5e nieuwsbrief

Vijfde nieuwsbrief

Datum: 18 mei 2024

Beste mensen, donateurs, bewuste landgenoten,


In de reguliere en “onafhankelijke” media is het bericht naar buiten gebracht, dat tijdens de bijeenkomst in Genève van de World Health Organization van 27 t/m 29 mei 2024 het demissionair kabinet het zogenaamde ‘Pandemie Verdrag’ namens het Nederlandse volk zal ondertekenen. De ondertekening zal dan plaatsvinden zonder instemming van de meerderheid van de tweede Kamer of wel zonder instemming van de vertegenwoordiging van het Nederlandse volk.In de vorige nieuwsbrief hebben wij reeds kenbaar gemaakt, dat de ondertekening van deze civiele overeenkomst, verpakt in een misleidend jasje met de naam ‘het Pandemie Verdrag’, een nietige rechtshandeling is. Een lid van het demissionair kabinet heeft geen enkel rechtsgeldig mandaat om het Nederlandse volk te binden aan een civielrechtelijke overeenkomst met een niet democratisch tot stand gekomen civielrechtelijke en particuliere entiteit (een NGO) met de misleidende naam de ‘World Health Organization’. De persoon die de handtekening onder deze overeenkomst zet, zal exclusief zichzelf binden en verder niemand anders!

Deze introductie van de vijfde nieuwsbrief over de te ondertekenen overeenkomst met de WHO eind mei 2024 heeft betrekking op de belangrijke incidentele procedure, die voor de rechtbank in Leeuwarden door Bill Gates aanhangig is gemaakt. Wij verwijzen jullie naar onze website onder de knoppen: ‘De rechtszaak’ –> ‘Incident Gates’ en vervolgens naar de inhoud van de gepubliceerde processtukken V. ‘Tussenvonnis incident’ en VII ‘Opgave verhinderdata + aanvullende verzoeken slachtoffers’.

De incidentele procedure is op 21 februari 2024 door Bill Gates gestart. Het gevolg daarvan is de opschorting van de bodemprocedure voor de duur tot in de incidentele procedure is beslist. Bill Gates heeft de rechtbank in Leeuwarden verzocht zich jegens hem niet bevoegd te verklaren. Bill Gates is dus van mening, dat de Nederlandse rechter in deze procedure niet over hem kan beslissen.

De advocaten van de eisers in de bodemprocedure en gedaagden in het incident (de slachtoffers ) hebben op 15 maart 2024 – voor de roldatum van 20 maart 2024 – onderbouwd verweer gevoerd (zie onder II ‘Conclusie van Antwoord’). Deze conclusie van antwoord van de slachtoffers was voor Bill Gates de aanleiding om op 19 maart 2024 een e-mailbericht aan de rechtbank te zenden (zie onder III ‘Brief advocaat – Gates’). Bill Gates vraagt daarbij aan de rechtbank om een mondelinge behandeling, dan wel om een pleidooi te houden.

De advocaten van de slachtoffers zijn vanzelfsprekend akkoord met een mondelinge behandeling waarbij zij namens de slachtoffers uitgebreid zullen kunnen pleiten. De advocaten hebben in dat kader hun processtuk (zie onder IV ‘Akte uitlating op verzoek Gates’) op 26 maart 2024 ingediend, waarbij zij namens de slachtoffers de rechtbank om een uitgebreid pleidooi hebben verzocht. Vervolgens heeft de rechtbank een tussenvonnis gewezen (zie onder V ‘Tussenvonnis incident’).

De rechtbank heeft voor het wijzen van een vonnis kennelijk de tijd genomen. De rechtbank heeft na vier aanhoudingen uiteindelijk op 1 mei 2024 tussenvonnis gewezen, waarbij de rechtbank een mondelinge behandeling heeft bepaald met een zittingsduur van slechts 1½ uur. Partijen dienden op 15 mei 2024 hun verhinderdata aan de rechtbank door te geven.

