de 1 mei brief (de enige invalshoeken waarover we het eens zijn). de vierde is een soort van logica

- democratische legitimatie;

- grondrechtenbeperking;

- regels voor de langere termijn dan noodverordeningen, maar dan wel tijdelijk.

- flexibel dus alles bij min. regeling

Punt is dat we daarmee natuurlijk ook impliciet toegeven dat de noodverordeningen democratische legitimatie missen en een wankele basis zijn voor de grondrechtbeperkingen, maar dat zeggen we niet[12]. Met die tijdelijkheid en die flexibiliteit zit het bij noodverordeningen wel goed..’

 

 1. Deze email vervolgt:

 

‘…We zeggen wel dat met het wetsvoorstel een optimale balans is gevonden voor het dilemma dat het verlengen van de doelstellingen van het wetsvoorstel onontkoombaar oplevert (die zin was van mezelf en ik ben er nog trots op) daaronder kan namelijk alles volgen wat je maar wil. We produceren morgen wel wat zinnen. Goede nachtrust’

 

 1. In de periode van voormeld Ministerschap heeft hij samen met Rutte tijdens vele publieke uitingen, een enorme angst voor Covid-19 bij de bevolking, waaronder M...... c.s. veroorzaakt.  Die publieke uitingen bestonden voor een belangrijk deel uit persconferenties op televisie die naar aanleiding van periodieke OMT adviezen plaatsvonden. In die persconferenties werden aan de hand van het Covid-19 narratief vrijheid beperkende Covid-19 maatregelen aangekondigd. De boodschap daarbij was dat alleen indien het overgrote merendeel van de Nederlandse bevolking Covid-19 injecties zouden laten zetten de maatregelen zouden kunnen worden opgeheven. Bij deze door De Jonge voorgestelde situatie deed De Jonge talloze malen een appèl op medemenselijkheid. Dit door steeds weer aan het publiek voor te houden dat wie een Covid-19 injectie laat zetten een weldaad pleegt omdat diegene dit voor een ander zou doen. Door deze grote leugen en misleiding hebben vele mensen, waaronder M...... c.s., zich geroepen gevoeld om zich te laten injecteren met Covid-19 injecties.

 

 1. Eisers wijzen er ten overvloede nogmaals op dat de stellingen die zij bij ieder van de gedaagden naar voren brengen gelden voor alle gedaagden als het gaat om hun wetenschap van wat zich in werkelijkheid afspeelde en welke rol zij daarbij vervulden. Tegen deze achtergrond is het bijna niet te bevatten dat De Jonge die bijvoorbeeld ook wist van de Pfizer trials zoveel mensen, waaronder M...... c.s. opzettelijk heeft misleid en hun leven en gezondheid opzettelijk in gevaar heeft gebracht.  

 

 1. Illustratief voor de grote misleiding van de Nederlandse burgers, waaronder M...... c.s. door De Jonge is het vraaggesprek met ‘Dit is Robbert’ van het Youtube kanaal ‘Open kaart’ uit december 2020. In dit vraaggesprek komen onder andere de volgende cursief weergeven uitspraken van De Jonge naar voren. Verwezen wordt steeds naar de tijdsaanduiding bij de video. Vragen en antwoorden van de vraagsteller zijn hierbij tussen haakjes geplaatst. Een screenschot van deze video wordt overgelegd als PRODUCTIE 25.

 

(3:36) Als je wist natuurlijk waar je in terecht zou komen dan hadden we ons natuurlijk heel anders voorbereid op die pandemie.

 

 1. In dit deel van het interview verhult De Jonge dat hij doende is met de uitvoering van het Covid-19 project waarbij sprake is van een hem bekende planning.

 

(32.53) Nou eigenlijk een vaccin heeft alleen maar vóórs. Een vaccin heeft echt alleen maar vóórs.

 

 1. Zoals in deze dagvaarding nog uitgebreid zal worden toegelicht gaat het om een Covid-19 injectie die grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt zodat deze uitspraak een pertinente leugen is. 

 

(33.03) Het bestaan van vaccins is een zege voor de mensheid, is een triomf voor de wetenschap. Een triomf voor de wetenschap is dat dit vaccin in zo’n korte tijd is ontwikkeld.

 1. Zoals in deze dagvaarding nog uitgebreid zal worden toegelicht waren de zogenaamde vaccins al voorafgaand aan het uitroepen van de voorgewende pandemie door de WHO ten behoeve van het Covid-19 project ontwikkeld.

 

(33.59) En wat wij hebben gedaan is eigenlijk vooraf met bedrijven afspraken gemaakt we gaan heel veel geld investeren zou het dan kunnen lukken om gelijktijdig met de ontwikkeling en het onderzoek van het vaccin ook alvast de productie op te starten?  En zo is het eigenlijk gekomen dat het nu veel sneller gaat, er wordt gebruik gemaakt van technieken die al vaak zijn beproefd dus dat is de reden dat het nu veel sneller kan, maar we hebben op geen enkele manier de bochtjes afgesneden. Aan alle veiligheidseisen wordt gewoon voldaan. En dat is belangrijk omdat vertrouwen in zo’n vaccin belangrijk is. Dus als EMA zegt, de EMA is het Europese instituut, de Europese medicijn autoriteit als die zegt groen licht dan is er ook echt een stempel van dit is voldoende veilig, voldoende effectief, dit kun je gewoon gaan gebruiken.

 

 1. De Jonge verklaart over het investeren van geld. Hiermee geeft hij er blijk van niet voor de Nederlandse overheid te werken, maar voor een andere partij die hij aanduidt met ‘we’. De Nederlandse overheid heeft immers niet in de ontwikkeling en het onderzoek van Covid-19 vaccins geïnvesteerd. De EMA heeft niet verklaard dat het Covid-19 vaccin veilig is en je dit gewoon kunt gebruiken. Het ging om een experiment dat naar haar aard niet veilig is.

 

(35.28) Weet je. Een vaccin eeh dat is. Een vaccin doe je niet voor jezelf dat doe je niet om jezelf te beschermen, maar doe je eigenlijk om de mensen om je heen, de mensen die je lief zijn te beschermen. Ik denk dat we dat ook tegen elkaar moeten zeggen. Ik hoor wel eens mensen zeggen: Nou ik moet het nog zien of ik het eigenlijk wel wil en zo. Dan denk ik ja jongens hallo eeh dat kan niet.  We zitten in de allerergste crisis sinds de tweede wereldoorlog. We moeten die bladzijde zo snel als mogelijk omslaan. Eeh we gaan gebukt onder alle maatregelen die we moeten nemen om dat virus eronder te houden. In de frontlinie van de zorg bij de GGD’en staan ze al tien maanden lang in crisisstand. Ze werken zich het snot voor de ogen en je ziet het ziekteverzuim zie je oplopen. Ze houden het nauwelijks vol. Het enige wat wij hoeven te doen is even zo’n prikkie halen. En dan een beetje nuffig zitten te zeggen van eh nou ik moet nog maar eens zien of ik het eigenlijk wel wil. Nou dat kan natuurlijk niet. Ik hoor mensen zeggen ja, ik weet niet precies wat erin zit. Ik weet niet precies wat erin zit. Dan denk ik joh je hebt je hele leven frikandellen gegeten en je weet niet precies wat erin zit. Eeh. Hier is echt uit te na is hier getest eeh of het deugt en of het klopt en of het veilig is, bijwerkingen zijn in beeld gebracht weet je dit is gewoon het allerbeste wat ons kan overkomen in deze crisis. Ja en we moeten onze lieve heer op onze blote knietjes danken dat het bestaat dit vaccin en het natuurlijk gewoon gaan gebruiken. 

 

 1. Hier past De Jonge de militaire psychologische gedrags-beïnvloedingstactieken toe. Daarnaast geeft hij opzettelijk verkeerde informatie met betrekking tot de testen en de veiligheid van de Covid-19 vaccins. De vergelijking met frikandellen is Minister onwaardig en in flagrante strijd met de grondrechtelijke bepaling uit artikel 7 IVBPR. 

 

(38.44) Dus Engeland is gaan prikken voordat de EMA had gezegd dit deugt. En dat was eigenlijk toen er nog te weinig onderzoeksresultaten uit die derde fase die derde onderzoeksfase. Dus je hebt verschillende onderzoeksfasen. De derde klinische fase is dat er in een grote groep mensen het vaccin wordt gebruikt en wordt er gekeken zijn er bijwerkingen welke contra indicaties zijn er en het resultaat van die derde klinische fase dat moet worden ingediend bij de EMA en de EMA zegt dan dit deugt of niet. Dus die geeft dan een groen licht. En de Engelsen zijn al begonnen voordat de EMA dat besluit heeft genomen. Dat hebben ze gedaan met een noodprocedure. Ik heb dat bewust niet gedaan want ik vind dat je dan toch echt bochtjes kort aan het afsnijden bent. En dan krijg je, dat mensen zeggen ja maar deugt het eigenlijk wel want niet eens alle onderzoeksresultaten zijn afgewacht voordat je begint met prikken. Dat vind ik niet verantwoord. Dus ik heb dat bewust niet gedaan.

 1. Hier geeft De Jonge er blijk van bekend te zijn met de eerder gememoreerde Pfizer trials en de toen nog voor het publiek geheim gehouden Pfizer veiligheidsrapporten, waaronder het Pfizerrapport FDA-CBER-2021-5683-0000054. De Jonge wist dat de Pfizer trial vanaf 1 december 2020 in de derde klinische fase was en dat er toen al vele meldingen waren van overlijdens en ernstig blijvend lichamelijk letsel bij de deelnemers van deze derde klinische proef. De Jonge heeft deze cruciale informatie verzwegen. Deze trial met al haar doden en gewonden was voor De Jonge geen reden om af te zien van de Covid-19 inentingscampagne. Ook hierdoor handelt De Jonge als uitvoerder van het Covid-19 project en schaadt hij de belangen van de Nederlandse burgers, waaronder M...... c.s.

 

[Een groot deel van Nederland daar die misschien nu nog twijfelt een groot deel daarmee al tackelt als ze zou zien dat jullie dat dan ook daadwerkelijk zouden doen] 

(39.38) Ik zou er geen enkele moeite mee hebben om het in het openbaar te doen. Of zo. Als dat helpt voor het vertrouwen zou ik daar geen enkele moeite mee hebben. Mijn enige aarzeling om dat als eerste te doen is dat ik dan ook de eerste plaats inneem van iemand die dat veel harder nodig heeft dan ik. Dus dat wil ik niet dat zou ik niet OK vinden want dan neem ik eigenlijk de prik die voor iemand anders bedoeld was.  

 

 1. Ook hier is sprake van een voor een Minister volstrekt ontoelaatbare wijze van gedragsbeïnvloeding. Uiterst triest hierbij is dat De Jonge zich hiermee in het bijzonder richt op jeugdige personen.

 

(40.30) … op dat moment gaan we aan jouw kijkers uitleggen waarom het zo ongelooflijk belangrijk is om jezelf te laten vaccineren. Dat je het niet voor jezelf doet maar voor de mensen om je heen te beschermen en dat het volmaakt veilig is. En laat jij je dan ook prikken dan? [zeker]. Dat is goed.

 

 1. Zoals in deze dagvaarding uiteengezet, is er nooit voorafgaand aan het in de handel brengen van de Covid-19 injecties getest op het tegengaan van transmissie waardoor het mantra ‘je doet het voor een ander’ vals en misleidend is.  Door te spreken over ‘volmaakt veilig’ misleidt De Jonge het publiek, waaronder M...... c.s. Overigens is de in het vraaggesprek voorgewende afspraak tussen De Jonge en de interviewer, dat zij zich tegelijkertijd zouden laten ‘vaccineren’ en in het kader daarvan aan de kijkers uitleg zou worden verschaft, niet nagekomen.

 

 1. Bij het einde van voormeld Ministerschap verklaarde De Jonge tijdens een interview voor VARA OP1 op 7 januari 2022 als volgt:

‘… We hebben in Nederland een kleine, uitvergrote minderheid die zich niet laat prikken. Ik snap überhaupt niet dat je onder het mom van vrijheid zegt: ik weiger die prik, want de vrijheid. Ja, het is juist die prik die ons helpt die vrijheid weer te herwinnen op het virus. Het is niet de overheid die je vrijheid beperkt, het is het virus dat je vrijheid beperkt…’

 

 1. Dit citaat toont hoe De Jonge is gefocust op het valselijk teweegbrengen van gedragsverandering in het kader van het door hem uit te voeren Covid-19 project. Als PRODUCTIE 26 leggen eisers een video over van het interview van De Jonge bij VARA OP1 op 7 januari 2022.

 

 1. De Jonge valt aan te rekenen dat hij zijn politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid als Minister van Nederland niet heeft genomen en dat hij daardoor maatschappelijk onzorgvuldig jegens M...... c.s. heeft gehandeld met de door M...... c.s. geleden schade tot gevolg. Het beleid van de Nederlandse regering zou zonder de onrechtmatige gedragingen van De Jonge niet tot stand zijn gekomen. De Jonge had geen medewerking mogen verlenen aan de plannen van het WEF en de WHO en als Nederlands Minister publiekelijk moeten ingaan tegen het narratief, hetgeen hij heeft nagelaten. Wat bij Rutte is gesteld over artikel 97a Wetboek van Strafrecht geldt ook voor De Jonge.

 

 1. M...... c.s. hadden de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten wanneer De Jonge zijn taak met de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid zou hebben vervuld.

 

Kuipers

 

 1. Gedaagde sub 7, hierna te noemen: ‘Kuipers’, is in januari 2022 in opvolging van De Jonge Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geworden. Kuipers had voor zover bekend voorafgaand aan dit Ministerschap geen voor het publiek kenbare politieke carrière. Voorafgaand aan zijn Ministerschap was Kuipers van maart 2013 tot januari 2022 bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en daarbij in feite de baas van Koopmans die daar sinds 2006 hoofd van de afdeling viruswetenschappen was. In deze periode was Kuipers ook een betaald spreker en adviseur voor de vaccinfabrikant AstraZeneca. Kuipers was in april 2021, voordat hij aantrad als Minister, fel tegenstander van het stopzetten van AstraZeneca Covid-19 injecties voor mensen onder de zestig jaar. Dit ook nadat de vakgenoten van Kuipers bij AstraZeneca lieten weten de Covid-19 injecties als een gevaar voor de volksgezondheid te beschouwen.    

 

 1. Tijdens de periode waarin M...... c.s. de Covid-19 injecties hebben laten zetten was Kuipers regelmatig te zien op de televisie in diens hoedanigheid van voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) via welk netwerk de ziekenhuizen in Nederland die over een intensive care afdeling beschikken zijn verenigd. In die hoedanigheid deed Kuipers ‘verslag’ van een beweerdelijk grote dreiging van een tekort aan IC-bedden.

 

 1. Daarbij deed Kuipers het voorkomen alsof een mogelijk tekort zou kunnen ontstaan als gevolg van een te verwachten toestroom van Covid-19 patiënten. Het schetsen van dit scenario heeft in aanzienlijke mate bijgedragen aan de angst die al in de samenleving voor Covid-19 was ontstaan door uitspraken van de overige gedaagden. Van een tekort aan IC-bedden is nimmer sprake geweest ondanks het feit dat gedurende de jaren voorafgaand aan de voorgewende Covid-19 pandemie de IC-capaciteit wereldwijd en ook in Nederland al sterk was gereduceerd als gevolg van overheidsbeleid. 

 

 1. In overeenstemming met het narratief werd door Kuipers in een televisie uitzending op donderdag 30 december 2020, nog voor de eerste vaccinatieronde, beklemtoond dat het cruciaal zou zijn dat er personeel beschikbaar blijft voor het leveren van zorg. Daarbij doelde Kuipers met name op huisartsen, ambulancepersoneel, personeel in ziekenhuizen op de spoedeisende hulp, op de intensive care en de Covid-19 afdelingen. Kuipers vond dat hierom direct moest worden begonnen met vaccineren van deze groepen. Als PRODUCTIE 27leggen eisers een screenshot van het interview bij Nieuwsuur over d.d. 31 december 2020.

 

 1. Op 30 december 2020 was de meermaals gememoreerde derde klinische Pfizer trial ongeveer halverwege. De voorganger van Kuipers, De Jonge, refereerde aan deze trial in het vraaggesprek met ‘Dit is Robbert’ van het Youtube kanaal ‘Open kaart’ uit december 2020. In dit vraaggesprek kwalificeerde De Jonge de Covid-19 vaccins als ‘volmaakt veilig’. Pfizer was de eerste leverancier van Covid-19 vaccins ten behoeve van de Covid-19 injectiecampagne die startte op 8 januari 2021. Op dat moment was het Pfizer Covid-19 vaccin niet toegelaten en bovendien waren er in die trial toen al vele dode en gewonden te betreuren.

 

 1. De push van Kuipers om op maandag 4 januari 2021, dan wel de geplande datum van 8 januari 2021, te starten met het zetten van niet toegelaten Covid-19 injecties was flagrant onrechtmatig. Zulks temeer omdat deze Covid-19 injecties in een trial zaten waarvan Kuipers wist dat deze trial al in december 2020 vele doden en gewonden kende. Gelet op deze feiten en omstandigheden getuigt de push van Kuipers om al op 4 januari 2021 bij al het essentiële zorgpersoneel Covid-19 injecties te zetten van kwade opzet. M...... c.s. zijn van oordeel dat de door Kuipers geschetste mogelijke doemscenario’s van tekorten alleen maar ten doel hadden om het Covid-19 project te dienen.

 

 1. Kuipers heeft met zijn televisieoptredens en publieke uitingen voorafgaand aan zijn Ministerschap in belangrijke mate bijgedragen aan de misleiding van M...... c.s. die ertoe leidde dat M...... c.s. alle aanleiding hadden om de Covid-19 injecties te laten zetten.

 

 1. Tijdens zijn Ministerschap heeft Kuipers op 15 februari 2022 ter gelegenheid van een coronapersconferentie een ogenschijnlijk sympathieke boodschap kunnen brengen door als Minister mede te delen dat de Covid-19 maatregelen grotendeels worden opgeheven en Nederland weer openging. Ondanks deze mededeling is Kuipers ook nadien, met de kennis dat het narratief frauduleus is, vast blijven houden aan de ‘noodzaak’ om grootschalig bij mensen Covid-19 injecties te laten zetten. Kuipers geeft uitvoering aan een beleid wat daarop is gericht. Hierbij moet worden bedacht dat het Pfizer rapport met betrekking tot de derde klinische fase op 30 april 2021 bij Kuipers bekend was. Zoals hiervoor al aangegeven, rapporteerde Pfizer met dit rapport 1.223 doden en 11.361 mensen met blijvend zwaar lichamelijk letsel. Onder verantwoording van Kuipers worden deze injecties tot op de dag van vandaag zonder enige vorm van informed-consent bij veelal weerloze mensen gezet en worden de schadelijke effecten van de Covid-19 injecties door Kuipers verzwegen. Wat bij Rutte is gesteld over artikel 97a Wetboek van Strafrecht geldt ook voor Kuipers.

