4e nieuwsbrief

Vierde nieuwsbrief

Datum: 25 maart 2024

Beste mensen, donateurs, bewuste landgenoten,

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij jullie gewezen op de desastreuze gevolgen voor de onwetende bevolking, die zullen volgen na de onrechtmatige ondertekening eind mei 2024 van een civielrechtelijke overeenkomst met de World Health Organization (WHO) door een lid van het demissionair kabinet.

De stichting Recht Oprecht is van mening, dat de ondertekening van deze civiele overeenkomst – verpakt in de misleidende naam van ‘het Pandemie Verdrag’ – eind mei 2024 juridisch nietig is. Wanneer is een rechtshandeling juridisch nietig / ongeldig?

Een rechtshandeling is ongeldig wanneer deze in strijd met de wet, de goede zeden of de openbare orde is gepleegd. Een lid van een demissionair kabinet heeft geen mandaat om een dergelijke overeenkomst met de WHO te sluiten. Daarbij opgeteld is de WHO een private nietdemocratische instelling, die voor het merendeel wordt gefinancierd door de private persoon de heer Bill Gates via zijn Bill & Melinda Gates stichting en de mede door hem opgerichte en gefinancierde niet-democratische private instelling GAVI, de vaccinatie alliantie: https://www.gavi.org/


In dat kader kan dus worden geconcludeerd, dat de ondertekening van de civiele overeenkomst door een lid van het demissionair kabinet met de WHO eind mei 2024 ook in strijd zal zijn met de goede zeden en de openbare orde.

Nietigheid betekent dus, dat een rechtshandeling van rechtswege ongeldig is. Nietigheid heeft terugwerkende kracht en werkt dus terug tot het moment waarop de rechtshandeling is verricht. Als de rechtshandeling nietig is en de nietigheid wordt ingeroepen, wordt die rechtshandeling – in dit geval de onrechtmatige ondertekening van de civielrechtelijke overeenkomst met de WHO – geacht nooit te zijn verricht. De stichting Recht Oprecht roept hierbij voor alsdan de nietigheid van de ondertekening van de civielrechtelijke overeenkomst met de WHO, het zogenaamde ‘Pandemie Verdrag’ in.

De bewuste landgenoten die de stichting Recht Oprecht volgen, weten dat de stichting de belangrijke bodemprocedure voor de rechtbank in Leeuwarden namens een zevental eisers tegen De Staat, Mark Rutte, Hugo de Jonge, Ernst Kuipers en andere kopstukken waaronder Albert Bourla (de ceo van Pfizer) en Bill Gates (de feitelijke eigenaar, dan wel de belangrijkste beleidsbepaler van onder meer de WHO en GAVI) faciliteert.

Middels deze vierde nieuwsbrief informeert de stichting jullie kort over de huidige stand van zaken in deze bodemprocedure. Vrijwilligers werken hard om aanvullende belangrijke content zoals processtukken en korte video’s op de website te plaatsen. Zo ook is de laatste rol (agenda) van de rechtbank op de website geplaatst. Op deze rol (zie knop ‘rechtszaak’ op de website van Recht Oprecht) is onder meer het volgende te zien:

  • Op 21 februari 2024 dienden alle gedaagden hun schriftelijke reacties op de door de zeven eisers opgestelde dagvaarding aan de rechtbank te hebben overgelegd;
  • Op 21 februari 2024 hebben alle gedaagden – behoudens Bill Gates – hun schriftelijke reacties (Conclusies van Antwoord) aan de rechtbank overgelegd;
  • Op 21 februari 2024 is de advocaat van Bill Gates een separate procedure (= incident in de hoofdzaak) tegen de eisers gestart, waarbij Bill Gates stelt dat in deze bodem-procedure de Nederlandse rechter niet bevoegd is over Bill Gates te oordelen.

  • Op 6 maart 2024 voor de roldatum van 20 maart 2024 hebben de advocaten van de zeven eisers hun schriftelijke reactie (= Conclusie van Antwoord in incident) op de vordering van Bill Gates in dit incident aan de rechtbank overgelegd.