De advocaten van Bill Gates hebben op 15 mei 2024 hun verhinderdata aan de rechtbank doorgegeven. De advocaten van de slachtoffers hebben op 15 mei 2024 naast het geven van hun verhinderdata ook een aantal aanvullende verzoeken bij de rechtbank ingediend. (zie onder VII ‘Opgave verhinderdata + aanvullende verzoeken slachtoffers’). De advocaten van de slachtoffers bemerkten in het tussenvonnis een aantal kennelijke verschrijvingen, die in het kader van de rechtszekerheid dienen te worden gecorrigeerd. Tevens zijn de advocaten van de slachtoffers van mening, dat de rechtbank uit het oog is verloren, dat in de incidentele procedure de primaire stellingname van de slachtoffers: Covid-19 is geen ziekte maar een project onder de naam ‘Covid-19: The Great Reset’, centraal dient te staan. Deze feitelijke grondslag van de vordering van de slachtoffers vormt immers ook de juridische reden waarom de rechtbank in Leeuwarden bevoegd is om over Gates te oordelen. De slachtoffers zijn immers door Bill Gates en alle andere gedaagden op onrechtmatige wijze (bewust) misleid om zodoende Covid-19 injecties te nemen. Het door de rechtbank gewezen tussenvonnis geeft zich daarvan geen rekenschap, wat blijkt uit het feit dat de rechtbank slechts 1 ½ uur voor de gehele mondelinge behandeling wenst vrij te maken. Deze procedure is van groot maatschappelijk (wereld)belang, waarbij aan de slachtoffers door de rechtelijke macht in het kader van de volledige waarheidsvinding alle mogelijkheid en tijd moet worden gegeven om aan te tonen, dat Covid-19 een project is, dat mede wordt geleid door Bill Gates en alle andere gedaagden.

De advocaten van de slachtoffers verwijzen in hun processtuk – waarmee zij hun verzoeken naar aanleiding van het door de rechtbank op 1 mei 2024 gewezen tussenvonnis kenbaar maakten (zie onder VII) – naar de enorme drang van de Nederlandse regering, thans een lid van het demissionair kabinet, om de overeenkomst met de World Health Organization (het zogenaamde ‘Pandemie Verdrag) eind mei 2024 te ondertekenen. Dat gegeven vormt op zichzelf al bewijs van de stelling van de slachtoffers ‘Covid-19 is geen ziekte maar een project onder de naam ‘Covid-19: The Great Reset’.

De Covid-19 (mRNA) injecties en het zogenaamde ‘Pandemie Verdrag’ met de WHO maken naar de mening van de slachtoffers en de stichting Recht Oprecht deel uit van het project Covid-19: The Great Reset. Dit project wordt tot op de dag van vandaag koste wat het kost uitgevoerd. Geen enkel normaal denkend mens wil een Great Reset als hier bedoeld. Misleiding is daarom het middel waarmee dit project wordt uitgevoerd. Inmiddels stapelen de bewijzen van deze misleiding zich tot grote hoogte op.

Als belangrijk voorbeeld van de misleiding kan worden gewezen op de gehele projectmatige show en de bewuste misleiding rond de start van een onderdeel van het project Covid-19: The Great Reset. Het gaat daarbij concreet om het uitdelen van de eerste Covid-19 (mRNA) injecties vanaf 6 januari 2021 aan zorgpersoneel. Het bewijs hiervoor blijkt onder andere uit de in het kader van de WOB vrijgegeven documenten (thans WOO documenten geheten, genoemd naar de nieuwe wet Wet open overheid). Wereldwijd is destijds in december 2020 een gelijk draaiboek uitgevaardigd om zodoende de slachtoffers een Covid-19 (mRNA) injectie te laten nemen. Een aantal citaten uit deze WOB documenten zijn de volgende.
Data-analist Cees van den Bos had WOB-verzoeken ingediend en onder meer deze stukken ontvangen. Uit zijn analyse is gebleken, dat de eerste Covid-19 (mRNA) injectie een grote psychologische operatie / gedragsbeïnvloeding was. Er werden in het kader van het project zorg-influencers ingezet en verpleegkundigen werden als ware zij acteurs gecast op geloofwaardigheid en enthousiasme.

Er is sprake van pure gedragsbeïnvloeding middels het misleidende systeem van ‘mindfuck’. De influencers moesten het gevoel aan alle onwetende zorgmedewerkers in Nederland geven, dat men tijdens de eerste golf ‘achteraan stond’, en nu ‘voorop moet’. De verpleegkundigen die geselecteerd werden, dienden ‘goed het verhaal tegenover de media te kunnen vertellen’ en ‘beschikbaar te zijn voor media-optredens’.

Er werden enkele zorgmedewerkers geselecteerd om het vaccin toe te dienen. Uit de stukken blijkt onder meer: ‘Zij dienen geloofwaardig (expertise met bijvoorbeeld andere vaccinatie-programma’s) en enthousiast te zijn, en moeten goed het verhaal tegenover de media kunnen vertellen’.

Gedaagde nr. 6 Hugo de Jonge werd bij dit projectonderdeel ook goed begeleid wat te doen en wat te zeggen. In een memo valt te lezen: ‘Beste Hugo, vergeet niet een mondkapje op te doen gedurende het gehele bezoek’.