 

 

 1. Kuipers valt aan te rekenen dat hij zijn politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid als Minister van Nederland niet heeft genomen en dat hij daardoor maatschappelijk onzorgvuldig jegens M...... c.s. heeft gehandeld met de door M...... c.s. geleden schade tot gevolg. Het beleid van de Nederlandse regering zou zonder de onrechtmatige gedragingen van Kuipers niet tot stand zijn gekomen. Kuipers had als Nederlands Minister publiekelijk moeten ingaan tegen het narratief, hetgeen hij heeft nagelaten. M...... c.s. hadden de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten wanneer Kuipers zijn taak met de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid zou hebben vervuld.

 

Gommers

 

 1. Gedaagde sub 8, hierna te noemen: ‘Gommers’ is vanaf 2014 verbonden aan het Erasmus MC als specialist op het gebied intensive care geneeskunde[13].

 

 1. Gommers was in de periode van februari 2016 tot en met februari 2022 de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (hierna te noemen: ‘NVIC’) en volgens de website van het RIVM vast uitgenodigd lid van het OMT.

 

 1. In 2009 heeft de geneesmiddelfabrikant Pfizer en de NIVC een samenwerkingsovereenkomst gesloten die meer inhield dan het enkel bieden van financiële ondersteuning. Deze samenwerking is onder leiding van Gommers uitgevoerd. Gelet hierop bestaan er nauwe banden tussen Pfizer, het NIVC en Gommers. Als PRODUCTIE 28 leggen M...... c.s. een artikel over uit het tijdschrift Netherlands Journal of Critical Care d.d. 2 april 2009 waaruit dit blijkt.

 

 1. De uitspraken van Kuipers in de televisie uitzending op 31 december 2020 zoals hiervoor bij Kuipers beschreven (productie 27), werden door Gommers bevestigd en hij zette deze kracht bij door een oproep te doen om op maandag 4 januari 2021 te starten om met voorrang bij alle zorgmedewerkers Covid-19 injecties te zetten. Gommers gaf in deze uitzending desgevraagd aan die dag vrij te zijn zodat hij zelf de dozen Covid-19 injecties uit het centraal magazijn in Oss kon ophalen.

 

 1. Op 6 januari 2021 heeft Gommers een beweerdelijke Covid-19 injectie laten zetten en daarbij ten overstaan van de media de loftrompet gestoken over de wetenschap en de farmaceutische industrie die ‘echt gaaf’ hebben samengewerkt en het Covid-19 vaccin zo snel al mogelijk zouden hebben gemaakt. Gommers zei hierbij: ‘We moeten nu met elkaar zo snel mogelijk de komende maanden zorgen dat iedereen gevaccineerd wordt. Dan pakken we ons gewone leven weer op’. Hierbij moet worden bedacht dat ten tijde van dit alles de meermaals gememoreerde Pfizer trial ongeveer halverwege de derde klinische fase was zodat er geen in de feiten gegronde reden bestond om een loftrompet af te steken. In werkelijkheid ging het hierbij om pure misleiding om de uitvoering van het Covid-19 project mogelijk te maken. De tactiek van gedragsbeïnvloeding die Gommers hiervoor op dit moment gebruikte, kenmerkte zich in het gebruik van een combinatie van het zich presenteren als een kundig en betrouwbaar arts en het etaleren van euforie over een nieuwe Covid-19 injectie. Die combinatie diende ertoe bij het Nederlandse volk, waaronder M...... c.s., de psychische toestand op te wekken zelf ook euforisch over de Covid-19 injecties te worden en deze net als Gommers[14] te laten zetten zodat het gewone leven weer zou kunnen worden opgepakt. Als PRODUCTIE 29 leggen M...... c.s. over een artikel van NOS nieuws d.d. 6 januari 2021 over de Covid-19 injectie van Gommers.    

 

 1. Om ook diegenen die de Covid-19 injecties en de latere ‘boosters’ niet  hadden laten zetten over de streep te trekken, is Gommers zijn tactiek van gedragsbeïnvloeding gaan bijstellen. Dit deed Gommers door de indruk te wekken ‘kritisch’ te zijn ten aanzien van het Covid-19 beleid. Juist door een op het eerste gezicht kritische houding aan te nemen won Gommers vertrouwen onder in het bijzonder mensen uit de zorg die twijfelden of zij een Covid-19 booster injectie moesten laten zetten. Gommers heeft daarbij de valse schijn gewekt dat het mogelijk zou zijn om weloverwogen te besluiten om een Covid-19 booster injectie te laten zetten. Een weloverwogen beslissing kan echter alleen maar worden genomen wanneer er voldoende (publieke) informatie beschikbaar is over de inhoud van de Covid-19 injecties en haar korte en lange termijn effecten. Die informatie was er wel, maar werd voor het Nederlandse volk, waaronder M...... c.s. geheim gehouden. 

 

 1. Bovendien was een belangrijk argument van Gommers dat vóór het zetten van de Covid-19 booster injectie in stelling werd gebracht, dat hij dit ten behoeve van de patiënten in zijn ziekenhuis zou doen. Op deze wijze bediende ook Gommers zich van het mantra ‘je doet het voor een ander’. Ook dat argument van Gommers was vals omdat er geen onderzoeksresultaten bestonden over het tegengaan van transmissie door vaccinatie. Integendeel, Gommers wist net als Pfizer en alle overige gedaagden dat er nooit op transmissie was getest omdat dit klaarblijkelijk voor het Covid-19 project niet van belang was.  

 

 1. Gelet op de kennis en kunde van Gommers, waaronder het meermaals gememoreerde rapport over de Pfizer trials en de nauwe banden tussen Gommers en Pfizer wist Gommers als geen ander dat dit argument vals was en dat wat hij deed tot enorme schade bij de Nederlandse bevolking en dus ook M...... c.s. zou leiden. Hierbij moet worden bedacht dat het Pfizer rapport met betrekking tot de derde klinische fase al op 30 april 2021 bij Gommers bekend was. Zoals hiervoor al aangegeven, rapporteerde Pfizer met dit rapport 1.223 doden en 11.361 mensen met blijvend zwaar lichamelijk letsel. Onder verantwoording van Gommers worden deze injecties onder het Nederlandse zorgpersoneel gezet. Tot op de dag van vandaag gebeurt dit bij de zorgmedewerkers zonder daadwerkelijk informed-consent. De zorgmedewerkers worden valselijk door Gommers overtuigd door het laten zetten van Covid-19 injecties patiënten te beschermen. Als PRODUCTIE 30leggen M...... c.s. over een artikel op de nieuwswebsite NU.nl d.d. 29 december 2021 dat gaat over de beweerdelijk door Gommers genomen Covid-19 booster injectie.

 

 1. Gommers pleegde zijn onrechtmatige gedragingen opzettelijk en had daarbij kennelijk het oogmerk om bij zorgmedewerkers een Covid-19 injectie te laten zetten met het voorzienbare gevolg dat hierdoor deze mensen letsel zullen oplopen en de zorgcapaciteit daardoor af zal nemen. Het ligt in de rede dat gedaagden die afname dan vervolgens aan (de voorgewende ziekte) Covid-19 toeschrijven waarmee dan opnieuw Covid-19 maatregelen valselijk zullen worden gelegitimeerd. Dit is een cruciaal onderdeel van de door gedaagden gezamenlijk gepleegde onrechtmatige daad die neerkomt op het uitvoeren van het Covid-19: The Great Reset Project. Wereldwijd is deze aanpak door functionarissen in een zelfde positie als Gommers dezelfde geweest. Wat bij Rutte is gesteld over artikel 97a Wetboek van Strafrecht geldt ook voor Gommers.

 

 1. Gommers valt aan te rekenen dat hij zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als gezaghebbend OMT-lid en voorzitter van de NVIC niet heeft genomen en dat hij daardoor maatschappelijk onzorgvuldig jegens M...... c.s. heeft gehandeld met de door M...... c.s. geleden schade tot gevolg. Het Covid-19 beleid zou zonder de onrechtmatige gedragingen van Gommers niet tot stand zijn gekomen. Gommers had M...... c.s. niet mogen misleiden en had gelet op zijn wetenschappelijke en maatschappelijke positie publiekelijk moeten ingaan tegen het Covid-19 narratief, hetgeen hij heeft nagelaten.

 

 1. M...... c.s. hadden de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten wanneer Gommers zijn taken met de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid zou hebben vervuld.

 

Hoekstra

 

 1. Gedaagde sub 9, hierna te noemen: ‘Hoekstra’, trad in 2017 aan als Minister van Financiën welk Ministerschap Hoekstra tot 10 januari 2022 heeft vervuld. Per 10 januari 2022 werd Hoekstra Minister van Buitenlandse Zaken. Hoekstra is een prominent lid van het WEF en daardoor bekend met het door het WEF bij de introductie van Kaag al aangehaalde plan tot volledige herschikking van de maatschappij (Covid-19: The Great Reset). Als PRODUCTIE 31 leggen M...... c.s. een afdruk over van de website van het WEF waarop Hoekstra als lid van het WEF is afgebeeld.

 

 1. Hoekstra is een voorvechter voor het project Covid-19: The Great Reset en beschouwt Schwab als een hoogwaardigheidsbekleder. Om deze reden schrijft Hoekstra de heer Schwab aan als ‘Your Excellency’. Schwab heeft Hoekstra in Nederland ingezet als één van de belangrijke uitvoerders van het Covid-19 project. De verhoudingen tussen Schwab en Hoekstra tekenen zich af in het feit dat Schwab op zijn beurt via zijn secretaresse Hoekstra aanschrijft als ‘Dear Minister’. Hierbij moet worden bedacht dat Hoekstra gelet op zijn aanstelling als Minister volgens de Nederlandse etiquette als ‘Excellentie’ zou moeten worden aangeschreven en niet Schwab. Als PRODUCTIE 32 leggen M...... c.s. hierbij een kopie over van een brief van Hoekstra aan wie hij noemt ‘Your Excellency’.

 

 1. Bij de inleiding van deze dagvaarding is naar voren gebracht dat Covid-19 een project is ingezet door NGO’s en gefinancierd door de World Bank. Op dit punt in de dagvaarding aangekomen, zullen M...... c.s. hun perspectief op de verhouding tussen gedaagden en het WEF en in het bijzonder Hoekstra en het WEF verder toelichten. Het WEF betreft een foundation naar Zwitsers recht. Deze rechtsvorm is vergelijkbaar met wat in Nederland een stichting is. Het gaat dus om een particuliere organisatie die toen zij werd opgericht geen formele positie had bij welke nationale overheid dan ook. Als PRODUCTIE 33 leggen M...... c.s. hierbij over een kopie van een uittreksel uit het Zwitserse handelsregister met betrekking tot de inschrijving van het WEF aldaar. Tevens worden hierbij de statuten van het WEF overgelegd.  

 

 1. Op 3 juni 2020 werd door Schwab en de toen nog toekomstige koning van Engeland via een online vergadering de start afgekondigd van het project Covid-19: The Great Reset. Aansluitend zijn door het WEF de schriftelijke uitnodigingen verzonden voor de grote bijeenkomst in Davos, Zwitserland van januari 2021 met de naam ‘The Great Reset’. Ook Hoekstra werd daarvoor uitgenodigd. Op 10 juli 2020 heeft Hoekstra de uitnodiging hiervoor ontvangen. Als PRODUCTIE 34 leggen M...... c.s. de informatie van de bijeenkomst ‘The Great Reset’ over alsmede de correspondentie van Hoekstra aan het WEF naar aanleiding hiervan.

 

 1. M...... c.s. willen aan uw rechtbank nader toelichten wat het in hun perspectief betekent dat gedaagden zich met het WEF hebben ingelaten en het gedachtegoed van Covid-19: The Great Reset voorstaan. In verband hiermee verwijzen M...... c.s. allereerst naar het boek van Schwab met de titel ‘Covid-19: The Great Reset’ dat door het WEF via haar website voor een ieder toegankelijk wordt gemaakt (zie noot 9, bij deze dagvaarding). Dit boek is door het WEF in juli 2020 online gepubliceerd. Aan de hand van de in dit boek opgenomen informatie en de daarin feitelijk beschreven gebeurtenissen concluderen M...... c.s. dat dit boek in 2019 is geschreven en in de loop van 2020 klaar is gemaakt voor publicatie in juli 2020.

 

 1. Gedaagden delen het gedachtegoed dat Schwab in Covid-19: The Great Reset heeft opgetekend. Schwab omschrijft in zijn boek, dat de Covid-19 pandemie-crisis het beslissende moment heeft ingeluid, waarbij heel veel zaken in de wereld voor altijd zullen moeten veranderen. M...... c.s. verwijzen in dit verband naar een aantal citaten:

 

‘It is our defining moment – we will be dealing with its fallout for years and many things will change forever.’

 

 1. Volgens dit gedachtegoed zullen alle ‘weeffouten’ in de wereld door de Covid-19 pandemie-crisis worden blootgelegd. In dit verband is het volgende citaat illustratief.

 

‘most notably social divides, lack of fairness, absence of cooperation, failure of global governance and leadership – now lie exposed as never before and people feel the time for reinvention has come.’

 

 1. Volgens dit gedachtegoed zal niets meer terugkeren naar het ‘oude’ normaal. In dit verband is het volgende citaat illustratief.  

 

‘Nothing will ever return to the ‘broken’ sense of normalcy that prevailed prior to the crisis because the coronavirus pandemic marks a fundamental inflection point in our global trajectory’

 

 

 1. Volgens dit gedachtegoed zal de oude wereld zoals M...... c.s. die kenden volledig verdwijnen. In dit verband is het volgende citaat illustratief.

 

‘The World as we knew it in the early months of 2020 is no more, dissolved in the context of the pandemic’

 

 1. Volgens dit gedachtegoed zullen er spoedig radicale en enorme veranderingen op ons afkomen, die grote consequenties voor het leven van eenieder, waaronder M...... c.s. zullen hebben. In dit verband is het volgende citaat illustratief.

 

 ‘Radical changes of such consequence are coming that some pundits have referred to a ‘before coronacrisis (BC)’ and ‘after coronacrisis (AC) era. We will continue to be surprised by both the rapidly and unexpected nature of these changes – as they conflate with each other, they will provoke second-, third-, fourth- and more-order consequences, cascading effects and unforseen outcomes.’

 

 1. Volgens dit gedachtegoed zal er een radicaal nieuw ‘normaal’ worden gecreëerd. In dit verband is het volgende citaat illustratief.

 

‘In so doing, they will shape a ‘new normal’ radically different from the one we will progressively leaving behind.’

 

 1. Gelet op het hiervoor beschreven gedachtegoed van gedaagden, waaronder Hoekstra, concluderen M...... c.s. dat gedaagden met hun Covid-19: The Great Reset project doende zijn om een ongekende en radicale verandering bij de Nederlandse bevolking door te voeren. De Covid-19 injecties maken klaarblijkelijk deel uit van dit project. Dit is evident omdat de Covid-19 injecties door Schwab expliciet zijn benoemd met de woorden: ‘Nobody will be safe, if not everybody is vaccinated’. Ten bewijze van deze uitspraak verwijzen M...... c.s. naar hun productie 19.

 

 1. M...... c.s verwijzen hierbij nogmaals naar hun productie 32 waarbij een brief van Hoekstra aan Schwab d.d. 14 februari 2019 is overgelegd. In die brief heeft Hoekstra in zijn hoedanigheid van Minister aan Schwab geschreven dat hij graag met hem wil samenwerken aan het tot stand brengen van technische- en politieke ontwikkelingen die leiden tot verdere (financiële) globalisatie. Deze correspondentie voerde Hoekstra in het geheim en zonder mandaat van de Nederlandse volksvertegenwoordiging en daarmee ook zonder toestemming van M...... c.s. De inhoud van deze brief kan gelet op het gedachtegoed van het WEF niet anders worden uitgelegd dan een onvoorwaardelijke toezegging van Hoekstra om in diens positie van Minister van Financiën volledige medewerking te verlenen aan het project Covid-19: The Great Reset. Die medewerking heeft Hoekstra ook daadwerkelijk verleend waartoe hij zijn ambt van Minister van Financiën heeft misbruikt.

 

 

 1. Zoals hiervoor al aangegeven, wordt als onderdeel van het Covid-19 project de boodschap aan het publiek gegeven dat niemand veilig zal zijn zolang niet iedereen met Covid-19 injecties zal zijn ingeënt. Voor het kunnen slagen van de Great Reset, is het cruciaal dat de crisis wordt voorgesteld als een crisis van ongekende omvang die tot ongekende maatregelen noopt. Hoekstra heeft met een ongekend financieel ‘steunpakket’ zorggedragen voor de verwezenlijking van de beeldvorming bij M...... c.s. dat er daadwerkelijk een crisis van ongekende omvang was veroorzaakt door een nieuw coronavirus. Zonder de medewerking van Hoekstra was de uitvoering van het Covid-19 project in Nederland bij gebrek aan toegang tot de Nederlandse schatkist niet mogelijk geweest. Wat bij Rutte is gesteld over artikel 97a Wetboek van Strafrecht geldt ook voor Hoekstra.

 

 1. Hoekstra maakt zich als Minister en lid van het WEF sterk voor het Covid-19 project en daarmee ook sterk voor Covid-19 injecties. Dit alles terwijl Hoekstra weet dat uit de meermaals in deze dagvaarding gememoreerde meldingen bij de Pfizer trials is gebleken dat de Covid-19 injecties aan veel mensen het leven hebben gekost en bij duizenden mensen tot zwaar blijvend lichamelijk letsel heeft geleid.  

 

 1. Als gevolg van door Hoekstra en de overige gedaagden bij M...... c.s. gevoede angst voor het beweerdelijke nieuwe coronavirus, de ongekende gevolgen daarvan en de voor de oplossing daarvan uitgedragen gedachte dat ongekende forse maatregelen noodzakelijk waren, hebben M...... c.s. hun beslissing om de Covid-19 injecties te laten zetten in grote angst genomen.

 

 1. Hoekstra valt aan te rekenen dat hij zijn politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid als Minister van Nederland niet heeft genomen en dat hij daardoor maatschappelijk onzorgvuldig jegens M...... c.s. heeft gehandeld met de door M...... c.s. geleden schade tot gevolg. Het beleid van de Nederlandse regering zou zonder de onrechtmatige gedragingen van Hoekstra niet tot stand zijn gekomen en ook niet kunnen zijn uitgevoerd. Hoekstra had geen medewerking mogen verlenen aan de plannen van het WEF en de WHO en als Nederlands Minister publiekelijk moeten ingaan tegen het narratief, hetgeen hij heeft nagelaten.

 

 1. M...... c.s. hadden de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten wanneer Hoekstra zijn taak met de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid zou hebben vervuld.

 

Van Nieuwenhuizen

 

 1. Gedaagde sub 10, hierna te noemen: ‘Van Nieuwenhuizen’ was van 26 oktober 2017 tot en met 31 augustus 2021 Minister van infrastructuur en waterstaat.

 

 1. Op 28 maart 2020 heeft Van Nieuwenhuizen middels een regeling zogenaamde spoedmaatregelen genomen. Deze spoedmaatregelen hadden het directe effect dat vergunningaanvragen voor de op gentherapie gebaseerde Covid-19 injecties niet langer vergezeld hoefden te worden van een milieurisicobeoordeling (MRB), het indienen van zienswijzen door derden niet meer mogelijk was en de beslistermijnen sterk verkort werden. Deze procedurele versoepelingen hadden geen in de feiten gegronde aanleiding. De daartoe aangevoerde noodtoestand was er niet. Van Nieuwenhuizen had geen bevoegdheid noch het mandaat om het internationale Verdrag van Aarhus als grondrecht buiten werking te stellen. Als PRODUCTIE 35 leggen M...... c.s. de ministeriële regeling van Van Nieuwenhuizen over d.d. 28 maart 2020.

