6e nieuwsbrief

Zesde nieuwsbrief

Datum: 1 juli 2024

Beste mensen, donateurs, bewuste landgenoten,


Wie terugkijkt op de ontwikkelingen na de (vier) aanslagen van 11 september 2001 (9/11) zou weleens tot de conclusie kunnen komen, dat de mythologische Doos van Pandora toen werd geopend. Met de wetenschap van nu weten we dat het officiële narratief van wat er toen is gebeurd, niet waar kan zijn.

De enige rationele verklaring voor de gebeurtenissen van 9/11 is, dat de aanslagen in werkelijkheid werden opgezet door een internationale criminele en terroristische organisatie met het werkelijke doel om de wereld een nieuw ongrijpbaar vijandbeeld te geven: Het terrorisme.Nieuw omdat de ‘koude oorlog’ gecontroleerd tot een einde was gebracht en vervolgens door de internationale criminele en terroristische organisatie een nieuwe grote vijand moest worden gecreëerd. Deze ‘nieuwe wereldvijand’ moest natuurlijk ongrijpbaar zijn. De door hen gecreëerde terroristen waren als zodanig nauwelijks aanwijsbaar, laat staan dat zij de wereld daadwerkelijk in de voorgewende ernst en omvang zouden kunnen bedreigen. Dit met leugens en misleiding tot stand gebrachte vijandbeeld werd decennia lang op wereldwijde schaal ingezet met als doel om het kwaad te kunnen verwezenlijken. De gekochte politiek en de massamedia speelden hierbij een cruciale rol. De internationale criminele en terroristische organisatie creëerden hiermee een opvolgende preferente werkelijkheid met een voor hen strategisch belang. Het valse narratief werd gebracht als rechtvaardiging voor verdeeldheid, oorlog, pijn en alle mogelijke kwaad.

Zesde nieuwsbrief d.d. 1 juli 2024

Hetgeen de internationaal opererende criminelen echter niet in de Doos van Pandora hebben kunnen achterlaten is HOOP. Als laatste kwam namelijk de HOOP eruit, in de vorm van een vogel. HOOP was de mythologische boodschap van troost voor de mensheid.

Dat de HOOP niet verloren is, blijkt onder andere uit het feit dat een steeds groter deel van de wereldbevolking het officiële narratief rondom 9/11 niet meer volgt, omdat zij weet dat de WAARHEID anders is. Ook al ligt 9/11 meer dan 20 jaar achter ons, de (geestelijke) strijd om de waarheid gaat door. De kracht die vanuit HOOP en de WAARHEID uitgaat is niet te stoppen. Een belangrijk deel van de wereldbevolking begrijpt hierdoor wat het vals narratief van 9/11 is en hoe de kwaadaardige gevolgen van dit vals narratief (= de preferente werkelijkheid) tot op de dag van vandaag op criminele wijze worden uitgebuit.

De door de internationale criminele en terroristische organisatie opgezette Covid-19 p(l)andemie gaf de wereld wederom een nieuw ongrijpbaar vijandsbeeld: Een virus.

In navolging van de ‘kwaadaardige successen’ van 9/11 werd wederom met leugens en misleiding door een internationale criminele en terroristische organisatie een nieuw vals narratief opgetuigd ofwel er werd een opvolgende preferente werkelijkheid gecreëerd. Ditmaal rondom de nieuwe ongrijpbare vijand in de vorm van een (nooit aantoonbaar geïsoleerd en bewezen) ‘virus’ met de naam Sars-CoV-2 dat de dodelijke ‘ziekte Covid-19’ zou veroorzaken. Niet alleen de gekochte politiek en massamedia maakten zich aan dit vals narratief schuldig. De farmacie als onderdeel van de internationale criminele en terroristische organisatie was een nieuwe hoofdrolspeler met een groot en rechtstreeks financieel belang. Met name Bill Gates en Albert Bourla (CEO Pfizer) beloofden als vooraanstaande ondernemers in de farmacie de wereld de enige ‘uitweg uit de crises’ te bieden met behulp van een door hen mogelijk gemaakt ‘veilig en effectief vaccin’.

Het zal u wellicht zijn opgevallen dat na de ‘opkomst van Covid-19’ het terrorisme als onderwerp jarenlang in het nieuws schitterde door afwezigheid.

Het bijzondere van Covid-19 is dat het vergezeld gaat van een draaiboek vol met ‘mogelijke’ toekomstige scenario’s, dat gelet op haar publicatiedatum (in juni 2020) al door Thierry Malleret en Klaus Schwab van het World Economic Forum geschreven moet zijn geweest nog vóórdat de wereldbevolking van Covid-19 (in februari 2020) had gehoord. De titel van het boek ‘Covid-19: The Great Reset’ laat er geen misverstand over bestaan dat Covid-19 het begin is van een projectmatige totale omwenteling van een niveau dat de wereld nog nooit heeft gezien. De ‘veilige en effectieve Covid-19 vaccins’ vormen een belangrijk onderdeel van het project ‘Covid- 19: The Great reset’.