Nog vóór de roldatum van 20 maart 2024 en wel op 19 maart 2024 dient de advocaat van Bill Gates schriftelijk een niet-geregeld verzoek bij de rechtbank in.

Naar aanleiding van de door de advocaten van de zeven eisers aan de rechtbank op 6 maart 2024 overgelegde Conclusie van Antwoord in incident heeft de advocaat van Bill Gates kennelijk de behoefte om zijn onbevoegdheidstelling “de Nederlandse rechter is in deze bodemprocedure niet bevoegd over Bill Gates te oordelen” in een nog te plannen mondelinge behandeling voor de rechtbank te Leeuwarden te bepleiten.

De advocaten van de zeven eisers dienen uiterlijk voor de roldatum van 27 maart 2024 aan de rechtbank hun reactie te geven. De advocaten van de zeven eisers bereiden op het moment van het schrijven van deze vierde nieuwsbrief hun schriftelijke reactie nog voor. Deze schriftelijke reactie zal door de stichting op haar website worden gepubliceerd.

Wat zal een mondelinge behandeling (= pleidooi) in het incident voor de rechtbank inhouden? Nu door Bill Gates een incident (separate procedure) in de bodemprocedure is opgeworpen (is gestart), is de bodemprocedure daardoor opgeschort. De rechtbank zal eerst in het incident vonnis moeten wijzen om vervolgens de bodemprocedure verder te kunnen laten vervolgen. Met andere woorden: de rechtbank zal nu eerst over haar bevoegdheid om in deze bodemprocedure over Bill Gates te kunnen oordelen, een vonnis wijzen. Daarna zal de bodemprocedure tegen de gedaagden – wel of niet met Bill Gates – worden hervat.

Volgens het Nederlandse procesrecht heeft iedere procederende partij het recht om voor de rechtbank te komen pleiten. Dus ook Bill Gates als gedaagde partij in de bodemprocedure heeft het recht om zijn ingenomen standpunt in het door hem gestarte incident in de bodemprocedure voor de rechtbank te bepleiten.

Zowel Albert Bourla als Bill Gates hebben in de Verenigde Staten van Amerika meerdere malen geprobeerd om de deurwaarders bij de betekening van de dagvaarding van de zeven eisers op afstand te houden. Nu probeert Bill Gates via het procesrecht zijn aansprakelijkheid, zoals door de zeven eisers in hun dagvaarding is gesteld, te ontlopen…….

Een mondelinge behandeling in dit incident voor de rechtbank in Leeuwarden is een openbare zitting, waarbij het publiek toegang heeft tot de publieke tribune in de rechtbank. De stichting zal via haar website en binnenkort ook via haar korte nieuwsbrieven aan alle donateurs waarvan het e-mailadres bekend is, iedereen op de hoogte houden van de voortgang van het incident en de bodemprocedure.
In de regel bij het aanvragen van een pleidooi door een procespartij dient de persoon in kwestie ook zelf aanwezig te zijn. Afwezigheid van de procespartij bij een door hem zelf aangevraagd openbaar pleidooi kan worden opgevat als minachting voor de Nederlandse rechtbank en de Nederlandse rechter.

De door de stichting in deze nieuwsbrief getoonde pagina’s van de processtukken in het incident zullen door de stichting op haar website onder de knop ‘rechtszaak’ en volgende knop ‘incident’ in het geheel worden gepubliceerd.

De stichting Recht Oprecht dankt een ieder, die haar een warm hart toedraagt en de civiele bodemprocedure tegen de gedaagden de Staat der Nederlanden, Rutte, De Jonge, cs. steunt. In het bijzonder dankt de stichting iedereen voor zijn of haar donaties. Alle hulp in welke vorm dan ook is welkom en wordt met grote dankbaarheid ontvangen.Met vriendelijke groeten,

Het bestuur stichting Recht Oprecht
Translate »