 

 1. Met het instellen van voormelde regeling werden de op Van Nieuwenhuizen rustende verplichtingen uit het Verdrag van Aarhus[15] op grove wijze geschonden. Dit verdrag verplichtte Van Nieuwenhuizen om bij de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen het publiek te raadplegen, hetgeen Van Nieuwenhuizen blijkens de tekst van de regeling bewust niet heeft gedaan. In de regeling wordt hiertoe het volgende overwogen.

 

‘Op grond van artikel 6 van het Verdrag van Aarhus is Nederland verplicht, binnen het kader van de nationale wetgeving, voor zover mogelijk en passend, voorafgaand aan het toestaan van de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen het publiek daarover te raadplegen. In het geval van de bestrijding van COVID-19 wordt het noodzakelijk gevonden om hiervan af te wijken en vergunningverlening niet volgens de UOV te laten plaatsvinden, maar volgens de reguliere voorbereidingsprocedure.’

Als PRODUCTIE 36 leggen M...... c.s. over de eerste twee pagina’s van het Verdrag van Aarhus[16].

 

 1. Door voormelde handelswijze is de Nederlandse bevolking, waaronder M...... c.s. door Van Nieuwenhuizen bewust onwetend gelaten voor wat betreft het feit dat de aangeboden Covid-19 injecties de deelname aan een klinische proef behelst, het feit dat de Covid-19 injecties zijn gebaseerd op gentherapie en het feit dat door de regeling belangrijke waarborgen voor de veiligheid van mens en milieu voor het verkrijgen van een vergunning, niet langer van toepassing waren.   

 

 1. Wereldwijd hebben personen in een vergelijkbare positie als die van Van Nieuwenhuizen op dezelfde wijze geacteerd waardoor het hiervoor gesignaleerde gebrek aan informatie zich wereldwijd heeft voorgedaan. Het feit dat alle gedaagden hieraan mee hebben gewerkt, spreekt boekdelen voor wat betreft de stelling van M...... c.s. dat gedaagden in groepsverband onrechtmatig handelen.

 

 1. Bij het onrechtmatig handelen van Van Nieuwenhuizen op 28 maart 2020 was het zo dat de hiervoor meermaals gememoreerde derde klinische fase van de Pfizer trial nog niet eens was aangevangen. Hierdoor is blindelings afgeweken van een verdrag dat juist bescherming voor een situatie als de onderhavige beoogt te bieden. Dit getuigt van kwade opzet aan de zijde van alle gedaagden en in het bijzonder van Van Nieuwenhuizen. Wat bij Rutte is gesteld over artikel 97a Wetboek van Strafrecht geldt ook voor Van Nieuwenhuizen.    

 

 

 1. Van Nieuwenhuizen valt aan te rekenen dat zij haar politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid als Minister van Nederland niet heeft genomen en dat zij daardoor maatschappelijk onzorgvuldig jegens M...... c.s. heeft gehandeld met de door M...... c.s. geleden schade tot gevolg. Het beleid van de Nederlandse regering zou zonder de onrechtmatige gedragingen van Van Nieuwenhuizen niet tot stand zijn gekomen. Van Nieuwenhuizen had het verdrag van Aarhus niet opzettelijk mogen schenden en als Nederlands Minister publiekelijk moeten ingaan tegen het narratief, hetgeen zij heeft nagelaten.

 

 1. M...... c.s. hadden de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten wanneer Van Nieuwenhuizen haar taak met de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid zou hebben vervuld. 

 

Farmaceutische industrie

Bourla

 

 1. Gedaagde sub 11, hierna te noemen: ‘Bourla’ is opgeleid tot diergeneeskundige en sinds 1993 leidinggevende bij de in de Verenigde Staten gevestigde geneesmiddelen fabrikant Pfizer. In de lange loopbaan van Bourla bij Pfizer raakte Bourla bekend met de facetten van de bedrijfsvoering in alle divisies van Pfizer. In 2018 werd Bourla de tweede man bij Pfizer. Met ingang van 1 januari 2019 promoveerde Bourla bij Pfizer tot algemeen directeur (CEO) en nam met ingang van 1 januari 2019 alle belangrijke beslissingen bij Pfizer.

 

 1. Bourla is ‘contributor’ van het WEF en Pfizer is ‘member’ van het WEF. Bourla is een voorvechter van het WEF gedachtegoed en Covid-19: The Great Reset. Als PRODUCTIE 37 leggen M...... c.s. informatie over van de website van het WEF waaruit de banden van Bourla en Pfizer met het WEF blijken.

 

 1. Bourla heeft in publieke uitingen verklaard dat hij in 2020 de werknemers van Pfizer op de snelle ontwikkeling van een Covid-19 vaccin heeft aangedrongen. Daarbij zou Bourla naar eigen zeggen erop hebben gewezen dat het te ontwikkelen vaccin veilig en effectief moet zijn. De productie van de Covid-19 ‘vaccins’ is naar zeggen van Bourla in zijn opdracht voorafgaand aan de goedkeuring door de Amerikaanse Food and Drug Administration[17] (hierna te noemen: ‘FDA’) gestart. Volgens Bourla was daarin de strategie van Pfizer gelegen, dat de ‘vaccins’ gereed zouden zijn direct na goedkeuring van de geneesmiddelenautoriteiten. Als PRODUCTIE 38 legt M...... c.s. een screenshot over van een videoboodschap van 14 december 2020 waaruit het vorenstaande blijkt. M...... c.s. merken hierbij een treffende overeenkomst op tussen de woordkeuze van Bourla en De Jonge waar Bourla verklaarde dat de Covid-19 injecties waren ontwikkeld ‘without cutting corners’ terwijl De Jonge op 26 december 2020 in dezelfde context sprak over ‘op geen enkele manier de bochtjes afgesneden’.

 

 1. In een op 15 oktober 2020 op de website van Pfizer gepubliceerde open brief van Bourla[18] doet Bourla meerdere beloftes en toezeggingen aan de wereldbevolking. Het belang van transparantie met betrekking tot de ontwikkeling van het ‘vaccin’ wordt door Bourla in deze brief benadrukt. Bourla verzekert het publiek dat toestemming voor ‘public use’ alleen door de geneesmiddelenautoriteiten kan worden verleend indien door Pfizer succesvol is aangetoond dat aan drie voorwaarden is voldaan. Pas als is aangetoond dat het in ontwikkeling zijnde ‘vaccin’ effectief is, veilig is en in een constante hoge kwaliteit kan worden geproduceerd kan goedkeuring voor ‘public use’ aan de orde zijn, aldus Bourla.  Als PRODUCTIE 39 leggen M...... c.s. een afdruk van de brief van Bourla d.d. 15 oktober 2020 over.

 

 1. Voor Europa volgde eind 2020 een voorwaardelijke goedkeuring overeenkomstig artikel 14 lid 7 van EG verordening 726/2004 waarbij Pfizer werd verplicht om middels een vastgesteld tijdsschema allerhande informatie op het gebied van de toediening van de Covid-19 injecties te verzamelen en aan de EMA te overleggen. Hierdoor staat vast dat de Covid-19 injecties die bij M...... c.s. werden gezet werden toegediend in het kader van een klinische proef. De EMA heeft bepaald dat deze proef tot in ieder geval augustus 2024 doorloopt.  

 

 1. Pfizer heeft blijkens haar meermaals gememoreerde veiligheidsrapport[19] van november 2020 tot en met februari 2021 een uitgebreide klinische proef gehouden, waarbij de proefpersonen werden geïnjecteerd met het onder de merknaam Comirnaty / BNT162b2[20] bekend staande Covid-19 ‘vaccin’ van Pfizer. Aan deze proef hebben 29.914 vrouwen, 9.182 mannen en 2.990 kinderen deelgenomen. Binnen één maand na startdatum van deze klinische proef zijn 1.223 proefpersonen overleden en hebben 11.361 proefpersonen ernstig blijvend lichamelijk letsel opgelopen. Pfizer rapporteert in haar voormeld veiligheidsrapport dat zij niet beschikken over data van 9.400 proefpersonen. Of deze personen ten gevolge van de klinische proef zijn overleden of letsel hebben opgelopen is om deze reden niet bekend. Als PRODUCTIE 40 leggen M...... c.s. het veiligheidsrapport d.d. 30 april 2021 over.

 

 1. Het voormelde veiligheidsrapport werd door Bourla verborgen gehouden, maar is dankzij ingrijpen van de rechterlijke macht in de Verenigde Staten van Amerika in oktober 2021 voor het publiek vrijgegeven. De data uit dit rapport tonen aan dat het Pfizer Covid-19 ‘vaccin’ levensgevaarlijk is. Uit dit veiligheidsrapport bleek dat niet kon worden voldaan aan de drie voorwaarden die Bourla in zijn eerdere open brief van 15 oktober 2020 had gesteld voor het kunnen vragen van toestemming aan de geneesmiddelenautoriteiten. Indien Bourla had gedaan wat hij de wereldbevolking in zijn open brief van 15 oktober 2020 had verzekerd, was er nooit om toestemming aan de geneesmiddelen autoriteiten gevraagd en was de Covid-19 injectie van Pfizer niet aan M...... c.s. toegediend. Bourla heeft M...... c.s. met zijn open brief en het voor het publiek verborgen houden van het veiligheidsrapport opzettelijk misleid.

 

 1. De misleiding door Bourla gaat nog veel verder. Veilig en effectief waren de sleutelwoorden die wereldwijd zijn gebruikt om het merendeel van de wereldbevolking te verleiden tot het laten zetten van Covid-19 injecties. Bourla evenals alle andere gedaagden hebben deze woorden tot treurens toe herhaald. Daarbij was een belangrijk motto ‘je doet het voor een ander[21]’. Gedaagden, met name Bourla, impliceerden daarmee dat de Covid-19 injecties transmissie van het veronderstelde virus zou tegengaan. Op basis van deze impliciete boodschap leefde wereldwijd bij het publiek, en ook bij M...... c.s.,  de aanname dat naarmate meer mensen een Covid-19 injectie lieten zetten de kans op besmetting met dit virus afnam en alleen op deze wijze de pandemie tot een einde zou kunnen worden gebracht.

 

 1. Bourla wist echter dat Pfizer en andere Covid-19 vaccin producenten bij de ontwikkeling van de ‘vaccins’ geen enkele aandacht hebben besteed aan het tegengaan van transmissie van het veronderstelde nieuwe coronavirus. Bourla wist dat er bij het wereldwijde publiek, en dus ook bij M...... c.s., op dit punt een groot - mede door hem in het leven geroepen - misverstand bestond waarvan de importantie niet kan worden overschat. Het gehele Covid-19 beleid berustte wereldwijd op de gedachte dat door middel van vaccinatie transmissie van het veronderstelde virus kon worden tegengegaan waardoor ‘vaccineren’ een effectief middel zou zijn om de voorgewende pandemie tegen te gaan. Dit alles is een grote leugen die door Bourla en de overige gedaagden in stand werd gehouden. Indien Bourla de door hem toegezegde transparantie had betracht, waren M...... c.s. nooit ertoe over gegaan om Covid-19 injecties te laten zetten.

 

 1. De leugen omtrent het tegengaan van transmissie van het veronderstelde virus door Covid-19 inentingen is op 10 oktober 2022 in het Europees parlement ontmaskerd. Onder meer Bourla is door meerdere Europese parlementariërs voor verhoor opgeroepen. Bourla heeft geweigerd voor de hoorcommissie van het Europees Parlement te verschijnen. Hij heeft zijn collega mevrouw Janine Small in zijn plaats gezonden. Mevrouw Small heeft ten overstaan van de hoorcommissie formeel toegegeven dat Pfizer nooit het Covid-19 vaccin heeft getest op het tegengaan van transmissie. Als PRODUCTIE 41 leggen M...... c.s. een screenshot over van de hoorzitting in het Europees Parlement van 10 oktober 2022.

 

 1. Mevrouw Small, daartoe afgevaardigd door Bourla, trachtte de ware toedracht van deze opzienbarende bekentenis te verhullen door te verklaren dat het vanwege ‘the speed of science’ was geweest dat er geen onderzoek naar transmissie was gedaan. Zoals hierna zal worden uitgelegd is de verwijzing naar de ‘speed of science’ die door Bourla en door de overige gedaagden op vele momenten werd gedaan, vals en een grote leugen. Deze verwijzing raakte kant noch wal omdat in werkelijkheid de Covid-19 injecties al voorafgaand aan de voorgewende pandemie waren ontwikkeld. M...... c.s. zullen verderop in deze dagvaarding deze stelling nader onderbouwen.

 

 1. Bourla is op 19 januari 2023 door journalisten van de Canadese TV-zender ‘Rebel News’ voorafgaand aan de WEF-meeting in Davos geconfronteerd met de verklaring van zijn collega Small van 10 oktober 2022. Ondanks het doorvragen van deze journalisten voor zijn reactie op de verklaring van mevrouw Small weigerde Bourla opnieuw om een verklaring af te leggen. Bourla meende te mogen volstaan met de opmerking ‘Have a nice day’. De in de open brief van Bourla toegezegde transparantie blijkt hiermee temeer een grote leugen te zijn. Bourla toont hiermee zijn minachting naar een ieder die in hem en Pfizer vertrouwen heeft gesteld, waaronder M...... c.s.           Als PRODUCTIE 42 leggen M...... c.s. een screenshot over van het interview van Rebel News met Bourla d.d. 19 januari 2023.

 

 1. Bourla’s uiterst vileine modus operandi om cruciale informatie over de inhoud en werking van Comirnaty / BNT162b2 (mRNA injecties) te verzwijgen doet zich tevens voor op de aanwezigheid van Grafeen-oxide in iedere mRNA injectie, onverschillig of deze van Pfizer is of van Moderna[22]. Pfizer omschrijft in diens Covid-19 injectiebijsluiter als werkzame stof ‘tozinameran’ en andere stoffen met complex samengestelde scheikundige namen, welke met codes zijn aangeduid, meer specifiek de codes ‘ALC-0315’ en ‘ALC-0159’.

 

 1. Voormelde codes zijn verklaarbaar met behulp van het in Shanghai, China op 27 september 2020 verleende octrooi met nummer CN 112220919A. Uit dit octrooi blijkt zonneklaar dat - in het bijzonder bij de mRNA vaccins tegen het 2019 n-Cov coronavirus - grafeen-oxide dienst doet als ‘carrier’ ten behoeve van lipide nanodeeltjes (LNP's). Het op 27 september 2020 verleende Chinese octrooi met nummer  CN 112220919A[23] alsmede een vertaling daarvan wordt overgelegd als PRODUCTIE 43. De Engelstalige samenvatting van dit octrooi meldt het volgende.

 

‘The invention belongs to the field of nano materials and biomedicine, and relates to a vaccine, in particular to development of 2019-nCoV coronavirus nuclear recombinant nano vaccine. The invention also comprises a preparation method of the vaccine and application of the vaccine in animal experiments. The new corona vaccine contains graphene oxide[24], carnosine, CpG and new corona virus RBD; binding carnosine, CpG and neocoronavirus RBD on the backbone of graphene oxide; the CpG coding sequence is shown as SEQ ID NO 1; the novel coronavirus RBD refers to a novel coronavirus protein receptor binding region which can generate a high-titer specific antibody aiming at the RBD in a mouse body, and provides a strong support for prevention and treatment of the novel coronavirus.’

 

 1. In de media hebben zogenaamde ´fact-checkers´ naar aanleiding van grote zorgen bij het publiek de stelling dat er grafeen-oxide in de Covid-19 injecties zou zitten, gecheckt. Die zorgen waren er omdat grafeen-oxide onder andere het bloed van mensen laat klonteren. De uitkomst van de checks was steeds valselijk dat dit niet aanwezig was en ook Bourla liet deze verkeerde voorstelling van zaken opzettelijk voortbestaan.  

 

 1. Er zijn video’s en wetenschappelijke rapporten van zeer gerenommeerde personen verschenen waarin aan de hand van bewijsmiddelen met grote precisie wordt toegelicht dat het grafeen-oxide in alle mRNA injecties als hoofdbestanddeel aanwezig is en primair een ander doel dient dan het beïnvloeden van de gezondheid. M...... c.s. verwijzen in dit verband naar een video waarin een naar eigen zeggen voormalig medewerkster van Pfizer, Karen Kingston, hierop een uitgebreide toelichting geeft. Deze toelichting sterkt M...... c.s. in de overtuiging dat Bourla een zeer belangrijke speler is als het gaat om het Covid-19: The Great Reset project en dat de aan hen opgedrongen Covid-19 injecties nooit bedoeld zijn geweest om hen te beschermen tegen een vermeend virus. Als PRODUCTIE 44 leggen M...... c.s. een screenshot over met betrekking tot een video van Karen Kingston.  

 

 1. Grafeen-oxide is gelet op het vorenstaande te kwalificeren als hoofdbestanddeel van het Pfizer Covid-19 ‘vaccin’. Het behoeft geen betoog dat het gevreesde en voor mensen zeer giftige grafeen-oxide geen onderdeel van het vaccin had mogen zijn en niemand die hiervan geweten zou hebben, en zeker M...... c.s. niet, bereid zou zijn geweest om dit gif in zich te laten injecteren.  

 

 1. Bourla valt aan te rekenen dat hij zijn wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid als CEO van de meest belangrijke Covid-19 injectie producent grovelijk heeft geschonden en dat hij daardoor maatschappelijk onzorgvuldig jegens M...... c.s. heeft gehandeld met de door M...... c.s. geleden schade tot gevolg. Wat bij Rutte is gesteld over artikel 97a Wetboek van Strafrecht geldt ook voor Bourla.

 

Massamedia

Van Cann

 1. Gedaagde sub 12, hierna te noemen: ‘Van Cann’ was vanaf 2011 plaatsvervangend hoofdredacteur van NOS Nieuws en werd per 1 september 2022 de nieuwe hoofdredacteur van NOS Nieuws (hierna te noemen: ‘NOS’).  

 

 1. De NOS geeft op haar website[25] haar op de Mediawet gebaseerde missionstatement weer. Dit luidt als volgt.

 

‘De NOS stelt zich, als integraal onderdeel van de publieke omroep, tot doel de primaire informatiebron te zijn op het gebied van nieuws, sport en evenementen, zodat de Nederlandse burger beter in staat is te oordelen over ontwikkelingen in de wereld, waardoor hij zijn gedrag beter kan bepalen. De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit. De NOS streeft ernaar deze informatie toegankelijk te maken via alle beschikbare media en voor alle maatschappelijke geledingen.’

 

 1. Van Cann is als (plaatsvervangend) hoofdredacteur verantwoordelijk voor de koers van de Covid-19 rubriek. Het behoorde tot de taak van Van Cann om ervoor te zorgen dat de redactie de voor de journalistiek geldende normen in acht neemt. Voor wat betreft de internationaal geldende ethische normen voor journalisten verwijzen M...... c.s. naar de normen zoals deze zijn aanvaard door de internationale federatie van journalisten. De meest recente uitgave van de door deze federatie vastgestelde normen leggen M...... c.s. over als PRODUCTIE 45. 