De stichting Recht Oprecht heeft als primaire doel het middels donaties faciliteren van gerechtelijke procedures, die van groot maatschappelijk belang zijn. Het faciliteren van de bodemprocedure voor de rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden voor de zeven eisers bij hun ontmaskering van het internationale en onrechtmatige project Covid-19: The Great Reset is daarvan de eerste gerechtelijke procedure. Het maatschappelijk belang bij deze procedure is evident, omdat een groter maatschappelijk belang dan het vinden van de WAARHEID voor wat betreft de misleiding rondom ‘Covid-19’ niet voorstelbaar is.Zesde nieuwsbrief d.d. 1 juli 2024

Waarheidsvinding is een zeer belangrijk onderdeel van een (juridische) bodemprocedure en behoort tot de meest fundamentele taken van een in een rechtsstaat opererende onafhankelijke rechterlijke macht. In deze bodemprocedure staat de volgende belangrijke rechtsvraag centraal:

‘Hebben de (17) gedaagden jegens de (7) eisers opzettelijk onrechtmatig gehandeld, door de eisers te misleiden middels het opzettelijk verstrekken van leugenachtige informatie over de Covid-19 injecties, waardoor de eisers – en vele anderen – zich hebben laten inenten?’

Met andere woorden, is er sprake van opzettelijke misleiding jegens de eisers en feitelijk jegens de gehele (wereld)bevolking met als gevolg onherstelbare pijn, leed en schade bij de eisers (en de wereldbevolking) door het opzettelijk valselijk creëren van een ‘preferente (= leugenachtige) werkelijkheid’, dit in het belang van een relatief kleine groep belanghebbenden (stakeholders)?

Eén van de gedaagden is de heer Bill Gates. De heer Bill Gates probeert de bodemprocedure voor de rechtbank in Leeuwarden te ontlopen door te stellen, dat de Nederlandse rechtbank niet bevoegd is over hem te oordelen. Sinds de vorige nieuwsbrief is een nieuwe en belangrijke ontwikkeling in de door de heer Bill Gates aangespannen incidentele procedure gekomen.

De rechtbank Leeuwarden heeft namelijk op 12 juni 2024 in de incidentele procedure besloten, dat op 18 september 2024 om 13:15 uur voor de rechtbank Leeuwarden een openbare mondelinge behandeling zal plaatsvinden, waarbij de heer Bill Gates – het is namelijk zijn incidentele procedure – in persoon dient te verschijnen. Zie daarvoor de rechtsoverwegingen 3.1 en 3.4 van het tussenvonnis in het incident, dat is gepubliceerd op de website van de stichtingRecht Oprecht.

Zesde nieuwsbrief d.d. 1 juli 2024

Inmiddels zijn onze donateurs en de bewuste mensen er aan gewend geraakt, dat alle belangrijke informatie en feiten, die de valselijk gecreëerde ‘preferente werkelijkheid’ ontmaskert, door de reguliere media en zelfs door vele alternatieve media wordt gecensureerd en doodgezwegen. De komst van de heer Bill Gates naar de rechtbank in Leeuwarden in de lopende bodemprocedure zou bij oprechte en onafhankelijke media groot nieuws moeten zijn geweest. Niets is echter minder waar….

De genoemde media berichten hoofdzakelijk over die onderwerpen, die de goedgelovige mensen juist doen verdelen en tegen elkaar doen opzetten. Het meest recente wereldwijde voorbeeld is thans de door de criminele organisaties gestuurde vijandigheden tussen de bevolkingsgroepen. De stichting Recht Oprecht weigert aan dit kwaadaardige verdeel- en heersspel toe te geven. De stichting is er voor iedereen die de WAARHEID liefheeft.

De stichting Recht Oprecht dankt wederom een ieder, die haar een warm hart toedraagt en de werkzaamheden van de stichting steunt. De stichting dankt iedereen voor zijn of haar donatie, in het bijzonder ook na afloop van de mooie bijeenkomst in Ommen op 11 juni 2024.

Opgemerkt wordt, dat ook u een dergelijke bijeenkomst kunt organiseren en dat er hiervoor een aanmeldingsformulier op de website van de stichting is geplaatst. Alle hulp in welke vorm dan ook is welkom en wordt met grote dankbaarheid ontvangen.

Met vriendelijke groeten,Het bestuur stichting Recht Oprecht

Translate »