Uitleg

UitlegDe ROL / Het Roljournaal

Onder het kopje De Rol vindt men het roljournaal. Dit betreft een overzicht van alle rolhandelingen die in de bodemprocedure op de betreffende rolzittingen zijn gedaan. Rolzittingen vinden steeds plaats op woensdagen om 10:00 uur en zijn schriftelijk. Hierbij hoeven partijen dus niet fysiek aanwezig te zijn.De dagvaarding

In “Bodemprocedure” vindt men onder de processtukken de (pdf) dagvaarding. Een bodemprocedure start met een dagvaarding. De dagvaarding wordt opgesteld door de (advocaat van) eisende partij. De dagvaarding is een schriftelijk stuk en bevat een beschrijving van het geschil, de vorderingen van de eiser en de gronden waarop deze vorderingen zijn gebaseerd. De dagvaarding wordt aan de gedaagde partij betekend (uitgereikt) door een deurwaarder. Vervolgens wordt de procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt (gestart).


Betekeningsexploten

Onder het kopje Exploten vindt men de betekeningsexploten zoals deze door de deurwaarder aan gedaagde partijen zijn betekend.


De producties

In ‘Bodemprocedure’ vindt men onder de processtukken de productielijst. Bij een dagvaarding worden meestal bijlagen gevoegd. Deze bijlagen noemen we in het procesrecht producties. Door op de betreffende productie te klikken, kan men die inzien.


De conclusie van antwoord

Onder het kopje processtukken vindt men de conclusie(s) van antwoord. Op de eerste rolzitting meldt de gedaagde partij zich schriftelijk (stellen). In een procedure kan er sprake zijn van meerdere gedaagden die zich laten vertegenwoordigen door verschillende advocaten. In dat geval worden er dus meerdere conclusies van antwoord ingediend. Het processtuk waarin het verweer wordt opgesteld, heet de conclusie van antwoord. Met medewerking van de eisende partij, kan aan de rechtbank om een uitstel voor indiening van de conclusie van antwoord worden verzocht.


Afkortingenlijst Roljournaal
(versie 1 oktober 2019)

HA : ——– : handel
FA : ——– : familie
RK : ——– : rekest
ZA : ——– : zaak
L : ——– : lopende zaak
A : ——– : zaak is afgedaan
ST : ——– : stand, staat naast de rolhandeling waarvoor de zaak staat
U : ——– : uitgevoerd, staat naast een rolhandeling die is verricht
NU : ——– : niet uitgevoerd, staat naast een niet uitgevoerde rolhandeling
a/z eis : ——– : aan de zijde van eiser
a/z ged : ——– : aan de zijde van gedaagde
a/z opp : ——– : aan de zijde van opposant
a/z geopp : ——– : aan de zijde van geopposeerde
a/z app : ——– : aan de zijde van appellant
a/z geïnt aan de zijde van geïntimeerde
int : ——– : interveniënt: de partij die tussenkomt of zich voegt aan de zijde van één van partijen

a/z int : ——– : aan de zijde van interveniënt
a/z pp : ——– : aan de zijde van partijen
V : ——– : verstek
C : ——– : contradictoir
A.N.V. : ——– : akte niet verschijnen
(+beslag) : ——– : eiser heeft gemeld beslag te hebben gelegd
exclusief beslag EUR.. : ——– : het vast recht is verminderd met het vast recht dat in verband met beslaglegging is geheven

zie H ..(rolnr) : ——– : de zaak hangt samen met een andere zaak
met H ..(rolnr) : ——– : de zaak is na een voegingsincident gevoegd met een andere
zaak of de andere zaak is daarna met deze zaak gevoegd
(11) : ——– : er is uitstel verleend voor het verrichten van een proceshandeling; het betrof een eerste, eenzijdig uitstelverzoek

(12) : ——– : idem, het betrof een eerste, eenstemmig verzoek
(21) : ——– : idem, het betrof een tweede, eenzijdig verzoek
(22) : ——– : idem, het betrof een tweede, eenstemmig verzoek
etc.
AND : ——– : akte niet dienen
ANIST : ——– : akte niet in staat
NANDA : ——– : na akte niet dienen van antwoord
NANDD : ——– : na akte niet dienen van dupliek
inc ws : ——– : weersproken incident
inc ref : ——– : incident, wederpartij heeft zich gerefereerd
vovo : ——– : voorlopige voorziening/provisionele eis
bev(.heid) : ——– : bevoegdheid
vrijw : ——– : vrijwaring
vonnis/arrestbepaling : ——– : dagbepaling vonnis
EV TVS : ——– : enkelvoudig tussenvonnis
MV TVS : ——– : meervoudig tussenvonnis
vonnisdatum + (1) : ——– : het wijzen van vonnis is één keer aangehouden
vonnisdatum + (2) : ——– : het wijzen van vonnis is twee keer aangehouden
etc.

+ prod : ——– : bij een processtuk zijn producties overgelegd
vrtz : ——– : voortzetting (bij enquête of comparitie)
antw. wijz eis : ——– : antwoord wijziging eis


Translate »