 

 1. De wijze waarop de NOS verslag heeft gedaan van de voorgewende Covid-19 crisis werd door Van Cann bepaald.

 

 1. Van Cann heeft vanaf begin van de voorgewende Covid-19 crisis, te weten vanaf januari 2020, ervoor gekozen om met de toonzetting, foto’s en suggesties in het redactionele werk van de NOS in te zetten op maximale paniek en angst onder de bevolking. M...... c.s. werden door de berichtgeving van de NOS zeer angstig voor het idee dat uit Wuhan een dodelijk virus onderweg was[26]. Van Cann heeft juist hierop ingezet zonder daarbij degelijk journalistiek onderzoek toe te staan. Van Cann volgde slaafs het officiële narratief zoals dit wereldwijd door de WHO werd opgelegd en door alle gedaagden klakkeloos werd opgevolgd.

 

 1. M...... c.s. behandelen hierna een beperkt aantal voorbeelden die voor wat betreft het handelen van Van Cann gelet op de voor haar geldende normen op zijn zachtst gezegd niet door de beugel kunnen.

 

 1. Als eerste willen M...... c.s. wijzen op het feit dat de NOS de eerste besmette coronapatiënt heeft voorgesteld als een persoon die door het Covid-19 virus direct veranderde van een gezond persoon in iemand die (op sterven na) dood was. Dode mensen of zieke mensen op straat, mensen in ziekenhuizen en mensen aan de beademing op de IC, dat is hoe het beeld van een besmetting door de NOS werd neergezet. Dit terwijl bij eenvoudig journalistiek onderzoek, ook in de beginfase, direct grote vraagtekens hadden moeten worden gezet bij de authenticiteit van de berichtgeving die door de NOS klakkeloos van internationale persbureaus en andere kanalen werd overgenomen. Op 29 januari 2020 bericht de NOS in haar artikel ‘Hoe eerlijk is China over de uitbraak van het coronavirus?’ onder andere:

‘op 9 januari 2020 is het nCoV2019 aangemerkt als veroorzaker van een reeks longontstekingen bij patiënten in Wuhan. Een dag later hebben de Chinese autoriteiten de genetische code van het virus gedeeld.’

Een kopie van dit artikel van NOS d.d. 29 januari 2020 wordt door M...... c.s. als PRODUCTIE 46 overgelegd.

 

 1. Uit officiële documenten van EMA is gebleken dat aan de EMA gerapporteerd is dat Moderna al in 2017 en Pfizer al op 14 januari 2020 een Covid-19 vaccin tot hun beschikking hadden en doende waren om deze Covid-19 injecties te testen. Hierbij moet worden bedacht dat voor wat betreft Pfizer dit zou betekenen dat Pfizer in vier dagen haar Covid-19 injectie al voor testen gereed had en voor Moderna zou dit betekenen dat zij al tweeëneenhalf jaar lang beschikte over een vaccin tegen een toekomstig virus. In dit verband wordt als PRODUCTIE 47 informatie overgelegd welke ter kennis is gekomen van Europarlementariër Cristian Terheș waaruit dit volgt.  Deze informatie toont aan dat de Covid-19 injecties al ruim voor de uitbraak van de voorgewende Covid-19 pandemie in ontwikkeling waren. Ten bewijze hiervan bieden M...... c.s. aan om Europarlementariër Cristian Terheș onder ede te horen. De NOS en overige media zouden deze vrijgekomen informatie tot op de bodem moeten hebben uitgezocht en het publiek hierover tot in detail moeten hebben geïnformeerd. In werkelijkheid werd door de media, waaronder Van Cann en de NOS in plaats van het publiek te informeren juist regelrechte censuur toegepast.

 

 1. Dat er sprake is van censuur blijkt overduidelijk uit het feit dat er geen verslag werd gedaan van de hoorzitting in het Europees Parlement d.d. 10 oktober 2022 (productie 41). Het is stuitend dat Van Cann als hoofdredacteur mee heeft gewerkt aan een doofpot waarmee de leugen dat de Covid-19 injecties transmissie zouden tegengaan in stand werd gelaten. De verklaring hierover van een Pfizer directeur, mevrouw Janine Small, ten overstaan van een hoorcommissie van het Europees Parlement had wereldnieuws moeten zijn en ‘viraal’ moeten gaan.

 

 1. Dat er sprake is van censuur blijkt ook uit het feit dat geen verslag werd gedaan van de toespraak van Europarlementariër Cristian Terheș over de uitkomsten van speciale hoorcommissies in het Europees parlement waarbij directieleden van onder andere Moderna en Pfizer werden gehoord. Zoals hiervoor bij Bourla al aangegeven, is daarbij belangrijke informatie over de veiligheid en de effectiviteit van de Covid-19 injecties aan het licht gekomen. In twee toespraken van Europarlementariër Cristian Terheș op 11 oktober 2022 toont de heer Terheș het feit dat het Europees Parlement de informatie over de contracten met Pfizer door de Europese Commissie wordt onthouden. Ook doet de heer Cristian Terheș verslag van de aan hem door Pfizer genoemde reden om deze informatie te onthouden. Volgens Pfizer is dit vanwege ‘commercial secrets’. Ook vraagt de heer Cristian Terheș aandacht voor het feit dat de Covid-19 injecties geen bescherming bieden tegen de transmissie van het virus. Verder wijst de heer Cristian Terheș op de sinds de uitrol van de Covid-19 injectiecampagne sterk toegenomen oversterfte. Tevens stelde de heer Terheș op 11 oktober 2022 aan de orde dat door Pfizer aan het EMA gegevens werden gerapporteerd over de start van de testen van de Pfizer Covid-19 injecties per 14 januari 2020 terwijl slechts drie dagen daarvoor de genetische code van het voorgewende Covid-19 virus bekend werd. Bij Moderna gaan de testen zelfs terug tot 2017. Dit alles had als wereldnieuws door Van Cann aan de Nederlandse bevolking moeten worden gepresenteerd en Van Cann was er voor verantwoordelijk dat er gedegen journalistiek onderzoek zou worden gedaan naar alles wat de heer Terheș in zijn toespraken van 11 oktober 2022 naar voren heeft gebracht. In dit verband leggen M...... c.s. als PRODUCTIE 48 screenshots over van de twee toespraken van Europarlementariër Cristian Terheș d.d. 11 oktober 2022.

 

 1. Dat Van Cann verantwoordelijk en aansprakelijk is voor Covid-19 censuur blijkt temeer uit het feit dat door haar alle informatie aan het publiek is onthouden voor wat betreft alle door Europarlementariërs in de maand oktober 2022 ingestelde speciale hoorcommissies. Deze hoorcommissies onderzochten de veiligheid en effectiviteit van de Covid-19 injecties en de wijze waarop reeds in januari 2020 de koopovereenkomsten tussen Pfizer en de Europese Commissie heimelijk en frauduleus tot stand zijn gekomen. Ursula van der Leijen heeft namens de Europese Commissie en namens Nederland bij Pfizer orders geplaatst voor ruim EUR 71.000.000.000,00 (71 miljard Euro). Nederland en daarmee de Nederlandse bevolking waaronder M...... c.s. staan hoofdelijk garant voor de betaling van dit tot op heden onbetaald gebleven bedrag. Hierbij moet worden bedacht dat deze koop voor dit bedrag werd gesloten terwijl de Covid-19 injecties van Pfizer nog in de klinische testfase zaten (productie 38). Van Cann heeft als hoofdredacteur dit alles in een wereldwijde doofpot gestopt en aan het publiek, waaronder M...... c.s., het besef onthouden van de onvoorstelbare vergaande (mogelijke) consequenties van deze geconstateerde schokkende feiten. Dit is onverenigbaar met de essentie van het beroep van journalist en het missionstatement van de NOS.

 

 1. In het Duitse Parlement is op 26 oktober 2022 door de fractievoorzitter van de grote politieke partij AFD (Alternative für Deutschland), mevrouw Dr. Alice Weidel in niet mis te verstane woorden aandacht gevraagd voor de (censuur-) schandalen met betrekking tot (1) het verhoor van Janine Small en haar verklaring over het niet tegengaan van transmissie, (2) de bevestiging door de Europese Commissie dat de Covid-19 injecties niet voor besmetting beschermen en (3) Ursula van der Leijen heimelijk afspraken heeft gemaakt met de farmacie over de hiervoor gemelde miljarden inkoop. Ook de omvang van de schade door de Covid-19 injecties wordt door dit parlementslid benoemd als onderwerp dat wordt gecensureerd. Over de persoonlijke aansprakelijkheid van journalisten zoals Van Cann laat dit parlementslid geen misverstand bestaan. Als PRODUCTIE 49 leggen M...... c.s. een screenshot over van de toespraak van mevrouw Dr. Alice Weidel d.d. 26 oktober 2022.

 

 1. Ten bewijze van de terecht door Dr. Alice Weidel benoemde en door Van Cann gecensureerde schandalen leggen M...... c.s. als PRODUCTIE 50 over een screenshot van een video d.d. 13 oktober 2022 waarin Eurocommissaris Wolfgang Philipp in het Europees Parlement bevestigt dat de Covid-19 injecties geen enkele bescherming bieden tegen transmissie.  

 

 1. De NOS heeft onder leiding van Van Cann haar volledige medewerking verleend aan het indringend en angst verwekkend overbrengen van het Covid-19 narratief dat er overduidelijk op gericht is om middels sociale druk en een verkeerde voorstelling van zaken mensen aan te zetten tot het nemen van Covid-19 injecties. Dit terwijl de NOS er juist op had moeten wijzen dat het ging om deelname aan een grootschalig en wereldwijd op gentherapie gebaseerd experiment waarvoor feitelijk geen aanleiding bestond.

 

 1. Het allereerste dat Van Cann en haar NOS-journalisten hadden moeten doen, is verslag doen van wat in de bijsluiters bij de Covid-19 vaccins staat geschreven. De bijsluiters van alle Covid-19 mRNA ‘vaccins’ vermeldden[27] klip en klaar dat sprake is van een voorwaardelijk toegelaten ‘medicijn’ dat uitsluitend op recept van een arts mag worden toegediend en daarna periodiek als onderdeel van een medisch experiment tot in ieder geval 1 augustus 2024 moet worden gemonitord. Van Cann wist dat deze informatie aan het publiek werd onthouden doordat bijsluiters van Covid-19 injecties niet werden verstrekt.

 

 1. Ten bewijze van het feit dat het bij de Covid-19 injecties gaat om een middel dat in Europa voorwaardelijk is toegelaten, leggen eisers als PRODUCTIE 51 een bijsluiter van Pfizer over. Verwezen wordt daarbij naar pagina’s 66 en 67 waarop bij E de voorwaarden van de vergunningverlening zijn opgenomen voor de periode tot en met juli 2024. Opmerkelijk is dat in de laatste versie van de bijsluiter van Pfizer deze voorwaarden niet meer expliciet worden beschreven. 

 

 1. Van Cann heeft ervoor gezorgd dat geen enkele wetenschapper via de NOS als publieke en onafhankelijke omroep diens mening heeft kunnen geven om zodoende deze belangrijke feiten aan het publiek mede te delen. Dit is niets anders dan censuur. Zodoende werd door middel van censureren door Van Cann het valse narratief in stand gehouden.

 

 1. Voormelde onrechtmatige daad van Van Cann jegens M...... c.s. en de Nederlandse burgers is stuitend omdat dit ook betekent dat het door de NOS onder leiding van Van Cann gepropagandeerde motto ‘Je doet het voor elkaar’ en ‘je doet het voor een ander’ berust op een grote leugen. Deze leugen is kennelijk met geen andere bedoeling door Van Cann de wereld ingebracht dan om middels oneigenlijk gebruik van de staatsmedia druk op mensen uit te oefenen om een experimentele Covid-19 injectie te laten zetten die niets van doen heeft met de gezondheid, maar louter met de uitvoering van het Covid-19 project. Wat bij Rutte is gesteld over artikel 97a Wetboek van Strafrecht geldt ook voor Van Cann.

 

 1. Ook wijzen M...... c.s. erop dat onder leiding van Van Cann de NOS de talloze berichten over gezondheidsschade door Covid-19 injecties censureerde door deze niet op te nemen of als desinformatie af te doen.

 

 1. Tot slot wijzen M...... c.s. erop dat onder leiding van Van Cann de NOS de talloze wetenschappers en bezorgde burgers van Nederland die met de kracht van feiten en argumenten de legitimiteit van de Covid-19 maatregelen aan de orde stelde, censureerde door deze niet op te nemen of als desinformatie af te doen.

 

 1. Van Cann kent als hoofredacteur de hiervoor reeds aangehaalde normen voor de journalistiek die onder andere voortkomen uit het Verdrag van Bordeaux en de in Nederland geldende code voor de journalistiek uit 2008. De code van Bordeaux kent als eerste en meest fundamentele plicht de norm dat de journalist eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid moet hebben. Die plicht heeft Van Cann grovelijk geschonden met als gevolg dat M...... c.s. een valse voorstelling van zaken hadden. Hadden M...... c.s. die waarheid via de NOS - die zij dagelijks volgden – vernomen, dan hadden zij de Covid-19 injecties niet laten zetten.

 

 1. Samenvattend kan worden gesteld dat Van Cann haar journalistieke taak als hoofdredacteur van de NOS heeft verzaakt. Zij is persoonlijk aansprakelijk voor de censuur die zij veroorzaakte door enerzijds mee te werken aan een doofpot en anderzijds klakkeloos het officiële en projectmatige Covid-19 narratief over te nemen terwijl zelfs met minimaal journalistiek onderzoek al duidelijk had moeten zijn dat dit narratief vals was. Het hiervoor aangehaalde missionstatement van het NOS geldt kennelijk noch voor de NOS noch voor Van Cann.

 

Jansen

 1. Gedaagde sub 13, verder te noemen: ‘Jansen’ was met ingang van 1 september 2015 tot 1 juni 2023 hoofdredacteur van het dagblad de Telegraaf. Jansen heeft in die hoedanigheid de redactie geleid met dezelfde redactionele verantwoordelijkheden en taken zoals die hiervoor ook ten aanzien van Van Cann werden uiteengezet. Hem treffen dezelfde verwijten als Van Cann.

 

 1. De Telegraaf heeft met haar krant en internetsites onder eindredactie van Jansen vanaf de aanvang van de voorgewende Covid-19 pandemie er alles aan gedaan om grote angst en paniek bij hun lezers en kijkerspubliek teweeg te brengen. Daarbij werden de aanwijzingen van de voorlichtingsafdelingen van alle departementen in het bijzonder met betrekking tot het Covid-19 narratief onder leiding van Jansen klakkeloos overgenomen. Het leidt gelet op de aard en inhoud van de berichtgeving van de Telegraaf met betrekking tot de vermeende Covid-19 pandemie geen enkele twijfel dat de Telegraaf zich onder leiding van Jansen heeft laten gebruiken als angstwapen tegen de Nederlandse bevolking. Van zijn berichtgeving ging steeds de suggestie uit dat er ontelbaar veel besmettingen met het voorgewende Covid-19 virus waren die bij velen in een ongekend tempo tot ernstige ziekten, hospitalisatie en de dood leiden. De beelden in de berichtgeving van de Telegraaf die bij aanvang van de vermeende Covid-19 pandemie onder leiding van Jansen werden gekozen, kenmerkten zich erin dat de voorgewende Covid-19 pandemie vrijwel niets anders kende dan dood en verderf. Er werd geschermd met aantallen zieken en doden zonder daarbij een journalistiek onderbouwde context bij die aantallen te schetsen.

 

 1. Als PRODUCTIE 52 leggen eisers een aantal onder verantwoordelijkheid van Jansen door de Telegraaf naar buiten gebrachte berichten over waaruit het vorenstaande blijkt. De hierin gebezigde terminologie doet denken aan oorlogsretoriek, verwijzingen met oorlogstermen droegen bij aan de angst en paniek. Er werd een strijd met een virus voorgesteld alsof er een oorlog met enorm veel doden en gewonden gaande was. Een ander zeer kwalijk element is dat er in de berichtgeving op kwaadaardige wijze werd ingespeeld op de gedachte dat het nog allemaal veel erger kon worden.  Met een goed functionerende en deugdelijke redactie die handelt vanuit journalistieke verantwoordelijkheid was dit niet mogelijk geweest. Hetgeen hiervoor ten aanzien van Van Cann met betrekking tot de Code van Bordeaux en de code voor de journalistiek uit 2008 is gesteld, geldt evenzeer ten aanzien van Jansen.

 

 1. Voor zover Jansen zich zou willen verweren met het feit dat hij ‘kritische journalistieke medewerkers’ heeft aangetrokken in de personen van Ronald Plasterk of Marianne Zwagerman, merken M...... c.s. op als volgt. Zowel Plasterk als Zwagerman hebben een pseudo kritisch geluid over de aanpak van de voorgewende Covid-19 pandemie laten horen, maar hebben geen enkel wezenlijk punt van het narratief bestreden. Jansen heeft Plasterk en Zwagerman gebruikt om een schijn oppositie een podium te geven. Dit zodat het vertrouwen van zijn lezerspubliek in het journalistiek functioneren van zijn redactie in stand bleef, terwijl er in werkelijkheid sprake was van opzettelijk grote misleiding van het publiek. M...... c.s. zijn op deze wijze door Jansen misleid. 

 

 1. Ook ten aanzien van Jansen geldt dat de journalistieke onderzoeksvragen met betrekking tot het Covid-19 narratief die ook bij Van Cann voorlagen onderzocht hadden moeten worden.

 

 1. Jansen kent als hoofredacteur de hiervoor reeds aangehaalde normen voor de journalistiek die onder andere voortkomen uit het Verdrag van Bordeaux en de in Nederland geldende code voor de journalistiek uit 2008. De code van Bordeaux kent als eerste en meest fundamentele plicht de norm dat de journalist eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid moet hebben. Die plicht heeft Jansen net zoals Van Cann grovelijk geschonden met als gevolg dat M...... c.s. een valse voorstelling van zaken hadden. Hadden M...... c.s. die waarheid via de Telegraaf - die zij eveneens dagelijks volgden – vernomen dan hadden zij de Covid-19 injecties niet laten zetten. Wat bij Rutte is gesteld over artikel 97a Wetboek van Strafrecht geldt ook voor Jansen.

 

 1. Samenvattend kan worden gesteld dat Jansen zijn journalistieke taak als hoofdredacteur van de Telegraaf heeft verzaakt. Jansen is persoonlijk aansprakelijk voor de censuur die hij veroorzaakte door enerzijds mee te werken aan een doofpot en anderzijds klakkeloos het officiële narratief over te nemen terwijl zelfs met minimaal journalistiek onderzoek al duidelijk had moeten zijn dat dit narratief vals was.

 

Niet-gouvernementele organisatie (NGO, WEF)

Sijbesma

 1. Gedaagde sub 14, hierna te noemen: ‘Sijbesma’ is topbestuurder bij diverse wereldwijd opererende bedrijven geweest, waaronder DSM. Deze bedrijven zijn lid van het WEF.  Sijbesma bekleedt tegenwoordig onder andere de posities van commissaris van Unilever N.V. , voorzitter bij de RvC van Philips N.V., lid van de toezichtsraad van het WEF, klimaatleider voor het project CO2 beprijzing bij de Wereldbank, lid van de externe adviesraad van het Internationaal Monetair Fonds, Co-voorzitter van het wereldwijde centrum voor klimaatadaptatie van de VN (‘GCA’) en ambassadeur van het wereldvoedselprogramma van de VN. Als PRODUCTIE 53 leggen M...... c.s. gegevens over van de website van het WEF over de CV van  Sijbesma.

