2e nieuwsbrief

Tweede nieuwsbrief

Datum: 15 jul 2023

Beste mensen, donateurs, bewuste landgenoten, “de kogel is door de kerk!”

Op 14 juli 2023 zijn door het hele land deurwaarders op pad gegaan om de dagvaardingen rechtsgeldig aan de 17 gedaagde partijen te betekenen. Op deze site zullen we de documenten plaatsen, die aantonen dat de dagvaardingen aan de gedaagden zijn betekend.

Een belangrijke dag in de geschiedenis:

Op 14 juli 1789 vond de bestorming plaats van de Bastille-gevangenis in Parijs. Het Franse volk aangestuurd door de vaderlandslievende Patriotten rekende af met de toenmalige corrupte elite. Voor het uitvoeren van de gerechtelijk opgelegde executies van de daders werd in dat jaar door dokter Joseph-Ignace Guillotin de zogenaamde valbijl uitgevonden. Het was het begin van de Franse revolutie en het begin van de huidige Franse republiek.

Onze volkeren staan nu wederom voor een grote uitdaging.

Op 14 juli 2023 is met het uitbrengen van de dagvaarding het startschot gegeven voor het vaderlandslievende volk van Nederland om het corrupte Covid-19: The Great Reset project -en alle personen die daaraan zijn verbonden – te ontmaskeren. Op deze belangrijke dag zijn de 17 gedaagden door de zeven eisers gedagvaard tegen de verkiezingsdatum van 22 november 2023. De bodemprocedure is hierdoor formeel gestart. Dit betekent, dat de gedaagde partijen zich middels een advocaat moeten melden bij de rechtbank in

Leeuwarden. Vanaf 22 november 2023 is de bodemprocedure dan formeel ‘onder de rechter’ en zal de behandeling van de civielrechtelijke bodemprocedure van start gaan.

Een unieke procedure.

Sinds het bestaan van onze huidige maatschappij – vanaf 1813 tot 14 juli 2023 – zijn nog nooit de gehele Staat der Nederlanden (= alle ministeries) als een orgaan, de minister-president en andere belangrijke ministers tegelijk in een bodemprocedure gedagvaard op grond van het plegen van zeer ernstige onrechtmatige daden jegens eisers en het gehele Nederlandse volk. Nu sprake is van een unieke civielrechtelijke bodemprocedure in de huidige geschiedenis van de Staat der Nederlanden, zullen natuurlijk alle kranten en journaaluitzendingen in Nederland en daarbuiten dit grote nieuws onder de aandacht van het Nederlandse volk brengen………

Vreemd genoeg houden de reguliere media en zelfs de door het volk betaalde NOS hun kaken stijf op elkaar en hun pennen diep weggestoken in hun journalistieke zakken?!

Hoe reageert de Media?

De stichting heeft direct na 14 juli 2023 aan alle bekende nieuwsmedia, zowel regulier als de zogenaamde ‘vrije pers’ informatie met betrekking tot de dagvaarding gestuurd. Zoals verwacht, doet de reguliere media geen enkele mededeling over de dagvaarding, dan wel wordt de betekening van de dagvaarding aan de 17 gedaagden simpelweg gecensureerd. Dit alleen al geeft de corrupte toestand aan van de instituties in ons land. Gelukkig heeft deze toestand een groot voordeel in petto: Het frauduleuze en corrumperende Covid-19: The Great Reset project heeft heel veel oprechte Nederlanders bewust gemaakt van de huidige

toestand in de wereld en heel veel andere oprechte Nederlanders in een staat van bewustwording gebracht, waardoor zij inzien, dat er het een en ander in ons land echt niet klopt…..

Ook een deel van de zogenaamde oppositionele ‘vrije’ pers zakt door het ijs. De vrije pers brengt plotsklaps allerhande “juridische deskundigen” voort, die in plaats van de civielrechtelijke bodemprocedure toe te juichen, deze proberen neer te halen. Zij gebruiken publiekelijk de negatieve bewoordingen zoals: “geschiedschrijving”, “kansloos”, “onsamenhangend stuk”, “verkeerde procedure gekozen”, “Viruswaarheid heeft al meer dan 40 procedures gevoerd en allemaal verloren”, etc., etc.

In plaats van positiviteit brengen zij negativiteit!? Waarom doen zij dat? Zouden zij wellicht weten, dat hoop een sterkere emotie is dan angst!? Hoop mag kennelijk niet in de plaats komen voor angst. Maar goed, iedereen mag voor zichzelf bedenken wat hij of zij vindt van deze negatieve kwalificaties en het nut wat daarmee wordt bedoeld.