De eerste zorgmedewerkers die met Covid-19 ingeënt zouden worden, kregen een script. De eerste zorgmedewerker die een injectie zou krijgen, moest de volgende tekst instuderen: ‘Ik ben het verplicht naar mijn patiënten. In het begin hoorde ik veel wildwest verhalen over dat het vaccin te snel zou zijn getest, of het niet veilig zou zijn. Daardoor dacht ik even: ‘misschien wil ik dit wel helemaal niet’. Maar ik vertrouw tegelijkertijd ook op de wetenschap. Ik heb er veel over gelezen, opgezocht, en toen dacht ik: dit is veilig, dit voelt goed’.

En verder: ‘Ik vind het belangrijk om me te laten vaccineren omdat deze pandemie de hele maatschappij ontwricht. Ik denkt dat als wij ons laten vaccineren, we een groot gedeelte van hoe het was weer terug kunnen krijgen. […] Ik doe dit niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen’.

De reguliere media tekenden vervolgens op: ‘Verpleeghuismedewerker Elkadiri was klaar voor de prik’…. “Het voelt voor mij als een morele verplichting naar mijn cliënten. Als zij daardoor langer van hun kinderen en kleinkinderen kunnen genieten en de maatschappij weer normaler kan worden, draag ik daar graag mijn steentje aan bij.”

Ook uit deze stukken blijkt klip en klaar, dat het gehele project Covid-19: The Great Reset is voorbereid en gecoördineerd door onder meer de gedaagden in de bodemprocedure. Het project heeft niets te maken met de volksgezondheid. Het project heeft puur te maken met macht, geld en controle door een kleine groep over het onwetende volk. Een overheid en kopstukken die bewust en vooropgezet het gedrag van liefdevolle, oprechte en onwetende zorgmedewerkers wil beïnvloeden, door hen op een uitermate misleidende wijze aan te zetten tot het nemen van experimentele (mRNA) injecties onder het mom van “ik doe dit niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen”, handelt onrechtmatig en crimineel.

De stichting Recht Oprecht zet zich dan ook volledig in om de grootste misdaad ooit tegen de mensheid onder de naam van Covid-19: The Great Reset gepleegd te ontmaskeren en alle slachtoffers van het project Covid-19: The Great Reset zo veel als mogelijk te helpen om hun immense pijn, leed en schade te beperken.

Het project ‘Covid-19: The Great Reset’ is voortdurend in uitvoering. Er is geen sprake van ‘terug naar normaal!’ Het laatste dat mag gebeuren is dat het Nederlandse volk zich nog een keer in slaap laat sussen en zich weer laat misleiden.

Stelt u zichzelf hiervoor voldoende vragen?

Wat te denken van het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB met de naam ‘HOOP, LEF EN TROTS’?

– Staat daarin dat de nieuwe regering de handtekening die Rutte onder het zogenaamde pandemieverdrag met de WHO gaat zetten ongedaan gaat maken? – Staat daarin dat de nieuwe regering de reeds (achter gesloten deuren) geplaatste handtekeningen onder de overeenkomst ‘start project TriState City’ (https://www.tristatecity.nl/) als onderdeel van het project Covid-19: The Great Reset, waarbij alle boeren in Nederland zullen worden ontruimd en ruim 2/3 van Nederland uiterlijk in 2050 zal zijn veranderd in een megastad met tenminste 30 miljoen inwoners (grotendeels ‘statushouders’), die allen 24/7 digitaal (middels 5G en 6G techniek) zullen worden gevolgd, gecontroleerd en beperkt in hun bewegingsvrijheid ongedaan gaat maken?– Denkt u echt dat de positie van onze boeren en vissers beter wordt, omdat er in Brussel gelobbyd gaat worden? – En wat stelt het strengste asielbeleid ooit eigenlijk voor als er geen quota zijn? – En waartoe dient een grondwettelijk (constitutioneel) hof als het op grond van artikelen 93 en 94 van de grondwet gehouden is om de eisen die de internationale rechtsorde aan Nederland stelt tot uitvoer te brengen?

Het zijn maar enkele voorbeelden van vragen, die u zich naar de mening van de stichting hierbij zou moeten stellen.

Middels deze vijfde nieuwsbrief informeert de stichting jullie kort over de huidige stand van zaken in de grote bodemprocedure voor de rechtbank Leeuwarden. De vrijwilligers van de stichting Recht Oprecht hebben gezorgd, dat de website van de stichting de meest recente informatie toont.

De stichting Recht Oprecht dankt een ieder, die haar een warm hart toedraagt en de werkzaamheden van de stichting Recht Oprecht steunt.

In het bijzonder dankt de stichting iedereen voor zijn of haar donaties. Alle hulp in welke vorm dan ook is welkom en wordt met grote dankbaarheid ontvangen.

Met vriendelijke groeten,Het bestuur stichting Recht Oprecht

Translate »