 

 1. Sijbesma is een uitgesproken voorstander van het gedachtegoed van het WEF, in het bijzonder van de door Klaus Schwab in zijn boek Covid-19: The Great Reset beschreven totale herschikking (productie 18). Teneinde zijn persoonlijke bijdrage aan deze totale herschikking mogelijk te maken, is Sijbesma statutair member van het WEF. Ten bewijze hiervan verwijzen M...... c.s. naar pagina 2 van het als productie 33 overgelegde uittreksel met betrekking tot het WEF. Bij die herschikking worden alle voor een mensenleven bepalende factoren door het WEF en de VN tot voorwerp van gedwongen verandering gemaakt. Kenmerkend aan dit politieke gedachtegoed is dat deze gedwongen en geplande verandering als gerechtvaardigd wordt voorgesteld door te doen alsof de wereld gebukt gaat onder grote crisissen die alleen maar door gecentraliseerd hard wereldwijd ingrijpen kunnen worden opgelost. Vanwege de voorgespiegelde ernst van deze crisissen en de pretentie dat de wetenschap voor deze crisissen een oplossing heeft, wordt door gedaagden, waaronder Sijbesma, een wereldwijd plan doorgevoerd. Dit plan maakt deel uit van de Agenda 21 (14 juli 1992) en de Agenda 2030 (27 september 2015) en wordt ‘The Great Reset’ genoemd. Als PRODUCTIE 54 leggen M...... c.s. pagina’s 1 tot en met drie[28] van de Agenda 21 over. Als PRODUCTIE 55 leggen M...... c.s. de eerste vier pagina’s van de Agenda 2030 over[29].

 

 1. In het begin van de voorgewende Covid-19 pandemie werd Sijbesma naar eigen zeggen op 26 maart 2020 door het kabinet gevraagd om de testcapaciteit van de GGD ter zake van Covid-19 testen op te schalen. Ook is hij gevraagd om de vaccinatiestrategie mede te bepalen. In dat verband werd door het kabinet aan Sijbesma de titel van ‘speciaal coronagezant’ toegekend. Sijbesma presenteerde zich hierbij als goedwillende vrijwilliger. Als PRODUCTIE 56 leggen M...... c.s. informatie over afkomstig van www.rijksoverheid.nl over de rol van Sijbesma als speciaal gezant voor de coronacrisis. Zijn banden met het WEF werden daarbij door Sijbesma en gedaagden opzettelijk buiten beschouwing gelaten.

 

 1. Door Sijbesma is in zijn hoedanigheid van coronagezant een toneelspel opgevoerd dat via de media breed is uitgedragen en ook M...... c.s. heeft misleid. Sijbesma deed mee aan de leugen dat het bij de Covid-19 testen zou gaan om een schaars goed. In het interview bij Buitenhof op 12 april 2020 verklaarde Sijbesma over grote problemen met de inkoop van Covid-19 testen. Nederland zou die Covid-19 testen ten opzichte van andere landen maar moeilijk en beperkt bij de internationale producenten kunnen kopen omdat Nederland een restrictief testbeleid hanteerde. Als PRODUCTIE 57 leggen M...... c.s. een screenshot over van het betreffende interview bij Buitenhof d.d. 12 april 2020.

 

 1. Eén van de nevenfuncties van Sijbesma is klimaatleider van de Wereldbankgroep. De Wereldbank heeft een via internet[30] voor een ieder toegankelijke analyse- en visualisatietool met de naam ‘DataBank’. De DataBank maakt gebruik van de zogenaamde World Integrated Trade Solution (‘WITS’). WITS betreft software die de Wereldbank in samenwerking met de diverse onderdelen van de VN[31] heeft ontwikkeld. Met deze software kunnen gebruikers informatie over de wereldhandel en tarieven inzien en opvragen. Als PRODUCTIE 58 leggen M...... c.s. informatie over met betrekking tot WITS zoals gepubliceerd op de WITS website.

 

 1. Middels WITS worden in 2017 de tussen landen gedreven import- en exportgegevens geregistreerd van Covid-19 Testkits en van Covid-19 Diagnostic Test Instruments and apparatus. De ‘World Customs Organisation’ als onderdeel van de Wereldbank heeft aan de Covid-19 Testkits in 2017 het unieke classificatienummer HS-2017 met productienummer 3002.15 toegekend. Aan de Covid-19 Diagnostic Test Instruments and apparatus werd in 2017 het unieke classificatienummer HS-2017 met productienummer 9027.80 toegekend. Als PRODUCTIE 59 leggen M...... c.s. de informatie met betrekking tot de wereldhandel in ‘Covid-19 testkits’ en ‘Covid-19 diagnostic test instruments and apparatus’ in 2017 over zoals deze tot 7 september 2020 via het WITS opvraagbaar waren. 

 

 1. Het WITS registreerde ook in 2018 de tussen landen gedreven import en export van vele miljoenen Covid-19 Testkits en van Diagnostic Test Instruments and apparatus. Vele miljoenen Covid-19 Testkits zijn door onder andere de Europese Unie en Duitsland ingekocht. Als PRODUCTIE 60leggen M...... c.s. de informatie met betrekking tot de wereldhandel in ‘Covid-19 testkits’ en ‘Covid-19 diagnostic test instruments and apparatus’ in 2018 over zoals deze tot 7 september 2020 via het WITS opvraagbaar waren. 

 

 1. Op 7 september 2020 veranderde in WITS de hiervoor als producties 59 en 60 overgelegde gegevens in dier voege dat de omschrijving in de lijsten hiervan niet langer luidde ‘Covid-19 testkits’ en ‘Covid-19 diagnostic test instruments and apparatus’, maar kwam te heten ‘Medical testkits’ en ‘Medical diagnostic test instruments and apparatus’. Deze verandering is niet onopgemerkt gebleven. Als PRODUCTIE 61 leggen M...... c.s. een afdruk over van voormelde gegevens in WITS zoals deze via WITS op 7 september 2020 werden opgevraagd en afgedrukt. Zoals productie 59 aantoont is weliswaar de omschrijving in de lijsten aangepast, maar niet in de tekst onder de lijsten waar nog steeds het woord ‘Covid-19’ werd gebruikt.

 

 1. De hiervoor beschreven situatie in WITS per 7 september 2020 heeft niet lang geduurd. Nog diezelfde dag werd WITS wederom aangepast en daarbij werd ook het woord ‘Covid-19’ uit de tekst onder de lijsten verwijderd. M...... c.s. bieden uitdrukkelijk aan de juistheid van hun stellingen met betrekking tot WITS middels getuigen en getuigen-deskundigen te bewijzen.

 

 1. De voorstelling van zaken die Sijbesma bij Buitenhof gaf, is gelet op hetgeen hiervoor met betrekking tot WITS is gesteld aantoonbaar vals. Het gaat in werkelijkheid om een project Covid-19 dat door de Wereldbank wereldwijd wordt gefinancierd. Dit project draagt bij de Wereldbank de projectnaam ‘Covid-19 Strategic Preparedness and Response Program (‘SPRP’)’. Volgens de planning van de Wereldbank loopt het SPRP naar verwachting tot 1 april 2025.  

 

 1. M...... c.s. kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat het WITS systeem in werkelijkheid dienst doet als controlesysteem voor de solvabiliteit van de bij de VN en de Wereldbank aangesloten leden. Uit hun onderzoek in de octrooiregisters menen M...... c.s. verder te kunnen opmaken dat de financiële belangen van de wereldbankierfamilie Rothschild bij het Covid-19 project werden verankerd in onder andere het octrooi met nummer  US 2020/0279585 A1. Dit octrooi heeft als omschrijving ‘system and method for testing for Covid-19’ en werd op 17 mei 2020 aangevraagd door Richard A. Rothschild en op 3 september 2020 gepubliceerd. De basis van de geoctrooieerde vinding is vervat in de voorlopige aanvraag met nummer 62 / 240.783 d.d. 13 oktober 2015. Deze aanvraag zag op een uitvinding die wordt omschreven als ‘system and method for using, biometric, and displaying biometric data’ en leidde eerder tot een verleend octrooi onder nummer US 2017/0229149 A1. Deze octrooien geven de uitvinder exclusieve juridische en economische rechten met betrekking tot de uitvinding waarbij biometrische gegevens van mensen in combinatie met videobeelden van hun omgeving centraal worden gemonitord. Zodra daarvan sprake is heeft de Rothschild familie op basis van haar octrooien vergaande rechten.

Als PRODUCTIE 62 leggen M...... c.s. het octrooi over met nummer US 2020/0279585 A1[32].

 

 1. M...... c.s vermoeden dat deze door wereldbankier Richard A. Rothschild gepatenteerde technologie door gedaagden wordt ingezet als onderdeel van het Covid-19: The Great Reset project. Het octrooi zal dan de juridische grondslag kunnen vormen voor de financiële claim van deze wereldbankier familie in verband met het gebruik van de gepatenteerde uitvinding door vrijwel de gehele wereldbevolking die betrokken is bij de Great Reset. Veelzeggend is dat het WEF spreekt over haar projecten The Internet of Things en The Internet of Bodies. De gepatenteerde vinding is cruciaal voor deze projecten waarbij alles, en vooral ook lichamen van mensen, via de 5G en 6G internettechniek met elkaar worden verbonden. Het leidt voor M...... c.s. geen enkele twijfel dat Sijbesma gelet op zijn hiervoor genoemde posities hiermee van doen heeft. Als PRODUCTIE 63 leggen M...... c.s. informatie over van de website van het WEF met betrekking tot de koppeling van biometrische data van mensen aan het Internet of Things alsmede uitleg daarvan.

 

 1. Indien M...... c.s. hadden geweten waarvoor Sijbesma in werkelijkheid staat en waar hij zich allemaal mee bezighoudt, hadden M...... c.s. met de Covid-19 injecties niets van doen willen hebben en hadden zij deze onder geen beding laten zetten. 

 

 1. Uit de hiervoor vermelde feiten volgt dat gedaagden, waaronder Sijbesma weten dat sprake is van Covid-19 als een project en niet als een ziekte, hetgeen in ieder geval al vóór 2017 onder de projectnaam ‘Covid-19 Strategic Preparedness and Response Program (‘SPRP’)’ in uitvoering was.

Dit alles verklaart waarom de voorzitter van het WEF – Klaus Schwab – met voorkennis zijn boek ‘Covid-19: The Great Reset’ al in juni 2020 kon publiceren.

 

 1. Sijbesma is als insider van de Wereldbank, de VN en het WEF geheel en al bekend met en betrokken bij het project Covid-19 dat tot de Great Reset moet leiden. Deze betrokkenheid is de werkelijke reden waarom het kabinet, waaronder gedaagden De Jonge, Rutte, Kaag, Hoekstra en Van Nieuwenhuizen hem als Nederlands coronagezant hebben aangesteld.

 

 1. Sijbesma wist tijdens het interview bij Buitenhof van 12 april 2020 van het officiële narratief dat (1) de Chinese autoriteiten op 11 januari 2020 de genetische code van het veronderstelde virus hadden bekendgemaakt aan de wereld en dat (2) Pfizer op 14 januari 2020 – drie dagen later – al beschikte over een Covid-19 vaccin dat zij vanaf die zelfde datum zouden gaan testen. Het is evident dat Sijbesma dit als speciaal coronagezant aan het Nederlandse publiek, waaronder M...... c.s., had moeten melden. De hele strekking van zijn betoog was op niets anders gericht dan op de Great Reset.

 

 1. Sijbesma valt aan te rekenen dat hij namens het WEF een uitvoerder is van de Great Reset en M...... c.s. in dat verband opzettelijk heeft misleid voor wat betreft het nut en de noodzaak van de Covid-19 injecties. Indien Sijbesma daadwerkelijk een speciaal coronagezant zou zijn geweest die in het belang van de gezondheid van de Nederlandse bevolking handelde, dan had Sijbesma eerlijke en volledige informatie gegeven en hadden M...... c.s. de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten. Wat bij Rutte is gesteld over artikel 97a Wetboek van Strafrecht geldt ook voor Sijbesma.

 

Gates

 

 1. Gedaagde sub 15, hierna te noemen: ‘Gates’ is één van de rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen komt voor een groot deel uit zijn belangen in Microsoft. Zijn vermogen heeft hij grotendeels ondergebracht in een stichting naar Amerikaans recht, de Bill & Melinda Gates Foundation welke is gevestigd in Seattle, Verenigde Staten van Amerika. Deze stichting stelt zich blijkens haar website[33] ten doel om wereldwijd armoede, ziekte en ongelijkheid te bestrijden.

 

 1. Gates is verder oprichter van en verbonden aan ‘Gavi, the Vaccine Alliance’ (hierna te noemen: ‘GAVI’). Bij de oprichting van GAVI in 1999 stelde de Bill & Melinda Gates Foundation maar liefst $ 750.000.000,00 beschikbaar om in arme landen kinderen te vaccineren. Gates heeft onder andere via GAVI toegang tot iedere organisatie in de wereld en invloed op bijvoorbeeld regeringen, de WHO, UNICEF, de Wereldbank, de vaccinindustrie, onderzoeks- en technische agentschappen, maatschappelijke organisaties en andere particuliere filantropen. In dit verband geldt dat Gates regelmatig Rutte bezoekt in zijn werkkamer in het torentje van het Binnenhof. Als PRODUCTIE 64 leggen M...... c.s. informatie afkomstig van RTL Nieuws en Twitter over van een aantal van deze bezoeken van Gates aan Rutte.

 

 1. De Bill & Melinda Gates Foundation en Gavi zijn samen veruit de grootste donateur van de WHO en zijn bepalend voor het beleid van de WHO.

 

 1. De Bill & Melinda Gates Foundation en Microsoft zijn belangrijke strategische partners van het WEF en leveren met hun inbreng een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de strategie van het WEF en haar Great Reset. Als PRODUCTIE 65 leggen M...... c.s. informatie over afkomstig van de website van het WEF met betrekking tot de Bill & Melinda Gates Foundation en Microsoft.

 

 1. Gates wil de wereld doen geloven dat hij naast filantroop ook toekomstvoorspeller is. Al in 2015 voorspelde Gates dat niet langer oorlogen de toekomst van de mensheid zouden bedreigen, maar virussen. Als PRODUCTIE 66 leggen M...... c.s. een screenshot van een show bij TED-talk d.d. 3 april 2015 over waarin Gates zijn beweerdelijk voorspellende gave toont. Als PRODUCTIE 67 leggen M...... c.s. een screenshot over van een video van 27 mei 2015 afkomstig van YouTube met als titel ‘What Bill Gates is afraid of’.

 

 1. In voormelde video’s creëert Gates aan de hand van onbewezen stellingen over de Spaanse griep en het Ebola virus de angst voor de komst van een dodelijke variant van een nieuw Corona virus. Gates presenteert zich daarbij als beschermer van de wereld door onder andere investeringen te doen in ‘computer modeling’ van virussen en het stimuleren van nieuwe op wereldschaal te ontplooien projecten in het kader van het opsporen van uitbraken van virussen, het creëren van een enorme testcapaciteit en de razendsnelle ontwikkeling van methoden om iedereen in de wereld frequent te kunnen vaccineren.

 

 1. Op 15 mei 2018 organiseert het WEF samen met John Hopkins Center for Health Security in Washington DC een training aan de hand van een simulatie van een wereldwijde pandemie onder de codenaam ‘Clade X: A Pandemic Exercise’[34] De Bill & Melinda Gates Foundation is een van de grote ‘Philantrophy Partners’ van het John Hopkins Center[35]. Als PRODUCTIE 68 overleggen M...... c.s. een korte uitleg van het pandemie rollenspel, de trailer en de volledige opname van het [36]Clade X rollenspel. De deelnemers daaraan werd niet toegestaan het daarin geschetste scenario van een pandemie te bekritiseren. Clade X was een rollenspel ter voorbereiding van de uitvoering van het Covid-19 project. Door M...... c.s. zijn in deze dagvaarding de gedaagden gecategoriseerd al naar hun rol in het Covid-19: The Great Reset project. In Clade X werden juist die rollen op voorhand geoefend en gedaagden hebben in wezen hun rol precies zo gespeeld als deze in Clade X werd geoefend. In feite werd aldus de voorgewende Covid-19 pandemie voor het oog van de wereld geoefend.

 

 1. Clade X had haar vervolg op 18 juli 2018 in een speciale WEF bijeenkomst in Davos. Daarbij werd een komende pandemie gesimuleerd met als onderwerp: ’6 Ways countries can prepare for the next infectious disease pandemic’. Ook Nederland was op deze WEF bijeenkomst ruim vertegenwoordigd. Als PRODUCTIE 69 leggen M...... c.s hierbij informatie over van de website van het WEF betreffende deze WEF pandemie simulatie d.d. 18 juli 2018. De kennelijke bedoeling van deze bijeenkomst was om afspraken te maken over de wijze waarop de toekomst na een grote pandemie uitbraak zoals geoefend met specifiek Clade X eruit zou moeten zien.  In dit verband is in de als productie 69 te lezen informatie opgenomen:

 

 ‘…At the end of the exercise we proposed six long-term policy goals, that if enacted could prevent, or at least mitigate, the outcome of a pandemic similar in scale to Clade X:

 1. Develop the capability to produce new vaccines, drugs and rapid diagnostics for novel pathogens within months, not years[37]. …’

 

 1. Op 18 januari 2019 brengen het WEF en het Harvard Global Health Institute een zogenaamde ‘White Paper’ uit. Daarbij wordt gewaarschuwd voor een spoedige uitbraak van een wereldwijde infectieuze ziekte. Middels het White Paper, genaamd ‘Outbreak Readiness and Business Impact Protecting Lives and Livelihoods across the Global Economy’ bereiden het WEF en de WHO de aangesloten landen (Agenda 2030 contractanten) voor op de uitbraak van een ernstige pandemie. Als PRODUCTIE 70 leggen M...... c.s. de eerste drie pagina’s van het WEF Whitepaper ‘Outbreak Readiness and Business Impact Protecting Lives and Livelihoods across the Global Economy’ alsmede informatie daarover afkomstig van de website van het WEF, over.

 

 1. Op 18 oktober 2019 organiseren het WEF samen met het Johns Hopkins Center for Health Security en de Bill & Melinda Gates Foundation in New York een uitgebreide oefening van een high level pandemie ontstaan door een nCoV virus onder de projectnaam ‘Event 201’. Het narratief waarmee de deelnemers tijdens deze bijeenkomst in rollenspellen de bestrijding van een pandemie simuleren, komt in essentie overeen met het narratief van de voorgewende Covid-19 pandemie van begin 2020 tot - in Nederland - 10 maart 2023. Naast de overeenstemming in het narratief van een besmettelijk virus dat veel doden tot gevolg heeft, is er nog meer dan bij Clade X tijdens Event 201 een treffende overeenstemming in de wijze waarop de media, de overheid en de NGO’s zich in de later voorgewende Covid-19 crisis jegens het publiek, waaronder M...... c.s., zullen presenteren. Aan het slot van dit Event 201 worden nog een aantal zeer concrete ‘suggesties’ meegegeven aan de participanten voor wat er moet gebeuren bij een komende grote pandemie. M...... c.s. leggen als PRODUCTIE 71 informatie over betreffende Event 201 afkomstig van de John Hopkins website alsmede een volledige video-opname van Event 201.