Advies van de stichting Recht Oprecht.

Laat jullie hoop niet beïnvloed worden door dit soort negatieve krachten. Het zal hen simpelweg niet lukken. Vanaf 14 juli 1789 hebben de Franse Patriotten volgehouden en hun enige Waarheid vastgehouden. De stichting staat voor de Waarheid en niets anders dan de Waarheid. Er bestaat geen halve waarheid, noch een andere waarheid. Alleen de Waarheid zal het oprechte Nederlandse volk uit deze corrupte tijd bevrijden. Leugenaars zullen al hun leugens op hun schouders moeten dragen en zij zullen uiteindelijk onder het kwade gewicht daarvan bezwijken.

De zeven eisers hebben aan twee ervaren civielrechtelijke advocaten de opdracht gegeven om hun Waarheid in een civielrechtelijke bodemprocedure aan de rechtbank voor te leggen. Het woord zegt het al: Een Bodem procedure.

In een bodemprocedure zal de Rechtbank alle voorgelegde feiten ‘tot op de bodem’ moeten lezen en wegen. Dit is het grote verschil met alle tot nu toe door bijvoorbeeld Viruswaarheid

c.s. gevoerde procedures voor de rechtbanken. Zij hebben voor het merendeel kort geding-en verzoekschriftprocedures gevoerd. Geen van hen is – om zijn of haar moverende reden –een civielrechtelijke bodemprocedure gestart, waarbij de kern van het corrupte Covid-19: The Great Reset project wordt bloot gelegd en de uitvoerders daarvan rechtstreeks worden aangesproken voor de immens grote schade die zij het Nederlandse volk hebben toegebracht.

De stichting Recht Oprecht gebruikt exclusief haar eigen mediakanalen.

De stichting Recht Oprecht zal onafhankelijk blijven. De stichting zal dan ook exclusief gebruik maken van haar eigen mediakanalen. Deze bestaan hoofdzakelijk uit het grote landelijke mediadoeken project en haar eigen website.

  1. Het mediadoeken project:

    Er hebben zich in het land al vele helden / bewuste landeigenaren bij de stichting gemeld, die op hun terreinen bouwhekken met mediadoeken zullen plaatsen. Deze mediadoeken worden exclusief gebruikt voor informatie aan het Nederlandse volk met betrekking tot de voortgang van de bodemprocedure voor de Rechtbank in Leeuwarden. Het eerste mediadoek heeft de stichting al goedgekeurd en ligt bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief bij de drukker. Begin augustus 2023 zullen op vele plaatsen in Nederland de mediadoeken te zien zijn. De stichting spreekt haar grote hoop uit, dat steeds meer helden zullen opstaan en de mediadoeken in Nederland zullen plaatsen en bekostigen.

  2. De website www.rechtoprecht.online

Een team van ICT-vrijwilligers heeft de afgelopen weken heel veel werk verricht aan de website van de stichting. De website breidt zich steeds verder uit met allerhande belangrijke informatie met betrekking tot de bodemprocedure. De ICT-ers werken nu aan het bouwen van de website in vele talen. De dagvaarding is reeds vertaald in het Engels, Duits en Frans. De dagvaarding zal nog worden vertaald in het Spaans, Italiaans, Turks en Russisch. Op de website zullen ook pagina’s per gedaagde partij verschijnen, waarop per gedaagde partij alle processtukken zullen worden getoond. De stichting zal in alle openheid met toestemming van de zeven eisers alle belangrijke correspondentie uit de bodemprocedure op haar site publiceren. Iedereen zal de voortgang van de bodemprocedure via de site van de stichting kunnen volgen.

De advocaten zullen in samenwerking met DVO korte interviews opnemen, die vervolgens op de website van de stichting zullen worden geplaatst.


Kortom, er is nog veel werk te verrichten. De stichting groeit gestaag, waardoor de landelijke bekendheid zal toenemen. Uiteindelijk zal de stichting de lijm van ons prachtige en oprechte Nederlandse volk moeten zijn. Het volk zal een eenheid in liefde onder onze Schepper zijn. Wij zullen ons nooit tegen elkaar laten opzetten, noch van elkaar laten vervreemden.

Tot de volgende nieuwsbrief!

P.S.

Om dit groot maatschappelijk project te kunnen laten slagen zijn donaties en vrijwilligers zowel welkom als noodzakelijk.


Bankrekening IBAN NL62 ABNA 0548 3386 98 t.n.v. stichting Recht Oprecht.


Translate »