 

 1. Tijdens alle hiervoor genoemde simulaties was het narratief dat er een vaccin moest komen om de mensheid te redden.

 

 1. Volgens het officiële narratief dat twee maanden na Event 201 in het kader van de uitvoer van het Covid-19 project aan de wereld werd gepresenteerd (de voorgewende Covid-19 pandemie) werd er eind 2019 vanuit Wuhan, China een nieuw bèta coronavirus ontdekt dat zich al snel verspreidde over de gehele wereld en veel mensen besmette en om het leven bracht.  

 

 1. De gelijkenissen tussen het scenario in Clade X, Event 201 en het officiële narratief aangaande de voorgewende Covid-19 crisis vormen een overtuigend bewijs voor het feit dat al deze evenementen hebben plaatsgevonden in het kader van het Covid-19 project. Die voorbereidingen voor het Covid-19 project betroffen, zoals al eerder in deze dagvaarding gesteld, ook de voorbereiding van de productie van ‘vaccins’ en het aanvragen van octrooien op die ‘vaccins’.

 

 1. In het bijzonder in opdracht van de Bill & Melinda Gates Foundation zijn de farmaceutische bedrijven Moderna en Pfizer al sinds medio 2011 gestart met de ontwikkeling van bèta coronavirus mRNA- vaccins. Het eerste octrooi in dat kader is gepubliceerd op 28 februari 2020 met nummer US-10702600-B1 en is gebaseerd op voorlopige aanvragen die terug gaan tot 22 oktober 2015 en komt toe aan BioNTech GmbH en Moderna TX Inc. Als PRODUCTIE 72 leggen M...... c.s de eerste pagina van het octrooi met nummer US-10702600-B1 over.

 

 1. M...... c.s. concluderen uit dit octrooi (productie 72) en haar geschiedenis dat vinding waarop volgens het officiële narratief de Covid-19 injecties zijn gebaseerd al in 2015 bestond en dus van een razendsnelle ontwikkeling die beweerdelijk met ‘Warpspeed’ en ‘The speed of science’ zou hebben plaatsgevonden in werkelijkheid geen sprake kan zijn geweest. De verklaringen van de CEO van Moderna ten overstaan van Europarlementariër de heer Cristian Terheș (productie 41) dat de klinische testen van Moderna al in 2017 werden gestart zijn gelet op de implicaties van dit octrooi meer dan aannemelijk. Er is kortom sprake van een grote leugen indien wordt gesteld dat na het uitbreken van de voorgewende Covid-19 pandemie in enkele maanden een ‘vaccin’ is ontwikkeld.

 

 1. De Bill & Melinda Gates Foundation heeft maar liefst
  $ 100.000.000,00 (honderd miljoen US dollar) in de ontwikkeling van de bèta coronavirus mRNA vaccins geïnvesteerd. Volgens het officiële narratief behoort het nieuwe coronavirus met de naam Sars-CoV-2 tot de groep van bèta coronavirussen. Als PRODUCTIE 73 leggen M...... c.s. informatie over afkomstig van de website van Moderna en een zoekresultaat uit Google waaruit de investering van de Bill & Melinda Gates Foundation in bèta coronavirus mRNA vaccins blijkt.

 

 1. Op 12 december 2019 sluiten Moderna en het National Institute of Allergy and Infectious Diseases[38] (hierna te noemen: ‘NIAID’) een overeenkomst met de universiteit van North-Carolina te Chapel Hill, Verenigde Staten van Amerika. Deze overeenkomst draagt het opschrift ‘Material Transfer Agreement’. Uit deze overeenkomst blijkt dat Moderna en de NIAID ieder voor de helft eigenaar zijn van de mRNA bèta coronavaccins. Met deze overeenkomst wordt een opdracht aan de universiteit gegeven tot het uitvoeren van ‘non-humane challenge studies’ op verscheidene ‘coronavirus vaccines candidates’. Dit zijn testen waarbij proefdieren, ingedeeld in groepen die wel of niet het te testen coronavaccin hebben ontvangen - opzettelijk besmet worden met een coronavirus waarbij vervolgens de werking van het mRNA bèta coronavaccin wordt beoordeeld. Opgemerkt wordt hierbij dat in een zelfde samenwerking tussen voornoemde partijen al vanaf in ieder geval 2016 mRNA vaccins werden getest voor onder andere HIV. Deze overeenkomst toont aan dat het narratief dat mRNA gebaseerde coronavaccins zouden zijn ontwikkeld nadat in Wuhan een nieuw coronavirus was uitgebroken, op een grote leugen berust. Als PRODUCTIE 74 leggen M...... c.s. het Material Transfer Agreement d.d. 12 december 2019 over.

 

 1. In het kader van de voorgewende Covid-19 pandemie heeft de WHO bij monde van haar Directeur-Generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus op 11 maart 2020 aan de wereld verklaard dat er sprake was van een Covid-19 pandemie. Gates heeft daarna in zijn frequente mediaoptredens het officiële Covid-19 narratief kracht bijgezet door vanaf het begin van de voorgewende pandemie het beeld te schetsen dat de wereld alleen gered kon worden door een geneesmiddel dat een effectiviteit zou moeten hebben van tenminste 95%. Normale geneesmiddelen zouden deze effectiviteit niet kunnen waarmaken, alleen een nog te ontwikkelen coronavaccin zou dit mogelijk in de toekomst kunnen. Dat vaccin zou dan volgens Gates moeten worden toegediend aan zeven miljard mensen. Gates schetste in de beginperiode van de voorgewende pandemie een urgente situatie waarbij wetenschappers druk doende waren met de ontwikkeling van meerdere nieuwe vaccins. De hoop was, aldus Gates, dat binnen 18 maanden één van deze vaccins succesvol zou blijken. Deze voorstelling van zaken was vals. Ten bewijze hiervan leggen M...... c.s. als PRODUCTIE 75 een screenshot van een door Gates op 30 april 2020 op YouTube geplaatste videoboodschap over met de titel ‘The race for a Covid-19 vaccine’.

 

 1. Zoals hiervoor aangetoond, was het in werkelijkheid zo dat met financiering van de Bill & Melinda Gates Foundation voorafgaand aan de voorgewende corona-pandemie al jarenlang was gewerkt aan de ontwikkeling van een op basis van mRNA-techniek gebaseerd vaccin tegen ziekte veroorzaakt door een bèta-coronavirus. Alle octrooien voor het zogenaamde Covid-19 vaccin waren al jaren voorafgaand aan de uitbraak van de pandemie aangevraagd en de dierproeven waren al uitgevoerd. Anders dan Gates heeft doen voorkomen, was er geen sprake van een ongekende prestatie om uiteindelijk binnen één jaar in plaats van 18 maanden een Covid-19 ‘vaccin’ op de markt te brengen.

 

 1. De werkelijkheid is dat de voorbereidingen voor de voorgewende Covid-19 pandemie  in alle opzichten onder leiding van Gates zijn getroffen. Enerzijds was het Covid-19 vaccin al geheel voorbereid en anderzijds was er al wereldwijd door Gates, de WHO en het WEF geoefend met de partijen die nodig waren om de maatregelen van de voorgewende Covid-19 pandemie aan de bevolking, waaronder M...... c.s., op te leggen.

 

 1. Een bijzonder kwalijk aspect van het mediaoptreden van Gates is dat hij heeft gezegd dat zodra het Covid-19 ‘vaccin’ op de markt zou zijn hij er direct gebruik van zou maken, ongeacht van welke fabrikant het afkomstig zou zijn. Het zouden allemaal veilige en effectieve ‘vaccins’ zijn. M...... c.s. hebben aan deze uitspraak van Gates groot vertrouwen ontleend. Op het moment dat deze uitspraak door Gates werd gedaan, te weten 3 december 2020, waren er bij de klinische proeven van Pfizer met diens Covid-19 ‘vaccin’ al proefpersonen overleden. M...... c.s. verwijzen hierbij naar hetgeen door Bourla te dien aanzien over het Pfizer veiligheidsrapport van 30 april 2021 (productie 38) is opgemerkt. Ten bewijze van de uitspraken van Gates van 3 december 2020 leggen M...... c.s. als PRODUCTIE 76 over een screenschot van een interview met Gates bij de Today Exclusive show zoals geplaatst op YouTube met als titel ‘It Looks Like Almost All The Vaccines Are Going To Succeed’.

 

 1. Gates laat zich voorstaan op zijn kennis van mRNA techniek en weet als grootste financier van de ontwikkeling daarvan als geen ander hoe ver die techniek is gevorderd en wat zij daadwerkelijk behelst. Gates is de persoon bij uitstek die alle aspecten van de ontwikkeling van de Covid-19 mRNA ‘vaccins’ heeft mogelijk gemaakt. Gates heeft deze ontwikkeling op de voet gevolgd en zijn eigen financiële belangen die hiermee gemoeid zijn met behulp van octrooien, deelnemingen en overeenkomsten beschermd.

 

 1. Het is onbestaanbaar dat Gates die alle belang en alle middelen had niet geweten zou hebben dat bij de klinische proeven van Pfizer al in de periode november / december 2020 proefpersonen waren overleden en er proefpersonen onherstelbaar lichamelijk letsel hadden opgelopen. Bovendien staat naar het oordeel van M...... c.s. vast dat Gates wist dat een belangrijk element van de ontwikkeling van de Covid-19 mRNA vaccins gelegen was in de toepassing van het zeer gevaarlijke grafeen-oxide zoals omschreven bij Bourla. Het leidt geen twijfel dat Gates de gezondheid van M...... c.s. met opzet geweld heeft aangedaan.

 

 1. De invloed van Gates op de samen met de overige gedaagden opzettelijk veroorzaakte Covid-19 misleiding kan niet worden overschat. Gates is de voornaamste private sturende factor in het beleid van de WHO. Dit omdat Gates samen met GAVI een belangrijk deel van het budget van de WHO, tenminste 15 procent daarvan, voor zijn rekening neemt. De contractanten van de Agenda 21 en de Agenda 2030, waaronder de Staat der Nederlanden, schikken zich naar wat de WHO voorschrijft. Ook sponsort Gates via de Bill & Melinda Gates Foundation diverse Nederlandse instituten, waaronder Universiteiten, teneinde te verzekeren dat het gedachtegoed dat nodig is voor de Great Reset in de hoofden van zoveel mogelijk mensen wordt opgenomen. Dit laatste is cruciaal voor het kunnen slagen van het Covid-19: The Great Reset project. Informatie van de website van de Bill & Melinda Gates Foundation leert dat deze instituten de voorbij jaren bijna een half miljard Euro van Gates hebben aangenomen in ruil voor hun medewerking aan de uitrol van de Agenda 2030 en de Great Reset. Als PRODUCTIE 77 leggen M...... c.s. een Excel-staat over met daarin via de website van de Bill & Melinda Gates Foundation verkregen informatie waaruit de daarop in dit verband geregistreerde bedragen en ontvangers blijken.  

 

 1. Gates valt aan te rekenen dat hij de voorgewende Covid-19 pandemie waarvan hij wist dat de gevolgen ervan wereldwijd desastreus zouden zijn, jarenlang ten behoeve van de Agenda 2030 en de Great Reset heeft voorbereid en thans uitvoert. Op deze wijze heeft Gates in samenwerking met gedaagden mogelijk gemaakt dat M...... c.s. werden misleid en daardoor de Covid-19 injecties hebben laten zetten. Zonder de onrechtmatige gedragingen van Gates hadden M...... c.s. de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten. Wat bij Rutte is gesteld over artikel 97a Wetboek van Strafrecht geldt ook voor Gates.

 

Semi overheid

 

Kant

 

 1. Gedaagde sub 16, hierna te noemen: ‘Kant’ werd op 13 maart 2013 aangesteld bij het Bijwerkingencentrum Lareb (hierna te noemen: ‘Lareb’) als directeur met volledige volmacht. Per 28 december 2021 verruilde Kant deze formele positie bij Lareb voor de functie van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Lareb. Ook in die hoedanigheid is Kant alleen en zelfstandig bevoegd. Kant is derhalve sinds 13 maart 2013 de feitelijke beleidsbepaler bij Lareb. Als PRODUCTIE 78 leggen M...... c.s. gegevens uit het Handelsregister met betrekking tot Lareb over.

 

 1. Lareb is een organisatie met als rechtsvorm een stichting. Lareb wordt  gefinancierd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

 1. Lareb werkt samen met het CBG en ondersteunt het in zijn wettelijke taak in de geneesmiddelenbewaking. Lareb informeert het CBG via signaleringen. Als het om vaccins gaat, dan informeert Lareb ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM kan vervolgens maatregelen nemen. Bijvoorbeeld de bijsluiter aanpassen, aanscherpen wie het geneesmiddel mag gebruiken of het vaccin mag krijgen, of een middel van de markt halen.  Lareb vormt hierdoor een cruciale tussenschakel bij het signaleren van bijwerkingen van de Covid-19 injecties en het waarschuwen in dat kader.

 

 1. Op 8 september 2020 gunde het RIVM het Lareb de opdracht om een ‘Covid Informatie en Monitoring Systeem’ (CIMS) te ontwikkelen. Cruciaal hierbij was dat in dit systeem van het RIVM per batchnummer de bijwerkingen van de verschillende batches van de verschillende Covid-19 vaccins worden geregistreerd aan de hand van het betreffende batchnummer en – indien toestemming daartoe niet expliciet werd geweigerd -  aan de hand van het BSN-nummer van de persoon in kwestie.  

 

 1. Tussen het RIVM en Lareb werd in het kader van privacyregelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten. Het doel van deze verwerkers-overeenkomst was er in gelegen om Lareb in staat te stellen uit het CIMS systeem van het RIVM het vaccinproduct en het batchnummer op te vragen aan de hand van het BSN-nummer van de patiënt. Op deze wijze vult Lareb in het CIMS systeem van het RIVM de gegevens over de bijwerkingen van de Covid-19 injecties aan.

 

 1. Tussen De Jonge en Lareb werd een overeenkomst gesloten waarbij Lareb de opdracht kreeg om de bijwerkingen van de Covid-19 vaccins aan de hand van het BSN-nummer en batchnummer te registreren. 

 

 1. Het belang van het bijhouden van een registratie waarin de te onderscheiden batchnummers worden gerelateerd aan de gemelde bijwerkingen is evident. Immers, een batchnummer is een nummer dat wordt toegekend aan een productieronde van medicijnen. Indien er in het productieproces iets misgaat dan ligt het in de rede dat de hele productieronde (batch) met hetzelfde gebrek is behept.

 

 1. Batchnummers zijn het middel bij uitstek om te kunnen controleren of de kwaliteit van geneesmiddelen constant is en of deze veilig en effectief zijn. Zonder registratie aan de hand van batchnummers kan van een effectieve signalering van gebreken in kwaliteit, veiligheid en effectiviteit geen sprake zijn.

 

 1. Het leidt gelet op het vorenstaande geen twijfel dat het RIVM en Lareb in staat zijn om per batchnummer een overzicht te verschaffen van de geregistreerde bijwerkingen van de Covid-19 injecties.

 

 

Lareb verstrekt geen gegevens aan de hand van batchnummers

 

 1. Aan het Ministerie van Kuipers is bij wege van een Woo-verzoek d.d. 4 augustus 2022 verzocht om overzichtslijsten openbaar te maken van alle batchnummers van de vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen en Novavax. Bij dit Woo verzoek werd tevens verzocht om een overzichtsregistratie openbaar te maken met betrekking tot het aantal bijwerkingen en overlijdens gekoppeld aan de batchnummers van de voornoemde vaccins. Bij besluit d.d. 29 maart 2023 heeft Kuipers laten weten dat VWS een zoekvraag heeft uitgezet bij het RIVM, Lareb en bij het CBG-MEB. Kuipers liet weten dat bij deze instanties de gevraagde documenten niet werden aangetroffen. De zoekvraag heeft daarom geen documenten opgeleverd. Om deze reden werd het Woo-verzoek niet ingewilligd. Als PRODUCTIE 79 leggen M...... c.s. het Woo besluit van Kuipers d.d. 29 maart 2023 over.

 

 1. Zoals hiervoor aangegeven, heeft Lareb een cruciale rol in de geneesmiddelenbewaking. Volgens de website[39] van Lareb doet zij als onafhankelijke organisatie geregeld onderzoek. Het doel van die onderzoeken is volgens Lareb meer inzicht te krijgen in bekende bijwerkingen van vaccins en medicijnen en om nieuwe bijwerkingen eerder te herkennen. Ook verzamelt Lareb volgens haar website informatie over het beloop, risicofactoren, behandeling en belasting van bijwerkingen. Dit alles met het doel om de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins te vergroten. Met deze taak in de geneesmiddelenbewaking valt niet te rijmen dat Lareb stelt geen gegevens over bijwerkingen aan de hand van batchnummers beschikbaar te kunnen stellen.

 

 

 

Kant voert een doofpotconstructie uit ten behoeve van het Covid-19 project

 

 1. De hiervoor geconstateerde opmerkelijke stelling van het Lareb, en dus Kant, dat geen gegevens aan de hand van batchnummers kunnen worden verstrekt, kent slechts één verklaring: Kant liegt. Deze leugen van Kant dient een ander belang dan het belang van de volksgezondheid. De leugen van Kant is voor het kunnen slagen van het Covid-19 project van groot belang. Wereldwijd wordt door personen in dezelfde positie als Kant deze leugen in stand gehouden met als doel het Covid-19 project te doen laten slagen.

 

 1. De leugen van Kant verhult de enorme grote verschillen in schadelijke korte termijneffecten tussen de verschillende Covid-19 injectie batches. Kant weet dit als geen ander omdat zij bekend is met alle mogelijkheden van het CIMS systeem en als zelfstandig bevoegd bestuurder namens Lareb de opdracht van het Ministerie van Kuipers heeft aanvaard om de bijwerkingen per batch te registreren.

 

 1. Kant zal de beschuldigingen van eisers dat zij bewust en opzettelijk het ertoe heeft gebracht dat Lareb haar taak op het gebied van geneesmiddelen bewaking veronachtzaamt, niet kunnen weerleggen. De bewijsmiddelen voor deze stelling van eisers zijn evident en zullen hierna worden gepresenteerd en toegelicht. 

 

Kant’s doofpot

 

 1. Lareb, onder leiding van Kant, heeft ten behoeve van het Covid-19 project een registratie bijgehouden van de bijwerkingen van de Covid-19 injecties en daarbij steeds het betreffende batchnummer geregistreerd.

 

 1. Tot 19 november 2022 registreerde Lareb de bij haar gemelde bijwerkingen en overlijdens niet alleen ten behoeve van het RIVM, maar ook ten behoeve van het internationale datasysteem onder de naam ‘Vaers’. Onderdeel van Kant’s doofpot was het opzettelijk voor de Nederlandse bevolking onvermeld laten van bijwerkingen en overlijdens als gevolg van Covid-19 injecties aan de hand van batchnummers. Kant heeft, zoals hiervoor al aangegeven, keihard ontkend dat deze gegevens voorhanden waren.

 

 1. Deze gegevens zijn echter wel aan de hand van batchnummers door Kant in het internationale Vaers registratiesysteem geplaatst. In Vaers waren die gegevens op Nederlands niveau slechts met kennis van het Vaers systeem en de daarin te hanteren zoekvariabelen en codes vindbaar. Echter zijn alle Nederlandse gegevens op 18 november 2022 in Vaers verwijderd.  

 

 1. De gegevens zoals die in Vaers tot 19 november 2022 vindbaar waren, kunnen worden verkregen via een historische online toegankelijke databank[40]. Eisers hebben hierdoor de beschikking over de vóór 19 november 2022 in Vaers opgenomen Covid-19 batch gegevens. 

 

 1. Een belangrijk voorbeeld van de zeer grote verschillen in batches van Covid-19 injecties betreft de Covid-19 Pfizer batch EM0477. Deze batch is van groot belang omdat deze al in januari 2021, het begin van de inentingscampagne, aan de Nederlandse bevolking werd toegediend en al direct leidde tot veel en ernstige meldingen van bijwerkingen en overlijdens. Deze batch kenmerkt zich erin dat kort na injectie al in februari en maart 2021 meer dan dertig personen overleden werden gemeld. Ten aanzien van de batch EM0477 geldt meer specifiek dat deze batch leidde tot 71 meldingen van bijwerkingen waarvan 34 meldingen van overlijdens. Opgemerkt wordt hierbij dat bij lezing van de in verband met deze meldingen opgemaakte rapporten telkens blijkt van het aan de betreffende Lareb ambtenaar gekoppelde ‘Regulatory authority number’. De eerste letters van dit kenmerk betreffen steeds ‘NL-LRB’. Schrikbarend hierbij is dat de in deze rapporten omschreven bijwerkingen en overlijdens vrijwel allemaal binnen enkele dagen optraden en de schadelijkheid van deze batch Lareb en dus ook Kant niet kan zijn ontgaan. Terwijl deze batch al in maart 2021 tot méér dan dertig meldingen van overlijdens bij Lareb had geleid, kwam van Kant’s zijde geen signaal dat de veiligheid van het ‘Covid-19 vaccin’ niet langer kon worden gegarandeerd. Als PRODUCTIE 80 leggen M...... c.s. informatie uit het Vaers systeem over betreffende de rapporten van de 34 aan Lareb gemelde doden uit batch EM0477.

 

 1. Dat de als voorbeeld gegeven Pfizer batch EM0477 ten opzichte van andere batches welke toegediend werden in dezelfde periode in Nederland bijzonder dodelijk was, laat zich eenvoudig vaststellen namelijk door vergelijking met andere aan de Nederlandse bevolking in dezelfde periode toegediende Pfizer Covid-19 batches zoals de batches met nummers EJ7133, EJ6975 en CE6792. Deze andere batches kennen telkens maar één melding van niet dodelijke bijwerkingen. Als PRODUCTIE 81 leggen M...... c.s. een vergelijkend overzicht over waarin voormelde in Nederland toegediende batches zijn opgenomen.

 

 1. Ook aan de hand van vergelijking van internationale gegevens over de Pfizer Covid-19 batch EM0477 met internationale gegevens van andere Covid-19 batches blijkt van enorme verschillen – meer dan een factor 100 -  als het gaat om het aantal gemelde doden en gewonden per batch. Als PRODUCTIE 82 leggen M...... c.s. een drietal pagina’s over betreffende een 908 pagina’s tellende internationale vergelijking[41] tussen de batches.  

 

 1. Dat er zeer grote verschillen in dodelijkheid en bijwerkingen van Pfizer Covid-19 injectiebatches bestaan, werd door in Denemarken onder leiding van professor Peter Riis Hansen uitgevoerd onderzoek bewezen. Professor Hansen is verbonden aan de afdeling cardiologie van de universiteit Copenhagen en als expert verbonden aan het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Uit zijn onderzoek blijkt dat circa 4 % van alle batches verantwoordelijk is voor ruim 70 % van alle gemelde bijwerkingen, 27 % van alle ernstige bijwerkingen en 47 % van alle gemelde overlijdens na vaccinatie. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn op 10 mei 2023 vragen gesteld in het Europees Parlement. Als PRODUCTIE 83 leggen M...... c.s. het onderzoek van professor Hansen over alsmede informatie over zijn aanstelling bij EMA en over de in het Europees parlement over zijn onderzoek gestelde vragen. 

 

 1. Ondanks alle feiten en bewijzen blijft Kant volharden in haar leugens. De leugens van Kant dienen het Covid-19 project en vormen een opzettelijke en directe aanval op de gezondheid van het Nederlandse volk, waaronder M...... c.s. Kant stelt letterlijk ‘We kunnen stellen dat angst voor het vaccin onterecht was’. Dit is een leugen en misleiding van ongekende omvang en het spreekt voor zich dat Kant hierdoor jegens M...... c.s. en het gehele Nederlandse volk onrechtmatig handelt. Als PRODUCTIE 84 leggen M...... c.s. een screenshot over van een artikel in het AD van 20 november 2021 waarin de hiervoor geciteerde uitspraak is opgenomen.

 

 1. De rol van Kant in de samen met de overige gedaagden opzettelijk veroorzaakte Covid-19 misleiding kan niet worden overschat. Zoals hiervoor aangegeven, wordt Lareb en dus ook Kant gefinancierd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Kant liet zich door de farmacie en het Ministerie van Kuipers betalen en corrumpeerde in een periode van tien jaar Lareb, zodat het Covid-19 project en de Great Reset door middel van de Covid-19 injectiecampagne kon worden ingezet. Met dit doel leidt Kant Lareb.

 

 1. Voor wat betreft de bijna onvoorstelbare ernst van de gedragingen van Kant hechten M...... c.s. eraan om erop te wijzen dat Kant een belangrijke participant is bij de Denktank Desinformatie. M...... c.s. hebben hiervoor bij Koopmans gemotiveerd gesteld dat het juist de Denktank Desinformatie is die middels daartoe gerekruteerde influencers het verstrekken van desinformatie ten behoeve van het Covid-19 project bevordert. Des te kwalijker is het dat Kant persoonlijk betrokken is bij het geven van Covid-19 cursussen voor huisartsen waarbij zij deze huisartsen onkundig laat van wat Lareb daadwerkelijk bij de te onderscheiden batches registreerde en de huisartsen van haar positie bij de Denktank Desinformatie niets vertelt. Als PRODUCTIE 85 leggen M...... c.s. informatie over met betrekking tot voormelde door Kant gegeven huisartsen Covid-19 cursussen.

 

 1. Kant is met haar stichting Lareb voor eisers een belangrijke bron van informatie over de veiligheid en effectiviteit van de Covid-19 injecties geweest.  Het was Kant die eisers opzettelijk valselijk geruststelde door het zeer belangrijke signaal dat sommige Covid-19 batches veel dodelijker en/of veel schadelijker zijn dan andere in een doofpot te stoppen. Had Kant deze informatie over de grote verschillen in meldingen bij de te onderscheiden batches wel met de Nederlandse bevolking gedeeld – hetwelk haar taak was - dan zouden eisers geen Covid-19 injectie hebben (kunnen) laten zetten en geen schade hebben geleden. Wat bij Rutte is gesteld over artikel 97a Wetboek van Strafrecht geldt ook voor Kant.

 

Overheid

 

 1. Gedaagde sub 17, hierna te noemen: ‘De Staat’ heeft als primaire taak de bescherming van haar burgers. Het is de Staat niet toegestaan om deze taak waarvoor zij exclusief verantwoordelijk en aansprakelijk is over te dragen aan een vreemde mogendheid. Zulks onverlet of deze vreemde mogendheid een buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijke organisatie is. De Staat heeft bij de uitvoering van haar primaire taak de grondrechten en de internationale mensenrechten van haar burgers te respecteren en haar burgers hiertoe actief te beschermen. Dit teneinde te verzekeren dat haar burgers deze rechten te allen tijde ten volle toekomen. Een voor deze zaak belangrijk deel van deze rechten is terug te vinden in de door de rechterlijke macht in haar in het kader van de Nuremberg processen ontwikkelde ethische principes. Deze principes zijn opgetekend in de Nuremberg code 1947. De kern van Nuremberg code 1947 vormt de basis van artikel 7 van het in 1966 in New York gesloten Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (hierna te noemen: ‘IVBPR’). Dit artikel luidt als volgt:

 

‘Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.’

 

 1. De Staat valt aan te rekenen dat zonder een door haar burgers, waaronder M...... c.s., in vrijheid gegeven toestemming voor deelname aan het Covid-19 experiment (Covid-19 project), een medisch en wetenschappelijk (gedrags-) experiment op al haar burgers, waaronder M...... c.s. werd uitgevoerd waardoor ernstige schade bij onder andere M...... c.s. is ontstaan.

 

 1. Voor zover de Staat zou menen dat omdat niet iedere burger een Covid-19 injectie heeft genomen het niet gaat om een medisch en wetenschappelijk experiment op al haar burgers, berust deze opvatting op een verkeerde lezing van artikel 7 IVBPR. Immers ook de gegevens van burgers zonder Covid-19 injectie worden door het RIVM geregistreerd en het experiment had mede ten doel het gedrag van burgers door middel van folteringen en wrede, onmenselijke en vernederende behandeling en bestraffing te beïnvloeden. De door de Staat onder invloed van gedaagden in het kader van de Great Reset aan haar burgers opgelegde Covid-19 maatregelen behelsden folteringen door onder andere het moeten dragen van ziekmakende mondmaskers en het behouden van minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar. De Covid-19 maatregelen waren onmenselijk gelet op het kwaadaardige karakter ervan zoals in deze dagvaarding uitgebreid is toegelicht. Voor alle burgers zijn deze maatregelen, ook al was niet een ieder zich onder invloed van angst en misleiding daarvan bewust, onmenselijk en vernederend. Daar komt bij dat de Staat burgers die zich tegen de onrechtmatige Covid-19 maatregelen hebben verzet, heeft bestraft.

 

 1. Dat de Staat op onrechtmatige wijze heeft nagelaten om haar burgers, waaronder M...... c.s. te beschermen blijkt uit het feit dat de Staat zich heeft ingelaten met de overige gedaagden en het heeft laten gebeuren dat de overige gedaagden de instituties die de burgers zouden moeten hebben beschermd, hebben gecorrumpeerd. Het was voor de Staat evident dat de overige gedaagden in samenwerking jarenlang bezig waren de macht van de Staat uit te hollen om zodoende de Nederlandse bevolking, waaronder M...... c.s., vatbaar te maken voor het Covid-19: The Great Reset project. Dat alle gedaagden zijn verbonden aan de particuliere stichting het WEF en dat hun handelingen gericht zijn op de uitvoering van het Covid-19: The Great Reset project staat vast gelet op de informatiepositie van de Staat. Deze informatiepositie wordt immers mede bepaald door gedaagden als haar ambtenaren en ondergeschikten. Daarnaast geldt dat het WEF in de persoon van Schwab al in 2017 openlijk verklaarde door middel van haar members alle kabinetten ter wereld te penetreren. Als PRODUCTIE 86leggen M...... c.s. een video over met betrekking tot de uitspraak van Schwab uit 2017. Het feit dat de Staat het WEF en in het bijzonder gedaagden binnen de Nederlandse verhoudingen zo lang hun schadelijke rol laat spelen resulteert erin dat, om met de woorden van Schwab te spreken, ‘we have to prepare for a more angry world’ en daarom ‘necessary action’ moet worden genomen. Het sombere toekomstperspectief dat hiermee voor de Nederlandse bevolking, waaronder M...... c.s., gepaard gaat heeft Schwab in een toespraak uit 14 juli 2020 onder woorden gebracht. M...... c.s. leggen als PRODUCTIE 87 een screenshot over van de video van Schwab d.d. 14 juli 2020.

 

 1. Het uitermate laakbare en kwalijke handelen en nalaten van de Staat is evident onrechtmatig en leidt tot steeds meer excessen waaronder het Nederlandse volk, waaronder M...... c.s. gebukt gaan. Gedaagden zijn alle ten volle verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze excessen omdat zij in de kern steeds zijn terug te voeren op het evident onrechtmatige Covid-19: The Great Reset project waaraan gedaagden hun volledige medewerking verlenen en waarbij gedaagden niet schromen om de instituties van de Staat daarvoor te misbruiken. M...... c.s. noemen hiervan een aantal voorbeelden.

 

Voorbeelden van excessen

 

WEF partner Gates investeert in de Nederlandse WEF partner Heineken

 

 1. Een eerste voorbeeld van een exces is dat de Staat toeliet dat WEF partner Gates hier in Nederland een investering van EUR 880.000.000,00 kon doen in het bierconcern Heineken. Heineken is een WEF partner die in Nederland tijdens de voorgewende coronacrisis in juli 2021 door middel van kwaadaardige manipulatieve televisiereclame mensen, met name ouderen, ertoe aanzette om zich met Covid-19 injecties te laten inenten. Deze manipulatie maakte gebruik van het valse voorwendsel dat de vrijheid uitsluitend aan met Covid-19 injecties ingeënte mensen zou toekomen. Dit vertaalde zich in het WEF / Heineken credo ‘The night belongs to the vaccinated’. Hiermee voerde Heineken met instemming van de Staat het Covid-19:The Great Reset project uit. De Staat had dit alles ter bescherming van haar burgers, waaronder M...... c.s. moeten tegengaan. Hierbij moet worden bedacht dat juist onder de ouderen die met voormeld credo werden aangesproken en misleid veel doden en gewonden als gevolg van de Covid-19 injecties werden gerapporteerd. Als PRODUCTIE 88 leggen M...... c.s. een screenshot van de video van Heineken over alsmede informatie van de website van het WEF met betrekking tot Heineken en informatie met betrekking tot de investering van Gates in Heineken.

 

De Staat en haar ambtenaren schenden het voor een rechtsstaat fundamentele

voorschrift uit artikel 162 Wetboek van Strafvordering

 

 1. Een tweede exces waarvoor M...... c.s. aandacht vragen, is het feit dat de Staat en haar ambtenaren geen toepassing hebben gegeven aan artikel 162 Wetboek van Strafvordering. Dit artikel luidt als volgt:

 

 

1.Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,

a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel

b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel

c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

2.Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3.De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

4.Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

5.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

6.De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7.De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.

 

 1. M...... c.s. zijn van oordeel dat de rechtvaardige en integere ambtenaren van de Staat die kennis hebben van de in deze dagvaarding gestelde ambtsmisdrijven verplicht zijn om onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren. Dat van een aangifte op grond van artikel 162 Sv. tot op heden geen sprake is, mag naar het oordeel van M...... c.s. een exces worden genoemd.

 

 1. M...... c.s. constateren dat vele welwillende en goed geïnformeerde Nederlandse burgers hun grote bezwaren en zorgen bij Nederlandse ambtenaren kenbaar maakten, maar dat hiermee vervolgens niets werd gedaan. Een treffend voorbeeld hiervan is dat de heer Ton Koenderink in de gemeente Haaksbergen op 4 januari 2023 door gebruikmaking van zijn spreekrecht de gemeenteraad volledig informeerde over het meermaals aangehaalde Pfizer veiligheidsrapport van 30 april 2021 (productie 40) en de implicaties daarvan. Het is bijzonder kwalijk te noemen dat, zoals uit deze video blijkt, de Staat haar eigen burgers doodzwijgt. Een screenshot van de uiterst belangrijke en treffende voordracht van de heer Ton Koenderink d.d. 4 januari 2023 wordt overgelegd als PRODUCTIE 89.

 

De Staat bedreigt via de nationale televisie niet-gevaccineerde burgers van Nederland met

de dood.

 

 1. Een derde en laatste aan de Staat toe te rekenen bijzonder kwalijk exces waarvoor M...... c.s aandacht vragen, ziet op het volgende. Tijdens de voorgewende Covid-19 crisis heeft de Staat op de nationale televisie mensen die geen Covid-19 injecties wilde laten zetten openlijk met de dood bedreigd. Hiertoe liet de Staat middels haar publieke omroepen NOS, NTR en VPRO twee gruwelijke videoboodschappen opmaken en deze via het Rijksoverheid Postbus 51 televisie informatiekanaal uitzenden. In deze video’s wordt de duidelijke boodschap gegeven dat de mensen zonder Covid-19 injectie rücksichtslos moeten worden vermoord. Ten bewijze hiervan leggen M...... c.s. als PRODUCTIE 90 twee screenshots van video’s over van oktober 2021. De hierin opgenomen boodschap van de Staat is abject en infaam. M...... c.s. werden bij het zien van deze videoboodschappen door de Staat geestelijk mishandeld. 

 

 1. Indien de Staat gevolg had gegeven aan haar plicht om haar burgers te beschermen hadden M...... c.s. de Covid-19 injecties niet (kunnen) laten zetten.

 

Eisers, schade

 

 1. Eisers zijn allen in Nederland wonende Nederlandse burgers die hun vertrouwen hebben gesteld in wat gedaagden hebben uitgedragen en dientengevolge zijn misleid en daardoor meerdere Covid-19 injecties hebben laten zetten. Alle eisers lijden schade als gevolg van deze misleiding en als gevolg van de Covid-19 injecties die ten gevolge van deze misleiding bij hen zijn gezet. De schade van eisers is zowel materieel als immaterieel in de zin van artikel 6:106 BW.  

 

 1. Bij de materiële schade van eisers gaat het om vermogensschade, in het bijzonder letselschade. Ten gevolge van de Covid-19 injecties zijn alle eisers zonder hun in vrijheid gegeven toestemming geïnjecteerd met (onder andere) het giftige grafeen-oxide. Aannemelijk is dat de Covid-19 injecties, en in het bijzonder dit gif dat van die injecties deel uitmaakt, bij mensen blijvend nadelige consequenties voor de gezondheid veroorzaken. Reeds hierdoor is aannemelijk dat alle eisers letselschade lijden. De letselschade is bij eisers sub 4, sub 6 en sub 7 tot uiting gekomen in de vorm van zwaar lichamelijk letsel. Bij de overige eisers zijn er momenteel geen uitwendige fysieke tekenen van zwaar lichamelijk letsel, maar wel minder vergaande klachten. Dit laat onverlet dat aannemelijk is dat de Covid-19 injecties ook bij hen lichamelijk letsel hebben toegebracht. Bij dit laatste valt op te merken dat aannemelijk is dat de gezondheid van eisers ook op de lange termijn onder deze Covid-19 injecties zal lijden. Voor wat betreft hun letselschade en de aannemelijkheid daarvan verwijzen eisers naar de door medisch specialisten gestelde diagnosen. Deze diagnosen worden als PRODUCTIE 91 overgelegd.

 

 1. Naast materiële schade lijden alle eisers immateriële schade in de zin van artikel 6:106 BW. Deze schade bestaat uit het door eisers geestelijk ervaren nadeel (gevoelens van pijn, leed, schaamte, machteloosheid en onzekerheid over hun gezondheid) als gevolg van de door eisers teweeggebrachte misleiding. Ook de Covid-19 injecties zelf, meer in het bijzonder het feit dat eisers weten dat zij daarmee zijn geïnjecteerd terwijl zij niet kunnen weten wat hiervan precies de gevolgen zullen zijn, leiden tot immateriële schade in de zin van artikel 6:106 BW.

 

 1. In het kader van de immateriële schade wordt verder opgemerkt dat eisers gemotiveerd hebben gesteld dat bij gedaagden het oogmerk heeft bestaan om hen nadeel toe te brengen. Ook wordt in verband met het bepaalde in artikel 6:106 lid 1 sub c BW opgemerkt dat eisers sub 2 en 3 alsmede eisers sub  4 en 5  echtgenoten van elkaar zijn.

 

 1. Het is vaste rechtspraak[42] dat voor verwijzing naar de schadestaatprocedure noodzakelijk en tevens voldoende is dat het bestaan of de mogelijkheid van schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad aannemelijk is. Eisers zijn van mening met de voorliggende dagvaarding aan deze norm voor verwijzing naar de schadestaatprocedure ruimschoots te hebben voldaan.

 

 

Onrechtmatig handelen door gedaagden

 

 1. De wet bepaalt in artikel 6:162 BW dat hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, verplicht is om de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

 

 1. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

 

 1. Eisers hebben in deze dagvaarding de wijze waarop gedaagden zich schuldig hebben gemaakt aan de uitvoering van het Covid-19: The Great Reset project en de daarvoor benodigde wijdverbreide misleiding van burgers, uitvoerig beschreven. Hierdoor hebben gedaagden evident onrechtmatig gehandeld. Daarbij zijn alle in artikel 6:162 BW genoemde soorten van onrechtmatig handelen op gedaagden van toepassing. Hieronder zullen eisers op niet-limitatieve wijze hiervan belangrijke voorbeelden geven.

 

Inbreuk op een recht

 

 1. Als het gaat om de inbreuk op de rechten van eisers, wijzen eisers in het bijzonder op artikel 7 uit het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten[43] dat bepaalt:

 

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.

 

 1. Eisers zijn door toedoen van gedaagden in een situatie beland waarbij zij zonder hun in vrijheid gegeven toestemming zijn onderworpen aan een voortdurend medisch en wetenschappelijk experiment.

 

Handelen is strijd met een wettelijke plicht

 

 1. Artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat de Nederlandse strafwet toepasselijk is op een ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Geen van de gedaagden, ook niet zij die in het buitenland woonachtig zijn, kan zich onttrekken aan zijn of haar wettelijke plicht om het Nederlandse Wetboek van Strafrecht in acht te nemen.

 

 1. Hiervoor is reeds gewezen op de betekenis van artikel 97a Sr. dat een misdrijf tegen de veiligheid van de staat betreft. Dit artikel luidt als volgt.

 

De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

 1. Eisers zijn van mening dat de wijze waarop gedaagden zich schuldig hebben gemaakt aan de uitvoering van het Covid-19: The Great Reset project en de daarvoor benodigde wijdverbreide misleiding van burgers gekwalificeerd moet worden als een handelen in strijd met de wettelijke plicht om zich te onthouden van het plegen van strafbare gedragingen in de zin van dit artikel.

 

 1. Opgemerkt wordt voorts dat het handelen van gedaagden als mishandeling wordt gekwalificeerd in de zin van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht. Gedaagden hebben de gezondheid van eisers daarbij opzettelijk benadeeld. Dit artikel luidt.

 

 

1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

5. Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

 

 

 1. Speciaal ten behoeve van eisers sub 4, sub 6 en sub 7 welke door toedoen van gedaagden zwaar lichamelijk letsel hebben opgelopen wordt hierbij gewezen op artikel 308 Wetboek van Strafrecht. Dit artikel bepaalt als volgt.  

 

1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden ontstaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

 

 1. Speciaal met betrekking tot de Staat en haar ambtenaren zij herhaald dat eisers wijzen op een flagrante schending van artikel 162 uit het Wetboek van Strafvordering dat ambtenaren wettelijk verplicht om – kortgezegd – aangifte te doen van ambtsmisdrijven.

 

 1. Tot slot wijzen eisers hier op de verplichting van gedaagden om de wettelijke verplichtingen uit de Wet Internationale Misdrijven na te leven. In deze Wet is in artikel 3 genocide strafbaar gesteld. Dit artikel luidt als volgt.

 

1. Hij die met het oogmerk om een nationale, etnische of godsdienstige groep, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen:

 a. leden van de groep doodt;

 b. leden van de groep zwaar lichamelijk of geestelijk letsel toebrengt;

c. opzettelijk aan de groep levensomstandigheden oplegt die op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging zijn gericht;

d. maatregelen neemt, welke tot doel hebben geboorten binnen de groep te voorkomen; of

 e. kinderen van de groep onder dwang overbrengt naar een andere groep,

wordt als schuldig aan genocide gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de zesde categorie.

2. De samenspanning en de opruiing tot genocide die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, plaatsvindt, worden gestraft gelijk de poging.

 

 1. Eisers wensen dat uw rechtbank bij haar onderzoek naar de waarheid tevens onderzoekt of er sprake is van jegens eisers op de gronden b en c van dit artikel gepleegde genocide. Eisers menen dat dit, gelet op de door hen in deze dagvaarding volledig en naar waarheid aangevoerde feiten en omstandigheden, aannemelijk is.  

 

Handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer

betaamt.

 

 1. Eisers hebben in deze dagvaarding ten aanzien van elk van de gedaagden uiteengezet welke functie zij in het maatschappelijk verkeer vervullen. Daarbij zijn gedaagden gecategoriseerd in groepen al naar gelang welke maatschappelijk positie zij (vooral) innemen.

 

 1. Voor overheidsfunctionarissen geldt in het bijzonder de norm om de burger, waaronder M...... c.s., op integere wijze te dienen zodat het vertrouwen in de overheid niet kan worden beschaamd. Gedaagden sub 1 tot en met 10 hebben door de uitvoering van het Covid-19: The Great Reset project en de daarvoor benodigde wijdverbreide misleiding van burgers dit vertrouwen op grove wijze geschonden. Voor zover dit handelen niet in de Wet en gedragsregels is verboden, komt dit handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

 

 1. Voor de farmaceutische industrie geldt dat haar bestaansrecht afhangt van het vertrouwen dat burgers kunnen stellen in de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen waarvan de burger mag aannemen dat hierop behoorlijk is getest. Vanuit dit gegeven en het feit dat geneesmiddelen ingrijpen op de gezondheid van mensen rust op de farmaceutische industrie de plicht om zeer zorgvuldig om te gaan met de gezondheidsbelangen van burgers bij veilige, effectieve en goed geteste geneesmiddelen. Het handelen van de farmaceutische industrie moet er in de eerste plaats op gericht zijn om het vertrouwen van de burger niet te beschamen. Door de medewerking van de farmaceutische industrie aan de uitvoering van het Covid-19: The Great Reset project en de daarvoor benodigde wijdverbreide misleiding van burgers, heeft de farmaceutische industrie dit vertrouwen op grove wijze geschonden. Voor zover dit handelen niet in de Wet en gedragsregels is verboden, komt dit handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

 

 1. Voor wat betreft de massamedia geldt dat zij het publiek op zorgvuldige, betrouwbare, ongebonden, pluriforme en objectieve wijze behoort te informeren. In verband hiermee behoort de massamedia de informatie die zij aan het publiek geeft zorgvuldig te controleren. Daarbij dient de massamedia ruimte te laten voor verschillende opinies en een evenwichtig debat te faciliteren.  In deze dagvaarding is uiteengezet dat de massamedia censuur pleegt en op deze wijze medewerking verleent aan de uitvoering van het Covid-19: The Great Reset project en de daarvoor benodigde wijdverbreide misleiding. Voor zover dit handelen niet in de Wet en gedragsregels is verboden, komt dit handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

 

 1. Voor (functionarissen bij) niet gouvermentele organisaties geldt dat zij zich laten voorstaan op de gedachte dat zij zonder winstbejag mensen en overheden willen steunen in hun missie om de mensheid en zijn leefomgeving tot volle bloei te laten komen. Zij presenteren zich hierbij als weldoeners die deze missie willen ondersteunen. Deze wijze van zichzelf presenteren creëert bij publiek de gerechtvaardigde verwachting dat deze organisaties en hun functionarissen niet zullen handelen in eigen belang. Gelet hierop geldt voor deze organisaties en hun functionarissen de ongeschreven norm dat zij de belangen van mensen en hun leefomgeving niet mogen schaden. In deze dagvaarding is uitgebreid beschreven dat gedaagden Sijbesma en Gates medewerking verlenen aan de uitvoering van het Covid-19: The Great Reset project en de daarvoor benodigde wijdverbreide misleiding. Dit project is schadelijk voor de gezondheid van mensen en hun leefomgeving. Voor zover dit handelen niet in de Wet is verboden, komt dit handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.     

 

 1. Voor de semi-overheid geldt dat de Staat en de burger erop moeten kunnen rekenen dat de overheidstaken die aan hen op kosten van het Nederlandse volk, waaronder M...... c.s., worden toevertrouwd op integere en zorgvuldige wijze worden uitgevoerd. Kant heeft door de uitvoering van het Covid-19: The Great Reset project en de daarvoor benodigde wijdverbreide misleiding van burgers dit vertrouwen op grove wijze geschonden. Voor zover dit handelen niet in de Wet en gedragsregels is verboden, komt dit handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

 

 1. Voor de Staat geldt zoals hiervoor al aangegeven dat zij als primaire taak de bescherming van haar burgers heeft. Hiermee is onverenigbaar dat de Staat faciliteert en toelaat dat het Covid-19: The Great Reset project wordt uitgevoerd en de daarvoor benodigde wijdverbreide misleiding van burgers in Nederland plaatsvindt. Voor zover dit handelen niet in de Wet en gedragsregels is verboden komt dit handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

 

Vestiging van de aansprakelijkheid, conditio sine qua non

 

 1. In deze dagvaarding is steeds uiteengezet dat zonder de onrechtmatige gedragingen van gedaagden, zowel afzonderlijk als in vereniging gepleegd, eisers geen Covid-19 injectie zouden hebben laten zetten waardoor hun schade niet zou zijn opgetreden.

 

 1. Gelet op de hierna te stellen groepsaansprakelijkheid is het conditio sine qua non verband geen vereiste voor de toewijsbaarheid van de vorderingen van M...... c.s.

 

Toerekening van de schade aan gedaagden

 1. De aan gedaagden verweten onrechtmatige daden kunnen aan hen worden toegerekend omdat zij te wijten zijn aan hun schuld en aan oorzaken welke krachtens de wet en de in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komen. Gedaagden hebben immers allen actief medewerking verleend aan de uitvoering van het Covid-19: The Great Reset project en de daarvoor benodigde wijdverbreide misleiding van burgers, waaronder M...... c.s.

 

 

 

 

 

 

 

Groepsaansprakelijkheid

 

 1. Artikel 6:166 BW bepaalt dat indien één van tot een groep behorende personen onrechtmatig schade toebrengt en de kans op het aldus toebrengen van schade deze personen had behoren te weerhouden van hun gedragingen in groepsverband, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn indien deze gedragingen hun kunnen worden toegerekend.

 

 1. Eisers hebben in deze dagvaarding uw rechtbank gewezen op het groepsverband tussen alle gedaagden. In de inleiding van deze dagvaarding is een afbeelding opgenomen met betrekking tot de partners van Gavi. In deze dagvaarding is uitgebreid gesteld en gemotiveerd hoe de gedaagden die allen behoren tot de kring van deze partners actief medewerking hebben verleend aan de uitvoering van het Covid-19: The Great Reset project en de daarvoor benodigde wijdverbreide misleiding van burgers, waaronder M...... c.s. Ieder van de gedaagden had zich behoren te weerhouden van zijn of haar onrechtmatige gedragingen in het kader van dit project omdat hierdoor de kans op het aldus toebrengen van schade (door het nemen van een Covid-19 injectie) werd vergroot.

 

Verweer van gedaagden en weerlegging daarvan

 

 1. Eisers zijn niet bekend met een juridisch relevant verweer van gedaagden tegen de vorderingen van eisers, reden waarom eisers in deze dagvaarding dat eventuele verweer van gedaagden niet kunnen behandelen en weerleggen.

 

 

Bewijsaanbod

 

 1. Voor zover op grond van artikel 150 Rv op eisers de bewijslast rust bieden eisers bewijs aan van al hun stellingen door alle middelen rechtens. In het bijzonder bieden eisers bewijs aan door het horen van getuigen en getuigen-deskundigen. In dit verband kunnen onder ede de navolgende personen worden gehoord.

 

- eisers en gedaagden

- de artsen die blijkens productie 91 bij eisers een diagnose hebben gesteld

- Europarlementariër Cristian Terheș

 

Bevoegdheid van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden

 

 1. Artikel 107 Rv. bepaalt dat indien een rechter ten aanzien van een van de gezamenlijk in het geding betrokken gedaagden bevoegd is, is die rechter ook ten aanzien van de overige gedaagden bevoegd, mits tussen de vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen.

 

 1. Gedaagde Hofstra is woonachtig in Goutum, gemeente Leeuwarden en derhalve is uw rechtbank op de voet van artikel 99 Rv. bevoegd om van de vorderingen jegens Hofstra kennis te nemen. Omdat tussen de vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden – die in groepsverband hebben gehandeld - een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen is uw rechtbank op de voet van artikel 107 ten aanzien van alle gedaagden bevoegd om van de door eisers tegen hen ingestelde vorderingen kennis te nemen en daarop te beslissen.

 

Petitum

 

 

MET CONCLUSIE

Dat het de rechtbank moge behagen om bij vonnis:

 

(1)  te verklaren voor recht dat gedaagden als groep en ieder voor zich onrechtmatig jegens eisers hebben gehandeld door hen opzettelijk op onrechtmatige wijze te misleiden en hen daarmee te bewegen tot het laten zetten van Covid-19 injecties waarvan gedaagden wisten, althans hadden behoren te weten, dat deze injecties niet veilig en effectief waren.

 

(2)  uitvoerbaar bij voorraad gedaagden hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen om aan eisers hun schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de Wet, te vergoeden.

 

(3)  te veroordelen in de kosten van deze procedure krachtens een daartoe door uw rechtbank uit te spreken proceskostenveroordeling van gedaagden uitvoerbaar bij voorraad.

 

 

 

 

 Deurwaarder

 

 

 


[1]

[2] https://www.gavi.org/our-alliance

[3] De GGD is bestuurlijk onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân.

[4] Dit advies gaat naar het Ministerie van VWS(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) via het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Het BAO toetst het inhoudelijke advies op bestuurlijke haalbaarheid en uitvoerbaarheid en stelt uiteindelijk het bestrijdingsbeleid vast.

[5] Zoals hierna nog uiteen zal worden gezet wist ook Van Dissel dat de Covid-19 vaccinaties nooit zijn getest op het tegengaan van transmissie van het veronderstelde virus. 

[7] Op de heer Schwab die een van de grondleggers is van het project ‘Covid-19 The Great Reset’ zal in deze dagvaarding nog nader worden ingegaan.

[8] De basisregels zijn nog steeds van kracht en luiden: (1) blijf bij klachten thuis en laat u testen; (2)

houd 1,5 meter afstand van anderen; (3) was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; (4) werk zoveel mogelijk thuis; (5) vermijd drukte: ga weg als het druk is; (6) reis zoveel mogelijk buiten de spits; (7) draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

[9] Toevoeging procesadvocaat

[11]  Frank Ruesink MBA / Oprichter van Liefdevol Rebelleren, Vrijheids-Spreker & Systeem Veranderaar

https://www.linkedin.com/in/frankruesink/?originalSubdomain=nl

[12] Onderstreept door procesadvocaat

[13] Ook is Gommers geregistreerd als uitvinder van beademingssysteem (ADVS) waarvoor in de Verenigde Staten bij het United States Patent and Trademark Office (USPTO) op 30 september 2016 octrooien werden aangevraagd. Inmiddels is in dit verband een octrooi verleend onder nummer  10773045. Verder loopt er nog een aanvraag voor een octrooi op deze vinding onder nummer 20180093063. De rechten uit het octrooi met nummer 10773045 zijn overgedragen aan Kirura Holding B.V.

[14] M...... c.s. betwisten dat gedaagden, waaronder Gommers daadwerkelijk met een Covid-19 injectievloeistof werden geïnjecteerd.

[15] Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, Aarhus, 25-06-1998

[17] Deze kan vergeleken worden met de EMA, EU/EEA Heads of Medicines Agencies en het Europees geneesmiddelenbureau (EMA).

[19] Dit rapport heeft nummer 090177e196ea en dateert 30 april 2021

[20] Deze merknaam is volgens Pfizer samengesteld uit delen van de woorden Covid-19, community, immunity, and mRNA.

[21] Varianten van dit motto zijn in alle talen wereldwijd gebruikt.

[22] De naam Moderna komt voort uit een samentrekking van de woorden ‘Mode’ en ‘RNA’.

[23] Dit octrooi heeft als publicatiedatum 15 januari 2021, maar was met gebruikelijke zoektermen, waaronder het octrooinummer niet tot en medio juni 2021 onvindbaar met de zoekmachine die door WEF partner Google op het internet wordt aangeboden en waarvan het overgrote deel van de wereldbevolking gebruik maakt.

[24] Vetgedrukt en onderstreept weergegeven door procesadvocaat.

[26] Tot 1 september 2022 werkte Van Cann als plaatsvervangend hoofdredacteur naast de heer Gelauff die tot deze datum de hoofdredacteur was. Gelauff is vervolgens met pensioen gegaan en voor zover M...... c.s. kunnen nagaan niet meer als journalist actief.  

[27] De door de tijd verschillende opgestelde versies bijsluiters van het Pfizer vaccin Comirnaty vermelden tot en met de versie van november 2022 onder E. ´Specifieke verplichtingen waaraan na toekenning van een voorwaardelijke vergunning moet worden voldaan.´ Bij dat punt werd de geplande einddatum van het experiment, te weten augustus 2024,vermeld. 

[28] De complete agenda 21 is op de USB stick geplaatst.

[29] De complete agenda 2030 is op de USB stick geplaatst.

[31] Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD) en in overleg met organisaties als het International Trade Center, de Statistische Afdeling van de Verenigde Naties (UNSD) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO)

[32] Op de USB-Stick is het volledige octrooi geplaatst.

[34] Cladistiek of cladisme (kladistiek of kladisme) is een analysemethode die gebruikt wordt in de biosystematiek om de veronderstelde evolutionaire relaties tussen organismen te bepalen. Het woord ‘Clade’ is hiervan afgeleid. 

[36] Het videomateriaal van deze productie is op de USB-stick geplaatst.

[37] Vetgedrukt en onderstreept door procesadvocaat

[38] Dr. Fauci was van 1984 tot en met 2002 de directeur van deze organisatie.

[40] https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php In het zoeksysteem van deze databank kunnen in de zogenaamde expert mode de door medewerkers van het Lareb in Vaers ingevoerde gegevens worden gevonden. Hiertoe moet bij het tabblad ‘Demographics’ het DC Split Type: NLPFIZER, NLMODERNATX of NLJNJFOC worden ingegeven.

[41]Het volledige overzicht is te downloaden via

https://knollfrank.github.io/HowBadIsMyBatch/batchCodes.html

 

[42] T.F.E. Tjong Tjin Tai, De schadestaatprocedure, nr. 401, onder verwijzing naar o.a. HR 30 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX6246, RvdW 2006, 681, rov. 3.5.2 en HR 23 september 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD5713, NJ 1989, 743 en S.D. Lindenbergh, GS Schadevergoeding, art. 6:97 BW, aant. 5.6.

 

[43] New York, 16-12-1966